Trebišov – sídlisko JUH I., 2 x 39 bj, nájomné byty ( ID 556 )

  Zadávateľ:
Mesto Trebišov
  Predpokladaná hodnota:
4.453.788,55 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.12.2020
  Dátum zverejnenia:
31.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trebišov
IČO: 00331996
M. R. Štefánika 862/204, 07525 Trebišov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Glitta
Telefón: +421 905786264
Email: glittaladislav@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Samospráva
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Trebišov – sídlisko JUH I., 2 x 39 bj, nájomné byty ( ID 556 )
II.1.2) Hlavný kód CPV
45211340-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých výsledkom bude postavenie stavby Trebišov sídlisko JUH I., 2
x 39 bj, nájomné byty. Stavba pozostáva z dvoch samostatne stojacich bytových domov, označených C a D, z
príslušných inžinierskych sietí a zariadení a z komunikácií a parkovísk. Bytové domy sú 4+1 podlažné, každý pozostáva z
39 bytových jednotiek. Byty sú 1 - , 2 - , a 3 izbové. Počet parkovacích miest 122. Stavebnotechnické riešenie oboch
bytových domov je identické, inžinierske siete k nim sú riešené individuálne podľa daností územia. Detailné vymedzenie
predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Predmetná zákazka pozostáva z nasledovných činností:
- SO 01 Bytová dom C,
- SO 02 Bytová dom D,
- SO 03 Verejná kanalizácia,
- SO 04 Kanalizačné prípojky,
- SO 05.1 Distribučné NN vedenie,
- SO 05.2 Odberné elektrické zariadenie,
- SO 06 Verejné osvetlenie,
- SO 07 Terénne úpravy a spevnené plochy,
- SO 08 Oplotenie,
- SO 10 Dažďová kanalizácia,
- SO 11 Verejný vodovod a
- SO 12 Vodovodné prípojky.
Detailná špecifikácia požadovaných činností je uvedená vo výkazoch výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
4 453 788,55 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Trebišov, katastrálne územie Trebišov, parc. reg. C KN č. 1749/159 o výmere 7595 m2, zast. plochy a nádvoria
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých výsledkom bude postavenie stavby Trebišov sídlisko JUH I., 2
x 39 bj, nájomné byty. Stavba pozostáva z dvoch samostatne stojacich bytových domov, označených C a D, z
príslušných inžinierskych sietí a zariadení a z komunikácií a parkovísk. Bytové domy sú 4+1 podlažné, každý pozostáva z
39 bytových jednotiek. Byty sú 1 - , 2 - , a 3 izbové. Počet parkovacích miest 122. Stavebnotechnické riešenie oboch
bytových domov je identické, inžinierske siete k nim sú riešené individuálne podľa daností územia. Detailné vymedzenie
predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Predmetná zákazka pozostáva z nasledovných činností:
- SO 01 Bytová dom C,
- SO 02 Bytová dom D,
- SO 03 Verejná kanalizácia,
- SO 04 Kanalizačné prípojky,
- SO 05.1 Distribučné NN vedenie,
- SO 05.2 Odberné elektrické zariadenie,
- SO 06 Verejné osvetlenie,
- SO 07 Terénne úpravy a spevnené plochy,
- SO 08 Oplotenie,
- SO 10 Dažďová kanalizácia,
- SO 11 Verejný vodovod a
- SO 12 Vodovodné prípojky.
Detailná špecifikácia požadovaných činností je uvedená vo výkazoch výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
4 453 788,55 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Znenie je uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Znenie je uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Znenie je uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Znenie je uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Znenie je uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.01.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 15.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.01.2021 11:00
Miesto: Bližšie informácie týkajúce sa miesta otvárania ponúk budú uvedené v súťažných podkladoch.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Bližšie informácie týkajúce sa oprávnených osôb na otváraní ponúk budú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a
vysvetlení zverejní v súlade s § 64, ods. 4 zákona o VO v systéme Eranet na URL adrese: https://eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: http://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/556).
2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri
zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch,
ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich
informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému Eranet na
URL:https://eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému Eranet.
Registrácia do systému Eranet je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému Eranet sú uvedené na:
https://eranet.sk v časti Podmienky a manuál.
4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7,
Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie
požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.
5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a
predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania.
6. V prípade predkladania ponuky skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie
pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene
skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania.
Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov a predložené v ponuke ako
oskenovaná kópia.
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť proces verejného obstarávania za neúspešný v prípade ak na
zabezpečenie financovania predmetu zákazky nebudú pridelené finančné zdroje alebo zmluvu neodporučí podpísať
riadiaci orgán po kontrole procesu verejného obstarávania.
8. Toto verejné obstarávanie nepatrí medzi zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani medzi obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
9. Verejný obstarávateľ bude pri tejto zákazke postupovať reverzným postupom.
10. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby v súlade s ustanovením § 32, ods. 1, písm. e) zákona o VO uchádzač , alebo
skupina dodávateľov preukázal oprávnenie uskutočňovať stavebné práce k celému rozsahu predmetu zákazky.
11. V zmysle § 32, ods. 3 zákona o VO verejný obstarávateľ informuje záujemcov/uchádzačov, že na preukázanie
osobného postavenia je potrebné predložiť všetky požadované doklady.
12. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk, sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
13. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Výška zábezpeky je 100 000 €. Bližšie definovanie podmienok týkajúcich sa
zábezpeky je uvedené v súťažných podkladoch.
14. Zdôvodnenie nerozdelenia na časti je uvedené v súťažných podkladoch
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.12.2020