Rekonštrukcia a modernizácia atletického štadióna v Banskej Štiavnici.

  Zadávateľ:
Mesto Banská Štiavnica
  Predpokladaná hodnota:
538.261,10 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.12.2020
  Dátum zverejnenia:
31.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Banská Štiavnica
IČO: 00320501
Radničné námestie 1, 96924 Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Drahoslav Lorinc
Telefón: +421 903804008
Fax: +421 456911207
Email: drahoslorinc@outlook.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.banskastiavnica.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia a modernizácia atletického štadióna v Banskej Štiavnici.
Referenčné číslo: PLZ-RAŠ- 01/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetná lokalita sa nachádza v meste Banská Štiavnica a je súčasťou športového areálu, kde sa nachádza atletický ovál s futbalovým ihriskom, tribúnou a prevádzkovou budovou. Atletický štadión sa nachádza vo východnej časti mesta Banská Štiavnica. Z východnej a južnej strany je obklopený Športovou ulicou, zo západnej strany Mládežníckeho ulicou a z južnej strany Údolnou ulicou. V súčasnosti je uvažovaný pozemok využívaný mestom Banská Štiavnica resp. klubom FK Sitno Banská Štiavnica.
Atletický ovál ako aj sektor pre skok ďaleký sú momentálne v zanedbanom stave a nespĺňajú technické a kvalitatívne podmienky pre kvalitný tréning, dostatočnú prípravu reprezentantov a organizovanie športových podujatí s lokálnou i celoslovenskou pôsobnosťou. Dráhy sú pôvodné škvarové.
Sektor pre skok do výšky, trať vodnej priekopy, sektor pre hod oštepom a sektor pre vrh guľou v pôvodnom stave atletického štadióna neboli realizované.
Terén je rovinatý. Prístup k štadiónu zostáva z existujúcich spevnených plôch Športovej ulice. Parkovanie je zabezpečené na samostatných plochách. Areál štadiónu je oplotený.
Obmedzujúce podmienky pre stavbu atletického areálu v danej lokalitu sú stanovené majetkovo právnymi vzťahmi, technickým riešením inžinierskych sietí a platnou legislatívou.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
538 261,10 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45236100-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovenská republika, Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, parcela 4582/1.
II.2.4) Opis obstarávania
Stavba je rozdelená na nasledovné stavebné objekty:
SO 01 atletický 400 m ovál so šiestimi dráhami
SO 02 sektor pre skok do diaľky
SO 03 sektor pre skok do výšky
SO 04 trať vodnej priekopy
SO 05 sektor pre hod oštepom,
SO 06 sektor pre vrh guľou,
SO 09 prekládka oplotenia a prekládka Telekom
SO 10 areálový rozvod slaboprúdu a CCTV

Stavba musí spĺňať kritériá Medzinárodnej asociácie atletických federácií IAAF v zmysle technického manuálu IAAF Track and Field Facilities Manual 2019 https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information. Všetky športo-vé plochy sú navrhované v zmysle predpisov atletickej federácie IAAF. Povrch bežeckého oválu a jednotlivých sektorov atletických disciplín sú riešené z polyuretánového vodoprie-pustného materiálu. Bežecký ovál má v celom šírkovom profile 6 dráh.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
538 261,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO") spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o VO.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o VO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ na podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona o VO aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 zákona o VO, t.j. uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o VO z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu/ov z registra trestov, v samostatnej prílohe v rámci ponuky.
Doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), t.j. výpis/y z registra trestov nie je povinný predkladať uchádzač so sídlom v Slovenskej republike, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista. Výpis/y z registra trestov je však potrebné predložiť, ak štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu alebo prokuristom uchádzača nie je občan Slovenskej republiky. Zrušenie povinnosti predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO sa vzťahuje len na uchádzača so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením podľa §114 zákona o VO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil alebo vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované JED, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.1.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk (ďalej aj "výzva") ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 zákona preukáže uchádzač predložením týchto dokladov a dokumentov:

Podľa § 33 ods.1 písm. a)
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Podľa § 33 ods. 1 písm. d)
Prehľad o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa §114 zákona o VO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil alebo vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované JED, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.1.2 tejto výzvy na predkladanie ponúk (ďalej aj "výzva") ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.

Prepočet inej meny na EUR vykoná uchádzač výmenným kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Ad § 33 ods.1 písm. a)
1. Uchádzač predloží vyjadrenie banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej spoločne aj len banka), v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky (ďalej len vyjadrenie). Vyjadrenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Vyjadrenie banky musí obsahovať informácie o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, vrátane informácií o tom, či jeho bankový účet je alebo bol v nepovolenom debete a či jeho bankový účet je alebo bol predmetom exekúcie s tým, že vyjadrenie banky sa bude vzťahovať na obdobie od založenia účtu až po deň vystavenia potvrdenia, najviac však 3 roky pred dňom vystavenia potvrdenia. V prípade, že uchádzač má vedené účty vo viacerých bankách, predloží informáciu od každej z nich.
2. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných bankách nemá vedené účty.
Ad § 33 ods.1 písm. d)
Uchádzač, ktorý má povinnosť zverejňovať riadne individuálne účtovné závierky, mimoriadne individuálne účtovné závierky a oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky v Registri účtovných závierok (ďalej len RUZ), ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/), predloží informáciu, že predmetné dokumenty za požadované obdobie sú zverejnené v RUZ, spolu s odkazom na príslušný link. Uchádzač, ktorý nemá povinnosť zverejňovania riadnych individuálnych účtovných závierok, mimoriadnych individuálnych účtovných závierok a oznámení o dátume schválenia účtovnej závierky v RUZ, predloží požadované doklady v listinnej forme.
Minimálny celkový obrat za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne) musí byť min. 1.000.000,00 EUR alebo ekvivalent v inej mene.
V prípade nemožnosti predloženia uvedených dokladov z dôvodov pravidiel platiacich v krajine sídla uchádzača, môže splnenie tejto podmienky uchádzač preukázať iným dôkazovým prostriedkom so zodpovedajúcou informačnou hodnotou (napr. Audítorská správa).
Uchádzač môže na preukázanie ekonomického a finančného postavenia využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 33 ods. 2 zákona. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok ekonomického a finančného postavenia spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti pre ekonomické a finnačné postavenie elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:
a) §34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
b) § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk,
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa §114 zákona o VO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil alebo vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované JED, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.1.3 tejto výzvy na predkladanie ponúk (ďalej aj "výzva") ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.
Ak uchádzač preukazuje odbornú alebo technickú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument predloží aj za túto osobu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálne požadované štandardy pre preukázanie splnenia technickej a odbornej spôsobilosti sú vzhľadom na nedostatočnú textovú kapacitu položky v plnom rozsahu uvedené v Súťažných podkladoch, časť A.2 Podmienky účasti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Uvedené v súťažných podkladoch - v zmluve o dielo.

Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 15 000,00 EUR
Bližšie podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.01.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.01.2021 10:30
Miesto: Mestský úrad Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na sprístupnení elektronických častí ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ich ponuka nebola zo súťaže vylúčená. V prípade, že si pandemická situácia vyžiada prijatie ďalších reštriktívnych opatrení, verejný obstarávateľ upraví spôsob otvárania ponúk a túto zmenu uchádzačom včas oznámi.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1 Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na stránke www.evo.gov.sk. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO.

VI.3.2 Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované ktoré sú zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk).

VI.3.3 Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému EVO je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO (www.evo.gov.sk). Záujemca o zákazku sa zaregistruje priamo v príslušnej zákazke, zverejnenej v zozname zákaziek na stránke Portál EVO, ktorej detaily sa zobrazia kliknutím na príslušnú ikonku na začiatku riadku s názvom zákazky.

VI.3.4 V prípade preukázateľného výpadku/nedostupnosti systému EVO možno komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi uskutočňovať aj písomne uchádzačmi podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, stanovených vo výzve na predkladanie ponúk v súťažných podkladoch.

VI.3.5 V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

VI.3.6 Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VI.3.7 V rámci tejto súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 112 ods. 6 prvá veta zákona, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti po vyhodnotení ponúk podľa § 53 a § 54 zákona.

VI.3.8 Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.12.2020