Navyšovanie hlasových a dátových služieb pre učiteľov počas dištančného vzdelávania na školách

  Zadávateľ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
251.875,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
28.12.2020
  Dátum zverejnenia:
04.01.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00164381
Stromová 1, 81330 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing.Mária Šimková
Telefón: +421 259374384
Email: maria.simkova@minedu.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.minedu.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Navyšovanie hlasových a dátových služieb pre učiteľov počas dištančného vzdelávania na školách
Referenčné číslo: 2020/200008/B2630
II.1.2) Hlavný kód CPV
64212000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Účelom zmluvy je zabezpečenie hlasových a dátových služieb na SIM kartách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov počas distančného vzdelávania žiakov, ktorí učia online pomocou digitálnych technológií a nemajú inú možnosť internetového pripojenia, ako mobilné resp. potrebujú k vyučovaniu aj mobilné hlasové služby. Od 22.10.2020 začalo Ministerstvo zber mobilných telefónnych čísel pre poskytnutie navyšovania hlasových a dátových služieb na SIM kartách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov počas distančného vzdelávania žiakov. Bližšie uvedené v opise predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
251 875,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
64212000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika.
II.2.4) Opis obstarávania:
Účelom zmluvy je zabezpečenie hlasových a dátových služieb na SIM kartách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov počas distančného vzdelávania žiakov, ktorí učia online pomocou digitálnych technológií a nemajú inú možnosť internetového pripojenia, ako mobilné resp. potrebujú k vyučovaniu aj mobilné hlasové služby. Od 22.10.2020 začalo Ministerstvo zber mobilných telefónnych čísel pre poskytnutie navyšovania hlasových a dátových služieb na SIM kartách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov počas distančného vzdelávania žiakov. Bližšie uvedené v opise predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
251 875,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukáže podľa § 32 ods. 2 a nasl. zákona.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), e), f) zákona, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy, ak sa tieto údaje v informačných systémoch verejnej správy nachádzajú.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia aj zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona.

Verejný obstarávateľ podľa § 32 ods. 3 zákona overuje údaje týkajúce sa podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 zákona cez informačné systémy verejnej správy portál www.oversi.gov.sk. a www.minedu.sk V súčasnosti má verejný obstarávateľ prístup k dokladu podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona. Ostatné doklady predkladá uchádzač v ponuke.

Ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona v znení účinnom do 01. 12. 2019 nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), e) zákona o verejnom obstarávaní v konkrétnom procese verejného obstarávania začatom po uvedenom termíne vykonanú predmetnú aktualizáciu v zozname hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ v pozícii orgánu verejnej moci vykoná takéto overenie sám prostredníctvom príslušného informačného systému www.oversi.sk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o podmienkach elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.01.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.01.2021 11:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Toto obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie IS EVO (www.uvo.gov.sk). Číslo zákazky v IS EVO je 429 550.
Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby záujemca dodržal požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe žiadosti záujemcu.
2. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v predmetnom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) zákona.
3. Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním.
4. Verejné obstarávanie nie je obstarávaním inovácií.
5. Verejné obstarávanie nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
6.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorý majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
7. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
8. Poznámka: V časti IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme tohto oznámenia verejný obstarávateľ uviedol predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody v hodnote 999. Tzn. že verejný obstarávateľ má záujem uzavrieť rámcovú dohodu s viacerými uchádzačmi, ktorých presný počet nie je vopred stanovený a bude závisieť od výsledku uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa súťažných podkladov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.12.2020