Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa

  Zadávateľ:
Slovenská správa ciest
  Predpokladaná hodnota:
33.763.750,89 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.02.2021 09:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.12.2020
  Dátum zverejnenia:
05.01.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská správa ciest
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00003328
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Husárová; Andrea Riečanová; Ing. Ondrej Samuelčík
Telefón: +421 484343210
Email: lucia.husarova@ssc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/organization/15/orders
Hlavná adresa(URL): http://www.ssc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Investičná výstavba správy ciest I. triedy
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Investičná výstavba správy ciest I. triedy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa
Referenčné číslo: 173/6231/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233120-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Názov predmetu zákazky: Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa.
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. Predmet zákazky je rozdelený na päť časti:
Časť 1: I/16 Rakytník R2 Figa
Časť 2:I/66 Rakovec križovatka II/526
Časť 3:I/59 Banská Bystrica križovatka I/59 s I/14
Časť 4:I/76 Hranica kraja R1 Hronský Beňadik
Časť 5:I/66 Dobrá Niva Breziny
Podrobné vymedzenie jednotlivých častí predmetu zákazky je obsiahnuté v časti 1.4 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v priloženej projektovej dokumentácii.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
33 763 750,89 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
I/16 Rakytník R2 Figa
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233223-8
45221110-6
45233229-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
I/16 Rakytník R2 Figa, v km 331,790 335,900; okres: Rimavská Sobota; k. ú.: Bátka, Rakytník, Kaloša, Figa; kraj: Banskobystrický
II.2.4) Opis obstarávania:
V rámci modernizácie cestného spojenia Rakytník Figa je riešená rekonštrukcia cesty I/16 za obcou Bátka v cestnom staničení ckm 331,790 335,900 v dĺžke 4,11 km smerom na mesto Tornaľa, v extraviláne obci Bátka, Kaloša a Figa.
Rekonštrukcia cesty I/16 je riešená je riešená za obcou Bátka v cestnom staničení ckm 331,790 335,900 v dĺžke 4,11km smerom na mesto Tornaľa, v extraviláne obcí Bátka, Kaloša a Figa.
Na úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:
-výmena oprava krytu vozovky v stanovenom rozsahu ( v osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku)
-rozšírenie vozovky na kategóriu C 9,5/80 (50)
-zarezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a dosypanie krajníc hr. 100 mm štrkodrvinou
- rozšírenie nespevnenej krajnice pre zvodidlo
-úprava zemných priekop
-doplnenie a výmena záchytných bezpečnostných zariadení
-obnova vodorovného dopravného značenia
-rekonštrukcia existujúcich autobusových zastávok
-osvetlenie prechodov pre chodcov
-rekonštrukcia mostov ev.č. 16-248 a 16-249

Podrobné vymedzenie časti 1 predmetu zákazky je obsiahnuté v časti 1.4 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v priloženej projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 875 405,43 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Časť: 2
II.2.1) Názov
I/66 Rakovec križovatka II/526
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233223-8
45221110-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
I/66 Rakovec križovatka II/526, v km 35,010 38,390; okres: Krupina; k. ú.: Rakovec, Devičie; kraj: Banskobystrický
II.2.4) Opis obstarávania:
Riešený úsek sa nachádza v Banskobystrickom kraji, okrese Krupina. Začiatok úseku je za obcou Rakovec v km 35,010 a koniec je pred križovatkou II/526 v km 38,390 podľa existujúceho značenia. Dĺžka riešeného úseku je 3,38 km, takmer celý úsek je vedený v extraviláne , v km 37,075-37,310 v intraviláne obce Devičie.
ČLENENIE STAVBY
Stavba sa člení na nasledujúce stavebné objekty:
SO 101-00 Cesta I/66 Rakovec - križovatka II/526, km 35,010 - 38,175
SO 102-00 Cesta I/66 Rakovec - križovatka II/526, km 38,175 - 38,402674
SO 201-00 Most nad potokom Rakovček na ceste I/66 v km 36,115
SO 202-00 Most nad priekopou na ceste I/66 v km 36,615
SO 203-00 Most nad Devičianským potokom na ceste I/66 v km 36,850
SO 204-00 Most nad priekopou na ceste I/66 v km 38,310
SO 205-00 ŽB konštrukcia na ceste I/66 v km 38,310
SO 601-00 Silnoprúdové vedenie - osvetlenie priechodu pre chodcov
SO 651-00 Úprava slaboprúdových vedení
SO 801-00 Dočasná obchádzková trasa

Podrobné vymedzenie časti 2 predmetu zákazky je obsiahnuté v časti 1.4 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v priloženej projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 866 092,02 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Časť: 3
II.2.1) Názov
I/59 Banská Bystrica - križovatka I/59 s I/14
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45221110-6
45233223-8
45221110-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
I/59 Banská Bystrica križovatka I/59 s I/14,v km 3,939 8,843; okres Banská Bystrica; k. ú.: Kostiviarska, Uľanka; kraj: Banskobystrický
II.2.4) Opis obstarávania:
V rámci modernizácie úseku cesty I/59 v Banskobystrickom kraji v okrese Banská Bystrica (v katastrálnom území Kostiviarska, Úľanka) v cestnom staničení ckm 3,939 8,843 v dĺžke 4,904 km je riešená rekonštrukcia štyroch mostov, rekonštrukcia priepustov, frézovanie a realizácia nového krytu vozovky, realizácia výmeny podložia vozovky a novej konštrukcie, úprava krajníc na predpísanú šírku, odvodnenie vozovky, úprava resp. výmena dopravného značenia, výmena a doplnenie bezpečnostných zariadení, rekonštrukcia autobusových zastávok, rekonštrukcia chodníkov, úprava vjazdov, obnovenie priechodov pre chodcov s ich nasvetlením, rekonštrukcia zárubných múrov a protihlukovej steny.
Cesta I/59 prechádza extravilánom a intravilánom mestskej časti Banská Bystrica - Jakub. Na predmetnom úseku sa nachádzajú štyri križovatky a to s miestnou komunikáciou Jakubská cesta, cestou III/2410 na Španiu Dolinu, miestnou komunikáciou Uľanská cesta a s cestou I/14.
Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:
Výmena - oprava krytu vozovky v stanovenom rozsahu,
Výmena podložia a realizácia novej konštrukcie vozovky v stanovenom rozsahu,
Rekonštrukcia križovatky s cestou III/2410 na Španiu Dolinu,
Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a dosypanie krajnice
hr.100mm štrkodrvinou,
Rozšírenie nespevnenej krajnice pre zvodidlo na predmetných úsekoch,
Úprava priekop prečistenie a vysprávka dláždených priekop, nové dláždené priekopy, rigoly, betónové žlaby,
Úprava vodovodných a kanalizačných poklopov, úprava vpustov,
Doplnenie a výmena záchytných bezpečnostných zariadení oceľové zvodidlo a betónové zvodidlo. Doplnenie
a výmena smerových stĺpikov za celoreflexné,
Obnovenie vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave profilované, doplnenie a výmena
zvislého dopravného značenia a dopravných gombíkov,
Rekonštrukcia zárubných múrov,
Rekonštrukcia ríms oporných múrov,
Realizácia múra zachytávajúca padajúce kamene,
Rekonštrukcia priepustov,
Rekonštrukcia chodníkov,
Rekonštrukcia existujúcich autobusových zastávok,
Osvetlenie priechodov pre chodcov,
Rekonštrukcia protihlukovej steny v cca km 8,350-8,450,
Rekonštrukcia mostov ev. č. 59-011, 59-012, 59-013 a 59-014
Podrobné vymedzenie časti 3 predmetu zákazky je obsiahnuté v časti 1.4 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v priloženej projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
10 652 394,63 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Časť: 4
II.2.1) Názov
I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45221110-6
45233223-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
I/76 Hranica kraja R1 Hronský Beňadik, v km 67,800 73,680; okres: Žarnovica, k. ú.: Psiare, Hronský Beňadik; kraj: Banskobystrický
II.2.4) Opis obstarávania:
Úsek určený na modernizáciu začína za hranicou krajov Nitriansky - Banskobystrický a úsek je ukončený v MÚK Hronský Beňadik s rýchlostnou cestou R1. Celková dĺžka modernizovaného úseku je 5,88 km. V celom svojom úseku je cesty I/76 vedená súbežne so železničnou traťou 121A.
Celkovo sú navrhnuté tieto stavebné objekty:
010-00Dočasná preložka autobusovej zastávky v Psiaroch
011-00Demolácia mosta 76-037 v km 68,209
101-00Cesta I/76 KM 67,600 - 69,315
102-00Cesta I/76 KM 69,315-70,220
103-00Cesta I/76 KM 70,220 - 71,270
104-00Cesta I/76 KM 71,270 - 73,107
105-00Cesta I/76 KM 73,107 - 73,680
110-00Chodníky popri ceste I/76 v Psiaroch
111-00Chodníky popri ceste I/76 v Hronskom Beňadiku
201-00Rekonštrukcia mosta 76-039 v km 70,400 cesty I/76
202-00Rekonštrukcia mosta 76-040 v km 71,374 cesty I/76
203-00Rekonštrukcia mosta 76-041 v km 71,499 cesty I/76
204-00Rekonštrukcia mosta 76-042 v km 71,742 cesty I/76
210-00ŽB konštrukcia na ceste I/76 v km 70,225 - 71,202
211-00Oporný múr v km 71,719 - 71,728 cesty I/76, vpravo
601-00Verejné osvetlenie v Psiaroch
602-00Osvetlenie prechodov pre chodcov v Hronskom Beňadiku
801-00Úprava cesty III/1581 po ukončení výstavby
802-00Úprava cesty III/2521 po ukončení výstavby

Podrobné vymedzenie časti 4 predmetu zákazky je obsiahnuté v časti 1.4 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v priloženej projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
8 901 628,59 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Časť: 5
II.2.1) Názov
I/66 Dobrá Niva -Breziny
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233223-8
45221110-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
I/66 Dobrá Niva Breziny, v km 57,147 64,000; okres: Zvolen; k. ú.: Dobrá Niva, Podzámčok; kraj: Banskobystrický
II.2.4) Opis obstarávania:
Modernizácia cesty I/66 Dobrá Niva Breziny je lokalizovaná v Banskobystrickom kraji na území okresu Zvolen. Začiatok úseku je v km 57,147 (podľa pasportu cesty), t.j. km -0,00217 stavby, pred začiatkom obce Dobrá Niva, v k.ú. Dobrá Niva. Stávajúce smerové vedenie cesty sa zachováva, nenavrhuje sa zmena smerového vedenia trasy. Zachováva sa výškové vedenie stávajúcej trasy s nadvýšením v úseku zosilnenia asfaltobetónových vrstiev o 0,07 m. Koniec úseku je v km 64,0 (podľa pasportu cesty), t.j. km 6,69480 stavby, v k. ú. Podzámčok, pred pravostranným napojením komunikácie k Poľnonákupu Slatina. Celková dĺžka úseku je 6 696,97m.
Celkovo je navrhnutých 12 stavebných objektov.
101-00Cesta I/66
111-00Úprava MK v obci Dobrá Niva
112-00Úprava MK v križovatke v km 59,666
113-00Úprava MK (III/2446) v križovatke km 61,357
114-00Úprava CK III/2447 v križovatke v km 63,490
115-00Úprava komunikácií obce Podzámčok
201-00Most ev. č. 66-046 v km 63,490
202-00Most ev. č. 66-047 v km 57,420
203-00Rekonštrukcia oporného múra v km 61,078 61,203
601-00VO priechodov pre chodcov Dobrá Niva
602-00VO priechodov pre chodcov Podzámčok
603-00VO priechodu pre chodcov Breziny

Podrobné vymedzenie časti 5 predmetu zákazky je obsiahnuté v časti 1.4 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v priloženej projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 468 230,22 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb). Zákonom o trestnej zodpovednosti právnických osôb bol novelizovaný zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o registri trestov). Touto novelizáciou zákona o registri trestov sa okrem iného upravilo vydávanie výpisu z registra trestov pre právnické osoby. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršieho predpisu povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Ak uchádzač nepredloží doklad podľa vyššie uvedeného bodu je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Nakoľko však verejnému obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z IS verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním IS verejnej správy (zákon proti byrokracii), uchádzač je povinný predložiť všetky vyššie požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.
Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov prostredníctvom formulára oznámenia o zmene údajov.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle §39 ods. 1 zákona o VO.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
Doklady musia byť predložené v originály alebo úradne overené kópie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Ekonomické a finančné postavenie uchádzač preukáže predložením:
- vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uvedená v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť preukazuje uchádzač týmito dokladmi:
- podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
- podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uvedená v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.02.2021 09:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.02.2021 10:00
Miesto: Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica
Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený svojim štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Uvedené sa preukazuje dokladom totožnosti a výpisom z obchodného registra (alebo iným príslušným oprávnením na podnikanie), resp. aj splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Ide o zákazku pre ktorú platia Zmluvné podmienky na výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7, druhá veta ZVO, tzn. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Uchádzač si môže prevziať súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa umiestneného na webovej stránke ÚVO https://www.uvo.gov.sk/private/organization/15/order/419411 alebo elektronickým spôsobom prostredníctvom systému EVO (centrálny internetový používateľský portál systému EVO www.evo.gov.sk)

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Výška zábezpeky pre jednotlivé časti predmetu zákazky, podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 24 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre záujemcov.

Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a GDPR. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

Nakoľko verejnému obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z IS verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním IS verejnej správy (zákon proti byrokracii), uchádzač je povinný predložiť všetky doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.

Úspešný uchádzač/uchádzači je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú: a) MDV SR a ním poverené osoby, b) Útvar následnej finančnej kontroly, c) NKÚ SR, príslušná finančná kontrola, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť pôvodne plánovaný spôsob (ako aj termín) otvárania ponúk s predpokladanou osobnou účasťou uchádzačov na adrese podľa bodu IV.2.7 na on line sprístupnenie. O takomto svojom rozhodnutí bude verejný obstarávateľ informovať uchádzačov, a to prostredníctvom komunikačného rozhrania IS-EVO a zároveň túto informáciu zverejní aj vo svojom profile.

Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

Do lehoty výstavby sa nezapočítava zimné obdobie 12/december - 02/február.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.12.2020