Monitorovací a varovný systém - Modra nad Cirochou

  Zadávateľ:
Obec Modra nad Cirochou
  Predpokladaná hodnota:
145.420,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.01.2021 08:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.12.2020
  Dátum zverejnenia:
30.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Modra nad Cirochou
IČO: 00323250
Modra nad Cirochou 111, 06782 Modra nad Cirochou
Slovensko
Kontaktná osoba: Martina Šimonová
Telefón: +421 577793242
Email: ou@modranadcirochou.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5583
Hlavná adresa(URL): www.modranadcirochou.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Miestna samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Monitorovací a varovný systém - Modra nad Cirochou
Referenčné číslo: pdl/2020/MnC/1
II.1.2) Hlavný kód CPV
31620000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia, oživenie a zaškolenie zamestnancov k dodávke tovarov ktorých výsledkom bude vybudovanie komplexného uceleného varovného a vyrozumievacieho systému, s meraním ovzdušia a zrážok. Systém bude slúžiť na varovanie a vyrozumenie pripravenosti obyvateľov na zvládanie mimoriadnych udalosti ovplyvnených zmenou klímy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
145 420,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32570000-9
32580000-2
32200000-5
32260000-3
32310000-9
32344270-9
48510000-6
32581000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Modra nad Cirochou
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia, oživenie k dodávke tovarov, ktorých výsledkom bude vybudovanie komplexného uceleného varovného a vyrozumievacieho systému, s meraním ovzdušia a zrážok. Systém bude slúžiť na varovanie a vyrozumenie pripravenosti obyvateľov na zvládanie mimoriadnych udalosti ovplyvnených zmenou klímy.
Dodávaný systém bude kompatibilný ( pripojiteľný) s existujúcim systémom SEHIS na regionálnej a národnej úrovni so zložkami krízového riadenia Civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR, nakoľko po realizácii projektu prebieha niekoľko krát odskúšavanie celého systému. Uvedenie do prevádzky prebieha v súčinnosti s týmito zložkami.
Základným parametrom je nepretržité kontrolovanie pred nepriaznivým počasím a nadmernými zrážkami, ktoré sú spúšťačom lokálnych prietrže a iných prírodných javov. Medzi ďalšie parametre je potrebné zaradiť rýchlosti vetra, teplôt a vlhkosti vzduchu. Vzhľadom na flexibilitu systémov je možné ho využiť nie len pri krízových situáciách, ale aj pri každodennom chode obce.
Stanica v pravidelných intervaloch meria sledované hodnoty. V oblasti bez dodávky elektrickej energie je možné ich napájať prostredníctvom solárnych panelov a batérií. Po prekročení hraničných hodnôt systém odvysiela informácie na dispečing a to prostredníctvom Globálneho systému mobilných komunikácií (ang. Global System for Mobile Communications) ďalej len GSM / Univerzálna paketová rádiová služba (ang. General Packet Radio Service) ďalej len GPRS pripojenia, prostredníctvom rádiovej siete, alebo káblovým pripojením. Dispečing čo je spravidla rozhlasová ústredňa a riadiaci počítač na základe nich vykoná nastavenú úlohu:
-Odvysiela do siete hlásičov varovanie
-Pošle krátku textovú správa (Short Message Service) dalej len SMS starostovi a kompetentným osobám
-Umožní starostovi odvysielať živé hlásenie prostredníctvom jeho mobilného telefónu alebo prostredníctvom rozhlasovej ústredne
-Hromadné odošle SMS všetkým obyvateľom mesta podľa pripraveného zoznamu

Požadované technického vybavenia :

Elektronická siréna 1200, RDS na CO MVks1
Riadiaca ústredňa systému vrátane sirény RT1ks1
Bezdrôtový koncový bod, hlásič digit.ks49
Vysielací pultks1
Ústredňa hlásičov s anténouks1
Ovládacia jednotka varovného systémuks1
Modul GSM/GPRSks1
Modul: ovládanie cez telefónks1
Modul: vyrozumenie na telefón a SMSks1
Modul: prepojenie s meteostanicouks1
Meteostanica - teplota, vlhkosťks1
Anemometer - rýchlosť a smer vetraks1
Zrážkomerks1
Aplikačný softvérks1
PC pre archiváciu a zber dátks1
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
145 420,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP310030AA76
II.2.14) Doplňujúce informácie
OPKZP-PO3-SC311-2017-24
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 112 ods.4 písm. a) Zákona verejný obstarávateľ vyžaduje splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia splnenie podmienok podľa §32 ods.1 písm. e) a f).
Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje:
- písm. e): doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazku..
- písm. f): predložením čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 113 ods.2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné správy uchádzači v ponuke nepredkladajú doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia v zmysle §152 ods.1 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 114 ods. 1 jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Dodávateľ ( úspešný uchádzač) sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej
verejným obstarávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku, za účelom financovania predmetu
zákazky, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.

Úspešný uchádzač sa zaväzuje že predloží k podpisu zmluvy podrobný technický opis prepojenia s varovacou a
vyrozumievacou sieťou civilnej ochrany SR, spôsob aktivácie rozhlasov ROR a technické informácie o rozhraní prepojenia na strane varovacej a vyrozumievacej siete civilnej ochrany SR, t.j. typový projekt autonómneho systému. s podrobným technickým opisom prepojenia s varovacou a vyrozumievacou sieťou civilnej ochrany a spôsob aktivácie sytému v súlade s vyhláškou č. 388/2006 Z.z
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2021 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2021 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky , on-line sprístupnením v sídle verejného obstarávateľa. Miestom
otvárania, on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10264/summary
(totožná záložka ako pri predkladaní ponúk)
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: 1. V zmysle § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE; Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

4.Ponuku je potrebné v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložiť elektronicky a to vložením do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

5.Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikácia je možná týmito spôsobmi:
a)v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje
štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný emailom
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný emailom
c)vložením dokumentu, preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný
elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod
d) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.
e)počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej
podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni (v rámci EU) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.

6. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v
profile verejného obstarávateľa na webovej adresehttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5583 , čím
verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

7 Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekt.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.12.2020