Návrh organizačných a technických opatrení riadenia informačnej bezpečnosti

  Zadávateľ:
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
  Predpokladaná hodnota:
60.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.02.2021 12:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
04.01.2021
  Dátum zverejnenia:
05.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
IČO: 00166260
Chlumeckého 2, 82012 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Nociar
Telefón: +421 220816056
Fax: +421 254774753
Email: martin.nociar@geodesy.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/676
Hlavná adresa(URL): http://www.skgeodesy.sk/sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený
Ďalšie informácie možno získať na adrese (URL): https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1791
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Štátna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Návrh organizačných a technických opatrení riadenia informačnej bezpečnosti
Referenčné číslo: OESM-2021/KB
II.1.2) Hlavný kód CPV
79417000-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vypracovanie a aktualizácia riadiacej, prevádzkovej dokumentácie a návrh a realizáciu opatrení pre potreby ÚGKK podľa slovenských a európskych legislatívnych požiadaviek, predovšetkým:
- Požiadavky kladené na informačné technológie verejnej správy v zmysle Zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o ITVS)
- Požiadavky zaistenia kybernetickej bezpečnosti v zmysle Zákona č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o KB) a nadväzujúcich vyhlášok Národného bezpečnostného úradu, najmä vyhlášky č. 362/2018, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len Vyhláška o BO KB).

Detailná špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v prílohe č. 1 dokumentu - Výzva na predkladanie ponúk.
Opis súčasného stavu dokument s označením Štúdie zabezpečenia súladu a identifikácie povinností vyplývajúcich zo zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020 tvorí neverejnú časť opisu predmetu zákazky a bude poskytnutý na základe podpísanej zmluvy o výmene dôverných informácií/dohody o mlčanlivosti (NDA).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
60 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.02.2021 12:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Lehota a spôsob predkladania ponúk:
a) Lehota na predkladanie ponúk: 01.02.2021 do 12:00 hod.
b) Doručenie výlučne elektronicky prostredníctvom systému EO EKS prostredníctvom profilu zákazky pod linkou
https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1791.
c) Komunikácia medzi objednávateľom a hospodárskymi subjektmi sa uskutočňuje výhradne elektronickým spôsobom
prostredníctvom systému EO EKS, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. V prípade preukázateľného
výpadku/nedostupnosti systému EO EKS možno komunikáciu medzi verejným obstarávateľom/objednávateľom a
záujemcami/uchádzačmi uskutočňovať aj písomne, vrátane predkladania ponúk a to mailom na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 1. tejto výzvy.
d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.01.2021