Linka na výrobu cukrárenských výrobkov a barové zariadenia

  Zadávateľ:
Ranyx, s. r. o.
  Predpokladaná hodnota:
150.322,25 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.02.2021 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.12.2020
  Dátum zverejnenia:
04.01.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ranyx, s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46966757
Šoltésovej 3473/7, 05801 Poprad
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Štefaňák, PhD., PS Agentúra, s.r.o., Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava
Telefón: +421 948681179
Email: info@psagentura.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429439
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429439
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Pekárenská výroba
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Linka na výrobu cukrárenských výrobkov a barové zariadenia
Referenčné číslo: N030/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
42215200-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - linka na vyrobu cukrárenskych vyrobkov a barové zariadenia.

Predmet zákazky je rozdeleny na dve časti:
Logicky celok č. 1: Linka na vyrobu cukrárenskych vyrobkov - 1 ks
Logicky celok č. 2: Barové zariadenia - 1 ks

Uchádzač môže predkladať ponuku na časti zákazky jednotlivo, alebo na cely predmet zákazky.
Bližší opis je obsiahnuty v časti B. 1 Súťažnych podkladov - Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 1 Súťažnych podkladov - Technická špecifikácia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
150 322,25 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Linka na vyrobu cukrárenskych vyrobkov - 1 ks
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215200-8
39711200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Veľky Slavkov 82, 059 91 Veľky Slavkov, parcela 532
II.2.4) Opis obstarávania:
Linka na vyrobu cukrárenskych vyrobkov - 1 ks bližšie opísaná v prílohe č. 1 Súťažnych podkladov - Technická
špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
115 570,75 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-25
Časť: 2
II.2.1) Názov
Barové zariadenia - 1 ks
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215200-8
42210000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Veľky Slavkov 82, 059 91 Veľky Slavkov, parcela 532
II.2.4) Opis obstarávania:
Barové zariadenia - 1 ks bližšie opísané v prílohe č. 1 Súťažnych podkladov - Technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
34 751,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-25
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa taxatívne určené podmienky učasti tykajúce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravaní. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti tykajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstarávaní, dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3 Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač zapísany v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinny v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejny obstarávateľ uzná rovnocenny zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo potvrdenie o zápise vydané prislušnym orgánom iného členského štátu, ktorym uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejny obstarávateľ príjme aj iny rovnocenny doklad predloženy uchádzačom.

1.4 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti tykajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vztahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.

1.5 V súlade s § 32 ods. 3 zákona verejny obstarávateľ uvádza, že nie je oprávneny použiť údaje z informačnych
systémov verejnej správy (zákon c. 177/2018 Z.z.).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.02.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 29.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.02.2021 15:00
Miesto: PS Agentúra, s.r.o., Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania sa môže zúčastniť len štatutárny zástupca alebo splnomocnená osoba uchádzača, ktory predložil ponuku. Ponuky nebudú sprístupnené pre uchádzačov na mieste otvárania ale iba "on line". Uchádzačom, ktorí predložia ponuku bude poslaná pozvánka na videokonferenciu "on line" otvárania na základe ich žiadosti cez systém EVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejny obstarávateľ bude pri komunikácií v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom
obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.12.2020