Výmena a oprava balkónových zábradlí VB A a VB B VM Ľ. Štúra Mlyny UK

  Zadávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
512.220,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.12.2020
  Dátum zverejnenia:
30.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Komenského v Bratislave
IČO: 00397865
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 , 81499 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Batková
Telefón: +421 918110003
Email: lenka.batkova@uniba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045
Hlavná adresa(URL): https://uniba.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výmena a oprava balkónových zábradlí VB A a VB B VM Ľ. Štúra Mlyny UK
Referenčné číslo: 5405/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45262900-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výmena a oprava balkónových zábradlí výškových blokov A a B vo VM Ľ. Štúra Mlyny UK Bratislava.
Podrobné informácie sú k dispozícií v súťažných podkladoch a v ich prílohách, ktoré sú dostupné na stiahnutie na webovej adrese https://www.evoservis.sk/uniba/prehled_zakazek.php a na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
512 220,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
VM Ľ. Štúra Mlyny UK
Výškové bloky A a B
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výmena a oprava balkónových zábradlí výškových blokov A a B vo VM Ľ. Štúra Mlyny UK Bratislava.
Podrobné informácie sú k dispozícií v súťažných podkladoch a v ich prílohách, ktoré sú dostupné na stiahnutie na webovej adrese https://www.evoservis.sk/uniba/prehled_zakazek.php a na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
512 220,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 (predloženie dokladov) alebo podľa § 152 ods. 3 zákona (zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov).

V prípade, ak bol uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov pred 1.12.2019 preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a písm. c) predložením dokladov v zmysle § 32 ods. 2 písm. b) a písm. c).

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní -osobné postavenie, predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona (oprávnenie dodávať tovar) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 32 za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona.

§ 32 ods. 1 písm e) - doklad o oprávnení podnikať sa nevyžaduje (uchádzač nebude v prípade nepredloženia vylúčený) v prípade, ak má uchádzač aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri na stránke www.orsr.sk, alebo www.zrsr.sk alebo www.uvo.gov.sk alebo v inom, verejne prístupnom registri. V tomto prípade si oprávnenie uchádzača realizovať predmet zákazky overí verejný obstarávateľ.

§ 32 ods. 1 písm. f) - túto podmienku účasti uchádzač nepreukazuje, ale v prípade, ak verejný obstarávateľ zistí, že uchádzač má uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, bude uchádzač vylúčený.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom a obsahom spĺňa podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať aj čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Uchádzač predloží originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:

1. Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia tohto verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia.
Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, dokladom je vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o uskutočnení stavebných prác, doplnený doklad, preukazujúci ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom a obsahom spĺňa podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať aj čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Uchádzač predloží originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov požadovaných podľa tohto bodu oznámenia.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
K bodu 1: Uchádzač preukáže úspešné realizácie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť referencie (dodanie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru) min. vo výške predpokladanej hodnoty zákazky.

Za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru sa považujú stavebné práce v oblasti zatepľovania a sanácie balkónov - realizácia prác vo výškach a zváračské práce. V prípade, ak sa uchádzač preukáže referenciou, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ alebo ako člen skupiny dodávateľov, v zozname dodávok uvedie, akú časť zákazky (aké činnosti) vykonával a hodnotu týchto činností v EUR bez DPH.

K bodu 2: Uchádzač preukáže vzdelanie a odbornú prax nižšie uvedených osôb nasledovným spôsobom:

a) Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom obalenou elektródou: - oprávnenie v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent (preukaz). Uchádzač predloží Osvedčenie k zváraniu ručne elektrickým oblúkom obalenou elektródou zariadenia z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, ktoré nevyžadujú predohrev a skúšky zvárača podľa STN EN ISO 9606-1.

b) Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov: - oprávnenie v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent (preukaz) Uchádzač predloží Osvedčenie na zváranie v ochrannej atmosfére aktívneho plynu taviacou sa elektródou zariadenia z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, ktoré nevyžadujú predohrev a skúšky zvárača podľa STN EN ISO 9606-1.

c) Stavbyvedúci: - praktické skúsenosti na pozícii stavbyvedúci pri ukončených a odovzdaných prácach v rozsahu za rozhodné obdobie minimálne 5 rokov. Za rozhodné obdobie sa považuje posledných 10 priebežných rokov, ktoré sa rátajú odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania. Uchádzač preukáže vzdelanie a odbornú prax podpísaným profesijným životopisom a dokladom o odbornej spôsobilosti t. j. osvedčením SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov so zameraním na pozemné stavby, resp. iný ekvivalentný doklad vydaný podľa platných právnych predpisov členských štátov EÚ.

Uchádzač je povinný zabezpečiť prítomnosť kľúčových odborníkov po celý čas nevyhnutný na uskutočnenie stavebných prác na tejto zákazke.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2021 14:00
Miesto: Miesto: Univerzita Komenského v Bratislave, online otváranie prostredníctvom aplikácie MS Teams. Viac v časti IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk Súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ zverejní súťažné podklady, vysvetlenie a/alebo doplnenie súťažných podkladov, ako aj akúkoľvek inú sprievodnú dokumentáciu v profile verejného obstarávateľa a v EN EVOSERVIS tak, aby bol umožnený neobmedzený, priamy prístup k nim. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prevzatie súťažných podkladov, ale odporúča záujemcom zabezpečiť súťažné podklady s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť v zákonom stanovenej lehote inštitút vysvetľovania súťažných podkladov. Každému záujemcovi sa zároveň odporúča pravidelne sledovať profil verejného obstarávateľa, nakoľko každý zo záujemcov nesie riziko prípadného nezapracovania tých skutočností do svojich ponúk, ktoré boli predmetom vysvetľovania a/alebo doplnenia súťažných podkladov. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Zábezpeka sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 15 000,00 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Verejný obstarávateľ bude požadovať od úspešného uchádzača predloženie potvrdenia opoistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenia opoistení zodpovednosti za škodu podnikateľa minimálne vo výške 1000000,00 Eur, pričom poistenie bude uzavreté počas celého obdobia plnenia predmetu zmluvy. Uvádzané potvrdenie, ako aj platby za poistné, je úspešný uchádzač povinný predložiť verejnému obstarávateľovi najneskôr pri podpise zmluvy.

4. Verejný obstarávateľ požaduje v súlade s § 38 ods. 4 zákona, aby montážne činnosti realizoval priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov prostredníctvom svojich zamestnancom. Podrobnejšie informácie splnenia tejto podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy.

5. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní uplatňuje sociálne hľadisko - povinnosť vytvoriť min. 1 pracovné miesto, ktoré bude obsadené znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 zákona č. 5/2004 službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podmienky splnenia tejto povinnosti sú uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy.

6. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadky bude možné realizovať až od 7.1.2021.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.12.2020