Zvýšenie energetickej efektívnosti a rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Lozorno

  Zadávateľ:
Obec Lozorno
  Predpokladaná hodnota:
281.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.02.2021 23:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
04.01.2021
  Dátum zverejnenia:
05.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Lozorno
IČO: 00304905
Hlavná 1, 90055 Lozorno
Slovensko
Kontaktná osoba: Aneta Košická
Telefón: +421 269204310
Email: obec@lozorno.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4137
Hlavná adresa(URL): www.lozorno.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zvýšenie energetickej efektívnosti a rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Lozorno
Referenčné číslo: 25/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu v Obci Lozorno, ktorej cieľom je (i) zvýšenie energetickej efektívnosti budovy a energetického hospodárstva tejto budovy a (ii) zvýšenie kvality prostredia a jej faktického stavu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
281 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71314000-2
45300000-0
51112000-0
51210000-7
45321000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Lozorno, Športové námestie 657, 900 55 Lozorno
II.2.4) Opis obstarávania
Verejný obstarávateľ je vlastníkom budovy Kultúrneho domu Lozorno a objektov stavebne prislúchajúcich k objektu kultúrneho domu (ďalej len Budova) a technických zariadení, ako sú tieto bližšie opísané v príslušných Prílohách tejto Časti B. súťažných podkladov. Predmetom tejto zákazky je súbor opatrení zameraných na (i) zvýšenie energetickej efektívnosti Budovy a energetického hospodárstva Budovy a (ii) zvýšenie kvality prostredia a faktického stavu Budovy.

Podstatou plnenia zmluvy o dielo koncipovanej ako tzv. design & build (navrhni a postav) model je charakteristický tým, že objednávateľ (Verejný obstarávateľ) definuje základné funkčné / výkonnostné znaky a iné parametre obstarávaného predmetu zákazky a zhotoviteľ:
a)navrhne technické prevedenie opatrení a vyhotoví všetku potrebnú projektovú a technickú dokumentáciu potrebnú pre realizáciu opatrení; a
b)vykoná všetky inžinierske činnosti potrebné na realizáciu týchto opatrení vrátane zabezpečenia všetkých povolení potrebných na realizáciu opatrení; a
c)zhotoví dielo t. j. vykoná jednotlivé opatrenia, ktoré vykonaním resp. zabudovaním, najneskôr však odovzdaním (ak je tak v návrhu zmluvy o dielo osobitne uvedené) prejdú do vlastníctva objednávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
281 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 16
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá Verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným Verejným obstarávateľom.
1.2Uchádzač môže podľa § 114 ZVO predbežne nahradiť doklady určené Verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti aj čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené Verejným obstarávateľom a poskytne Verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré Verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá Verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods.1 ZVO.
1.3Tejto Súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.
1.4Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
a)uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len ZHS), ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie v súlade s § 152 ZVO,
b)uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.
1.5Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.4b) tejto časti súťažných podkladov vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.6Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
1.7Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia Verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.
1.8Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázanie svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením):

a)V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania
b)V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Zoznam realizovaných stavebných prác za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia Verejného obstarávania
c)V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Z dôvodu rozsahu podmienok účasti a obmedzeného počtu znakov, ktoré je možné uviesť v tejto Výzve na predkladanie ponúk sú bližšie požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2021 23:59
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.02.2021 10:00
Miesto: Otváranie ponúk vykoná komisia sprístupnením ich obsahu v systéme JOSEPHINE. Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné.
On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek
komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu
verejného obstarávania. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú prístupné na URL adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10292/summary.
2.Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
3.Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v časti A. súťažných podkladov.
4.Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 5.000,-EUR. Podrobnosti pre
zloženie zábezpeky sú uvedené najmä v bode16 časti A. súťažných podkladov.
5. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky. Podrobnosti sú
uvedené v bode 14 časti A. súťažných podkladov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.01.2021