Vodozádržné opatrenia v obci Zborov nad Bystricou

  Zadávateľ:
Obec Zborov nad Bystricou
  Predpokladaná hodnota:
249.550,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.02.2021 09:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.12.2020
  Dátum zverejnenia:
31.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Zborov nad Bystricou
IČO: 00314366
Zborov nad Bystricou 223, 02303 Zborov nad Bystricou
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce
Telefón: +421 414391381
Fax: +421 414391439
Email: starosta@zborovnadbystricou.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva, § 7 ods. 1 písm. b) - obec
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vodozádržné opatrenia v obci Zborov nad Bystricou
Referenčné číslo: 1/2020-Kj
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Práce na vodozádržných opatreniach v obci Zborov nad Bystricou.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
249 550,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Zborov nad Bystricou.
II.2.4) Opis obstarávania
Stavba pozostáva z nasledovných objektov:
SO 01 Skleníkové a vodné hospodárstvo
SO 02 Vsakovacie arboretum, výsadba, monument
SO 03 Vsakovacie jazierko 1
SO 04 Vsakovacie jazierko 2
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
249 550,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP kvalita životného prostredia.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: §32 ods.1 ZVO.
Bližšie v SP.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Štatút sociálneho podniku.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.02.2021 09:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.02.2021 15:00
Miesto: Obec Zborov nad Bystricou, kancelária starostu obce.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.12.2020