Nákup technológie pre výrobu nového produktu a jeho uvedenie na trh- Herbik s.r.o.u

  Zadávateľ:
Herbik s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
172.460,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.02.2021 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.12.2020
  Dátum zverejnenia:
04.01.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Herbik s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50446525
Jesenná 22, 04001 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Michal Janko
Telefón: +421 918154044
Email: michaljanko@outlook.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18790
Hlavná adresa(URL): http://www.herbik.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
INITED s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 47420545
Gorkého 7 , 07101 Michalovce
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Bajužíková
Telefón: +421 907903482
Email: initedvo@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18790
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.herbik.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
výroba potravinárskych výrobkov
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup technológie pre výrobu nového produktu a jeho uvedenie na trh- Herbik s.r.o.u
Referenčné číslo: NL-T/2020-H
II.1.2) Hlavný kód CPV
42215200-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia technologickej linky na výrobu cukríkov.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých častí technologickej linky na výrobu cukríkov, ktorá je predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
172 460,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215200-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Areál Dávid, mestská časť Košice - Juh
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia technologickej linky na výrobu cukríkov ako jedného logického celku.
Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
172 460,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program: Výskum a inovácie (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03)
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods 1. písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona o verejnom obstarávaní a to preukázaním dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) d), e), f) zákona o verejnom obstarávaní.
Podľa § 32 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania
alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Podľa § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom,
miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho
nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní môž uchádzač preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi (osobe podľa § 8 ZVO) a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ (osoba podľa § 8 ZVO) pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie.
Podľa § 152 ods. 3 verejný obstarávateľ (osoba podľa § 8 ZVo) uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED ).
Manuál k vypĺňaniu jednotného európskeho dokumentu je uverejnený na webovom sídle ÚVO http://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
Podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho
subjektu,že neexistuje dôvod na jeho vylúčenie. Podľa § 39 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ak sú požadované doklady priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.

Podľa Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 6 - 2016 zo dňa 12.8.2016 Trestná
zodpovednosť právnických osôb osoba podľa § 8 ZVO vyžaduje na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) osobného postavenia predloženie výpisu z registra trestov právnickej osoby spolu s výpismi z registra trestov zákonom vymenovaných osôb (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, prokurista)!
UPOZORNENIE:
Nakoľko Osoba podľa § 8, ktorá nie je oprávnená použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon proti byrokracii)), každý uchádzač musí predložiť do ponuky všetky doklady a dokumenty podľa § 32
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní pokiaľ neuplatní inštitút ust. § 152 resp. ust. § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.02.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.02.2021 10:30
Miesto: online otváranie ponúk
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podmienky pre online otváranie ponúk sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch- časť A1.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky: Z preambuly smernice EP a R 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, tak dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohla byť situácia, že v prípade rozdelenia predmetu zákazky potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov týchto častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia celej zákazky.
Technologická linka musí byť dodaná spolu so všetkými potrebnými riadiacimi systémami a elektroinštaláciou, ktoré sú potrebné na to, aby výrobná linka spĺňala výrobné kapacity a požiadavky na bezpečnosť. Všetky tieto komponenty musia spĺňať slovenské štandardy.
Celá technológia tvorí jeden nedeliteľný logický celok a musí byť v celku zabezpečená jedným dodávateľom pre zaistenie kompatibility jednotlivých súčastí technológie a ich správne fungovanie. Kompatibilita varného kotla a tvarovacieho zariadenia spočíva vo vhodnom napojení jednotlivých technológií, ktoré nie je nijak štandardizované. Baliace zariadenie musí byť kompatibilné s povrchovou úpravou finálneho produktu, ktoré sa pri tvarovacích zariadeniach líši. Táto skutočnosť je nutná aj s ohliadnutím na záručné garantovanie funkčnosti a bezporuchovosti technológie.
V danom prípade osoba podľa § 8 ZVO po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov za to, že ak by obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky. Z vykonaného prieskumu trhu zároveň vyplýva, že na trhu je viacero subjektov, ktoré dokážu dodať predmet zákazky ako celok, na základe čoho je možné zabezpečiť dostatočnú hospodársku súťaž.

Osoba podľa § 8 ZVO bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie
ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE; Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do
systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom.
Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v
systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10260/summary, čím osoba podľa § 8 ZVO umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
Verejné obstarávanie sa netýka zeleného verejného obstarávania, obstarávania inovácií, obstarávania zameraného na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.12.2020