Stravné poukážky

  Zadávateľ:
Pôdohospodárska platobná agentúra
  Predpokladaná hodnota:
619.200,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
29.12.2020
  Dátum zverejnenia:
04.01.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Pôdohospodárska platobná agentúra
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30794323
Hraničná 12, 81526 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Matúš porubčanský
Telefón: +421 918612423
Email: matus.porubcansky@apa.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.apa.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Štátna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Stravné poukážky
Referenčné číslo: 30/2020/VO-PPA
II.1.2) Hlavný kód CPV
55520000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie stravovania zamestnancov Pôdohospodárskej platobnej agentúry formou papierových stravných poukážok.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
619 200,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie stravovania zamestnancov Pôdohospodárskej platobnej agentúry formou papierových stravných poukážok s ochrannými prvkami, v zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača na základe akceptovania stravných poukážok uchádzača a v lokalitách, uvedených verejným obstarávateľom.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Záujemcom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. Elektronická forma sa nepripúšťa v súlade s rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "UVO") č. 16605-6000/2019-OD zo dňa 10.1.2020 č. 20527-6000/2015-ON/284, 20527-6000/2015-ON/285, 23019-6000/2015-ON/303, 3691-6000/2016-ON/28 zo dňa 22. marca 2016 a rozhodnutím Rady UVO č. 7322-9000/2016-KR/8 zo dňa 26. mája 2016, ďalej s aktuálnymi rozhodnutiami Rady č. 3678-9000/2020 zo dňa 19.03.2020, č. 5590-9000/2020 zo dňa 22. 04. 2020, č. 5758-9000/2020 zo dňa 22. 04. 2020, č. 7748-9000/2020 zo dňa 22. 06. 2020 a č. 9082-9000/2020 zo dňa 20. 07. 2020.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené v prílohe č. 4 Súťažných podkladov - Podmienky účasti
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie sú uvedené v Prílohe č.7 - Kritérium na vyhodnotenie ponúk, pravidlá jeho uplatnenia a pravidlá elektronickej aukcie súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.01.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.01.2021 13:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.12.2020