Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter – kanalizácia.

  Zadávateľ:
Obec Trebostovo
  Predpokladaná hodnota:
2.675.950,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.12.2020
  Dátum zverejnenia:
31.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Trebostovo
IČO: 00316954
Trebostovo 113/2, 03841 Trebostovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivan Trimaj
Telefón: +421 434294626
Email: trebostovo@trebostovo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.trebostovo.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter – kanalizácia.
Referenčné číslo: PLZ-KT-02/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232400-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania je výstavba splaškového kanalizačného systému v obci Trebostovo s napojením na realizovaný zberač stokového systému SKK Martin v obci Turčiansky Peter. Stavba je realizovaná v rámci projektu Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter kanalizácia v rozsahu aktivity č. 2 Trebostovo.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 675 950,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45232424-0
45232410-9
45332000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovenská republika, Žilinský kraj, okres Martin, k.ú. Trebostovo.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania je výstavba splaškového kanalizačného systému v obci Trebostovo s napojením na realizovaný zberač stokového systému SKK Martin v obci Turčiansky Peter.
Rozsah riešenia stavebných objektov:
SO 06 Hlavný kanalizačný zberač
Stavebný objekt SO 06 rieši hlavnú zbernú stoku v úseku od konca obce Turčiansky Peter po začiatok obce Trebostovo. Zberač sa navrhuje z materiálu PVC hladké DN 300 SN 8 dĺžka 1988,80m.
SO 07 Vedľajšie kanalizačné zberače Trebostovo
Stavebný objekt SO 07 rieši odvedenie splaškových odpadových vôd z obce Trebostovo t.j. vedľajšie zberače, ktoré budú zaústené do hlavného zberača Trebostovo a hlavného zberača v obci A a B.
Zberač A
Zberač A je navrhnutý o celkovej dĺžke 2412 m z rúr:- PVC hladké DN 300 SN 8 dĺžka 2395,80 m - sklolaminát PN 1 DN 300 SN 5000 dĺžka 16,20 m prechod popod Trebostovský potok .
Vybuduje sa na ňom 59 ks kanalizačných prefabrikovaných šachiet. Na zberač budú pripájané vedľajšie stoky z pravej strany v smere staničenia.
Zberač A 1
Zberač je navrhnutý v celkovej dĺžke 78 m z rúr PVC hladké DN 300 SN 8. Trasa zberača je situovaná v strede nespevnenej MK a je na nej navrhnutý 1 ks KŠ.
Zberač A 2
Zberač je navrhnutý o celkovej dĺžke 299,0 m z rúr PVC hladké DN 300 SN8. Trasa je situovaná v celej dĺžke v strede budúcej komunikácie k IBV, v súčasnosti trávnatý povrch a sú na nej navrhnuté 4 ks KŠ.
Zberač A 2 1
Zberač je navrhnutý v celkovej dĺžke 390,0 m z rúr PVC hladké DN 300 SN 8. Trasa je situovaná v st. 0,0 0,220 km v MK zóny IBV, v súčasnosti trávnatý povrch, ďalej bude potrubie uložené v MK spevnenej asfaltovým krytom. Na trase stoky je navrhnutých 5 ks KŠ.
Zberač A 2 2
Zberač je navrhnutý o celkovej dĺžke 28,0 m z rúr PVC hladké DN 300 SN 8. Trasa je situovaná stredom budúcej komunikácie IBV. Na trase stoky je navrhnutý1 ks KŠ.
Zberač A 3
Zberač je navrhnutý v celkovej dĺžke 200,0 m z rúr PVC hladké SN 8. Trasa je situovaná v miestnej komunikácií, ktorá je spevnená živičným krytom a sú na nej navrhnuté 4 ks KŠ.
Zberač A 4
Zberač je navrhnutý v celkovej dĺžke 195,0 m z rúr PVC hladké SN 8. Trasa je situovaná v MK, ktorá je spevnená živičným krytom a je na nej navrhnutých 5 ks KŠ.
Zberač B
Trasa je navrhnutá v MK, ktorá je spevnená živičným krytom v celkovej dĺžke 853,0 m z rúr PVC hladké SN 8. Prípojkový systém priradený k tomuto zberaču bude po celej dĺžke z ľavej strany v smere staničenia zberača. V úseku zberača B je navrhnutých 33 ks revíznych KŠ.
Zberač B 1
Zberač je navrhnutý o celkovej dĺžke 105,0 m z rúr PVC hladké SN 8. Trasa je situovaná v asfaltovej MK a sú na nej navrhnuté 3 ks KŠ.
SO 06.1 Kanalizačné odbočenia - hlavný kanalizačný zberač
SO 07.1 Kanalizačné odbočenie - vedľajšie zberače
Počet odbočení v obci Trebostovo je 200 ks. Navrhnuté dĺžky odbočenia sú:
- na hlavnom zberači 5 ks DN 150
- na vedľajších zberačoch v obci 195 ks DN 150
Dĺžka každého odbočenia je 3 m a je ukončená zaslepovacím kusom bez revíznej šachtičky.
SO 07.2 Prekládky vodovodov DN 100 v dĺžke 200 m
Miesto prekládok nie je vyznačené v situačných podkladoch budú špecifikované na základe podrobného vytýčenia trasy kanalizácie a podzemných vedení. V prípade nevyhnutnej prekládky vodovod bude prekladaný ako prvá možnosť riešenia.
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 675 950,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") spôsobom podľa § 32 alebo § 152 ZVO.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o VO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ na podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) ZVO aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO, t.j. uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) ZVO z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu/ov z registra trestov, t.j uchádzač musí ako súčasť ponuky predložiť kompletne vyplnený a podpísaný formulár potrebný pre získanie predmetných dokladov.

Doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, t.j. výpis/y z registra trestov nie je povinný predkladať uchádzač so sídlom v Slovenskej republike, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista. Výpis/y z registra trestov je však potrebné predložiť, ak štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu alebo prokuristom uchádzača nie je občan Slovenskej republiky. Zrušenie povinnosti predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO sa vzťahuje len na uchádzača so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil alebo vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.1.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk (ďalej aj "výzvy") ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.

Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO
- vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah podľa podmienok uvedených v § 33 ods. 2 ZVO.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil alebo vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.1.2 tejto výzvy na predkladanie ponúk (ďalej aj "výzvy") ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu výzvy.
Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument predloží aj za túto osobu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K § 33 ods. 1 písm. a) ZVO:
Uchádzač predloží písomné vyjadrenie banky alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktorý musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie. Ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v iných bankách ako tých, od ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie, resp. iný ekvivalentný doklad.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technickú spôsobilosť a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže nasledovnými dokladmi a dokumentmi:

a) §34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

b) § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk,

c) § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy,

d) § 35 uvedením opatrení manažérstva kvality, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil alebo vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.1.3 tejto výzvy na predkladanie ponúk (ďalej aj "výzvy") ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu výzvy.
Ak uchádzač preukazuje odbornú alebo technickú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument predloží aj za túto osobu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže:
a) zoznamom uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v kumulatívnej hodnote minimálne 2 000 000,00 Eur bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene a súčasne realizáciou aspoň jednej stavby kanalizačného potrubia v minimálnej dĺžke 1500 metrov,
Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača jeho referencie zverejnené na portáli ÚVO v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú.
Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa kurzu NBS (prípadne kurzu ECB - Európskej centrálnej banky) aktuálneho v deň zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku. Uchádzač je zároveň povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.

b) Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy:
Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon stavbyvedúceho, t.j. musí mať osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov - odborné zameranie - inžinierske stavby, splnomocňujúce na vykonanie vybraných činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentom vydaným a akceptovaným v členských krajinách EÚ a Švajčiarskej konfederácii.
Spôsobilosť na realizáciu predmetu zákazky uchádzač preukáže fotokópiou autorizačného osvedčenia s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby. Uchádzač predloží za stavbyvedúceho:
- odborný životopis alebo ekvivalentný doklad, z ktorého bude zrejmá odborná prax danej osoby, požaduje sa originál s podpisom stavbyvedúceho.

c) Predložením platného certifikátu, vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 alebo ekvivalentom v oblasti vykonávania inžinierskych stavieb,

d) Predložením platného certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 alebo ekvivalentom v oblasti vykonávania inžinierskych stavieb.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Sú uvedené v súťažných podkladoch
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 20 000,00 Eur. Bližšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.01.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.01.2021 10:00
Miesto: Hlavná 113/2, Obecný úrad Trebostovo, 038 41 Košťany nad Turcom.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým štatutárnym zástupcom alebo osobám poverených štatutárnymi zástupcami uchádzačov. V prípade, že si pandemická situácia bude vyžadovať zavedenie ďalších opatrení, bude spôsob otvárania ponúk operatívne upravený Verejný obstarávateľ takúto zmenu vopred oznámi.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1 Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na stránke www.evo.gov.sk. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO.

VI.3.2 Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované ktoré sú zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk).


VI.3.3 Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému EVO je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO (www.evo.gov.sk). Záujemca o zákazku sa zaregistruje priamo v príslušnej zákazke, zverejnenej v zozname zákaziek na stránke Portál EVO, ktorej detaily sa zobrazia kliknutím na príslušnú ikonku na začiatku riadku s názvom zákazky.

VI.3.4 V prípade preukázateľného výpadku/nedostupnosti systému EVO možno komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi uskutočňovať aj písomne uchádzačmi podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, stanovených vo výzve na predkladanie ponúk v súťažných podkladoch.

VI.3.5 V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

VI.3.6 Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VI.3.7 V rámci tejto súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 112 ods. 6 prvá veta zákona, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti po vyhodnotení ponúk podľa § 53 a § 54 zákona.

VI.3.8 Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.12.2020