Nákup potravín pre ZŠ a MŠ Nižná Kamenica

  Zadávateľ:
Obec Nižná Kamenica
  Predpokladaná hodnota:
30.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.01.2021
  Dátum zverejnenia:
07.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Nižná Kamenica
IČO: 00324485
Nižná Kamenica 60, 04445 Nižná Kamenica
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslav Liška, starosta obce
Telefón: +421 556965523
Email: obecniznakamenica@netkosice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
Obec Nižná Kamenica
IČO: 00324485
Nižná Kamenica 1 , 04445 Nižná Kamenica
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslav Liška, starosta obce
Telefón: +421 556965523
Email: obecniznakamenica@netkosice.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup potravín pre ZŠ a MŠ Nižná Kamenica
Referenčné číslo: NK/01/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečenie dodávok potravín na základe
objednávok podľa potreby stravovacej prevádzky ZŠ a MŠ Nižná Kamenica
Podrobný opis a požadovane množstva predmetu zákazky sú stanovene v Prílohe 1
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
30 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.01.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Výzva na poskytnutie informácií potrebných pre výpočet predpokladanej hodnoty zákazky
a na predloženie cenovej ponuky prieskum trhu
Obec Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1, 044 45 Bidovce, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,(ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) pre účely výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky na predmet: Nákup potravín pre ZŠ a MŠ Nižná Kamenica (ďalej aj ako dodanie tovaru alebo ako predmet zákazky ) uskutočňuje tento prieskum trhu v prvom rade pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky všetko v súlade s § 6 zákona zákon o verejnom obstarávaní s následným využitím doručených informácií pre zabezpečenie postupu zadávania zákazky pre výber dodávateľa príslušným postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní po preukázaní predpokladanej hodnoty zákazky zodpovedajúcej finančnému limitu zákazky s nízkou hodnotou.
Ak sa na základe výsledku vyhodnotenia predložených informácií potrebných pre výpočet a určenie predpokladanej hodnoty zákazky, doručených podľa tejto výzvy prieskumu trhu, ktorý sa v prvom rade uskutočňuje pre účely výpočtu a určenia predpokladanej hodnoty predmetnej zákazky na uvedený predmet preukáže, že predpokladaná hodnota zákazky daného predmetu zodpovedá finančnému limitu zákazky s nízkou hodnotou do 30 000.- EUR bez DPH, verejný obstarávateľ využije získané informácie poskytnuté v rámci tohto prieskum trhu (informácie predložené v Prílohe č. 2 tejto výzvy) pre uskutočnenie postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotí predložené informácie potrebné pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky - cenové ponuky, ako návrhy na plnenie kritéria, pokiaľ s využitím poskytnutých informácií v rámci prieskumu trhu, určených pre výpočet a určenie predpokladanej hodnoty zákazky budú poskytovatelia daných informácií hospodárske subjekty súhlasiť a pre daný účel uskutočnenia postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, predložia doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti v rozsahu uvedenom v tejto výzve.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.01.2021