Operatívny leasing osobných motorových vozidiel

  Zadávateľ:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
  Predpokladaná hodnota:
174.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
05.01.2021
  Dátum zverejnenia:
08.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
IČO: 00492736
Olejkárska 1, 81452 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Tatiana Elanová
Telefón: +421 259501529
Email: elanova.tatiana@dpb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.dpb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa §8 ods. 3 ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy.
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Operatívny leasing osobných motorových vozidiel
Referenčné číslo: PL 12/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
66000000-0
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
PA02-0 - Prenájom (lízing)
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je operatívny leasing 7 ks nových motorových vozidiel, spolu so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním týchto vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy v rozsahu, ktorý je určený v týchto súťažných podkladoch. Doba trvania zmluvy je stanovená na 48 mesiacov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
174 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34100000-8
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník
PA02-0 - Prenájom (lízing)
98300000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Sídlo obstarávateľskej organizácie.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je operatívny leasing - prenájom nových motorových vozidiel, pričom predmetom bude full-service operatívny leasing 7 ks osobných vozidiel kategórie M1 spolu so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním týchto vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy v rozsahu, ktorý je určený v týchto súťažných podkladoch. Doba trvania zmluvy je stanovená na 48 mesiacov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
174 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka je stanovená vo výške 5 000,- EUR.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.01.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.01.2021 10:00
Miesto: Sídlo obstarávateľskej organizácie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť štatutárny orgán uchádzača, ktorý sa komisii na vyhodnotenie ponúk preukáže výpisom z obchodného registra, živnostenského registra alebo ekvivalentným dokumentom a preukazom totožnosti alebo splnomocnená osoba uchádzača, ktorá sa pred otváraním ponúk preukáže predmetným splnomocnením a preukazom totožnosti.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/portalsystemu-evo-5f5.html).
2. V súlade s ust. § 20 ZVO sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži uskutočňovať výhradne
prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou IS EVO ver. 18.0
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 ZVO.
Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile obstarávateľskej organizácie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6484). Obstarávateľská organizácia neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.
4. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.
5. Obstarávateľská organizácia je oprávnená vo výnimočných prípadoch doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO a zverejnením v profile obstarávateľskej organizácie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie) súčasne všetkým zaregistrovaným záujemcom najneskôr štyri (4) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
6. Ďalšie podmienky obstarávateľskej organizácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Obstarávateľská organizácia v aktuálnom prípade aplikuje na toto verejné obstarávanie možnosť vylúčenia
uchádzača/ov v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.
Obstarávateľská organizácia v zmysle § 56 ods. 15 ZVO môže v aktuálnom prípade pristúpiť k uzavretiu zmluvy s
úspešným uchádzačom aj v lehote dlhšej ako 10 pracovných dní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.01.2021