Zvýšenie počtu žiakov SSOŠ v Giraltovciach na praktickom vyučovaní - SO 01 a SO 02.

  Zadávateľ:
Súkromná stredná odborná škola
  Predpokladaná hodnota:
632.687,30 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.12.2020
  Dátum zverejnenia:
30.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Súkromná stredná odborná škola
IČO: 00686506
Dukelská 33, 08701 Giraltovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Lupták
Telefón: +421 915963032
Email: luptak@arrpsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/15152
Hlavná adresa(URL): https://ssosgiraltovce.edupage.org/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zvýšenie počtu žiakov SSOŠ v Giraltovciach na praktickom vyučovaní - SO 01 a SO 02.
Referenčné číslo: 15/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
SO 01 Internát:
Jedná sa o budovu internátu, so štyrmi nadzemnými podlažiami a jedným čiastočným podzemným podlažím, v ktorej je navrhovaná prestavba vytypovaných vnútorných priestorov a prístavba schodiska s technickým zázemím. Budova spolu s územím určením na vybudovanie prístavby sa nachádza v mierne svahovitom teréne, s terénnymi nerovnosťami. Územie staveniska je voľné, na ploche sa nenachádzajú žiadne objekty. Budova je pripojená na rozvodné inžinierske siete. V území určenom pre vybudovanie prístavby je situované zberné podzemné vedenie dažďovej kanalizácie, ktoré bude preložené. Na území staveniska sa nenachádza chránená zeleň. Pozemok je oplotený.
V rámci riešenia zvýšenia počtu žiakov na praktickom vyučovaní je v objekte internátu navrhovaná nová odborná učebňa - kuchyňa (teplá a studená) so zázemím a stolovacou miestnosťou pre uč. odbor 6445 H 00 Kuchár a uč. odbor 6489 H 00 Hostinský.
Vrámci navrhovaného vybudovania nových dielní v objekte SO 02 Dielne, ktorý je situovaný v priamej nadväznosti na internát, je v predmetnom objekte internátu v nevyužívaných priestoroch skladov na 1.NP navrhované zriadenie šatní a hygienických zariadení žiakov odborov 3686 F 00 Stavebná výroba a 3661 H 00 Murár, skladov náradia a miestnosti majstrov odborného výcviku so šatňou a hygienickým zázemím.
Vrámci riešenia bezbariérovosti objektu je navrhovaný prístup pre imobilné osoby s parkovacím miestom na východnej strane objektu. Bezbariérový vstup je do hlavného schodiska objektu, kde v zrkadle existujúceho schodiska je navrhovaný výťah, s nástupom na medzipodeste v nadväznosti na vstup do objektu a výstupmi na všetkých podlažiach objektu. Na 1.np bude zriadené WC pre imobilných.
SO 02 Dielne:
Predmetná stavba je jednopodlažná a bola pôvodne vybudovaná ako uhoľná kotolňa pre potreby vykurovania internátu. Je situovaná v nadväznosti na internát, je konštrukčne riešená samostatne a od internátu je oddilatovaná. V predchádzajúcom období bola uhoľná kotolňa zrušená, vybodovaný bol vstavok, v ktorom bola zriadená plynová kotolňa. Ostatné priestory boli využívané ako dielne a garáž. Existujúca stavba je navrhovaná na prestavbu pre potreby vybudovania školských dielní so zázemím.
Stavba je vybudovaná v svahovitom teréne so sklonom v severnom smere. Je pripojená na rozvodné inžinierske siete. Na území staveniska sa nenachádza chránená zeleň. Pozemok je čiastočne oplotený.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
632 687,30 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Dukelská 31, 087 01 Giraltovce
II.2.4) Opis obstarávania
SO 01 Internát:
Jedná sa o budovu internátu, so štyrmi nadzemnými podlažiami a jedným čiastočným podzemným podlažím, v ktorej je navrhovaná prestavba vytypovaných vnútorných priestorov a prístavba schodiska s technickým zázemím. Budova spolu s územím určením na vybudovanie prístavby sa nachádza v mierne svahovitom teréne, s terénnymi nerovnosťami. Územie staveniska je voľné, na ploche sa nenachádzajú žiadne objekty. Budova je pripojená na rozvodné inžinierske siete. V území určenom pre vybudovanie prístavby je situované zberné podzemné vedenie dažďovej kanalizácie, ktoré bude preložené. Na území staveniska sa nenachádza chránená zeleň. Pozemok je oplotený.
V rámci riešenia zvýšenia počtu žiakov na praktickom vyučovaní je v objekte internátu navrhovaná nová odborná učebňa - kuchyňa (teplá a studená) so zázemím a stolovacou miestnosťou pre uč. odbor 6445 H 00 Kuchár a uč. odbor 6489 H 00 Hostinský.
Vrámci navrhovaného vybudovania nových dielní v objekte SO 02 Dielne, ktorý je situovaný v priamej nadväznosti na internát, je v predmetnom objekte internátu v nevyužívaných priestoroch skladov na 1.NP navrhované zriadenie šatní a hygienických zariadení žiakov odborov 3686 F 00 Stavebná výroba a 3661 H 00 Murár, skladov náradia a miestnosti majstrov odborného výcviku so šatňou a hygienickým zázemím.
Vrámci riešenia bezbariérovosti objektu je navrhovaný prístup pre imobilné osoby s parkovacím miestom na východnej strane objektu. Bezbariérový vstup je do hlavného schodiska objektu, kde v zrkadle existujúceho schodiska je navrhovaný výťah, s nástupom na medzipodeste v nadväznosti na vstup do objektu a výstupmi na všetkých podlažiach objektu. Na 1.np bude zriadené WC pre imobilných.
SO 02 Dielne:
Predmetná stavba je jednopodlažná a bola pôvodne vybudovaná ako uhoľná kotolňa pre potreby vykurovania internátu. Je situovaná v nadväznosti na internát, je konštrukčne riešená samostatne a od internátu je oddilatovaná. V predchádzajúcom období bola uhoľná kotolňa zrušená, vybodovaný bol vstavok, v ktorom bola zriadená plynová kotolňa. Ostatné priestory boli využívané ako dielne a garáž. Existujúca stavba je navrhovaná na prestavbu pre potreby vybudovania školských dielní so zázemím.
Stavba je vybudovaná v svahovitom teréne so sklonom v severnom smere. Je pripojená na rozvodné inžinierske siete. Na území staveniska sa nenachádza chránená zeleň. Pozemok je čiastočne oplotený.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
632 687,30 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 17
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa požaduje vo výške 18.000,- EUR.
Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
1. podľa § 32 ods. 1 písm. e) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
2. podľa §32 ods. 1 písm. f)- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) dokladom podľa §32 ods. 2 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) dokladom podľa §32 ods.2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Požadované dokumenty na splnenie podmienky účasti môže byť nahradený aj dokladom zo zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS) vedeným Úradom pre verejné obstarávanie v zmysle § 152 ZVO resp. vyhlásením o tom, že uchádzač je vedený v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie s uvedením registračným číslom zo zoznamu a jeho platnosťou.
Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky má možnosť preukázať splnenie požadovaných podmienok účasti osobného postavenia v zmysle §32 ods. 4 a 5 ZVO. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne v zmysle §37 ZVO.
V zmysle §32 ods. 3 ZVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy, takže uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady požadované vo výzve na predkladanie ponúk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Bod 1.
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Bod 2.
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bod 1.
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Uchádzač preukáže vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky, a to nezáväzný úverový prísľub, ktorým banka alebo pobočka zahraničnej banky uchádzačovi prisľúbi, že v prípade, že sa stane úspešným uchádzačom a požiada banku alebo pobočku zahraničnej banky o poskytnutie úveru, banka alebo pobočka zahraničnej banky mu poskytne úver v objeme minimálne 250 000,00 EUR na účely finančného plnenia zákazky, ktorej predmetom je ,,ZVÝŠENIE POČTU ŽIAKOV SSOŠ V GIRALTOVCIACH NA PRAKTICKOM VYUČOVANÍ - SO 01 A SO 02", vyhlásenej verejným obstarávateľom Súkromná stredná odborná škola Giraltovce (alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu ECB, platného ku dňu odoslania výzvy do Vestníka).
Z vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, musia byť z hľadiska obsahu jasne a určito zrejmé všetky skutočnosti a údaje, tak ako je uvedené a požadované verejným obstarávateľom v prvej vete tohto bodu 1, všetko pre naplnenie požadovaného účelu, ktorým je preukázanie schopnosti uchádzača prostredníctvom nezáväzného prísľubu banky alebo pobočky zahraničnej banky operatívne zabezpečiť disponibilné finančné prostriedky v čase, kedy má dôjsť k plneniu Zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania.
Platnosť úverového prísľubu: minimálne počas lehoty viazanosti ponúk.
Predložený prísľub banky, alebo pobočky zahraničnej banky ako aj iný dokument (ak je uplatnený) musí byť nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
Bod 2.
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2.1 Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet, že
- uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 24 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
- bežný účet uchádzača nebol predmetom exekúcie za predchádzajúce obdobie 24 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
-pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a verejný obstarávateľ ho neuzná. Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
2.2 Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predloženia ponuky má otvorené účty len v banke/bankách alebo pobočky zahraničnej banke/bankách, od ktorých predložil vyjadrenie/ia požadované v bode 2.1.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
3. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K § 34 ods. 1 písm. b):
Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ,,rozhodné obdobie"), ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, pričom preukáže, že v rozhodnom období realizoval minimálne 1 zákazku, z ktorej bude jasne a určito preukázané, že predmetom boli stavebné práce na rovnakých alebo obdobných stavebných objektoch ako je predmet zákazky (pozemné stavby) a celková hodnota stavebných prác na rovnakých alebo obdobných stavebných objektoch bola rovnaká alebo vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky uvedená v bode II.1.5 tejto Výzvy.
Ak je celková zmluvná cena uvedená v inej mene ako je EUR, je potrebné uviesť cenu v pôvodnej mene, cenu v EUR, prepočítanú z pôvodnej meny priemerným ročným kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou (ECB) na daný rok, v ktorom sa zákazka uskutočnila, alebo prepočítanú kurzom stanoveným ECB pre rozhodný dátum, ak sa zákazka uskutočnila v roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz ECB. Ak sa zákazka viaže na viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť zákazky daného obdobia. Prepočet ceny takejto zákazky sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých rokov.
K § 34 ods. 1 písm. d):
Uchádzač musí preukázať, že je držiteľom licencií používaných materiálov a technologických postupov, pričom ako dôkaz predloží nasledovný doklad:
Predloženie licencie, certifikátu, osvedčenia alebo iný ekvivalentný doklad od nezávislej certifikačnej autority (alebo rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva), na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby aplikovaný spôsob zhotovenia styku a pripojovacej škáry (systém tesnenia a výplne škáry: tmely a tesniace látky (striekané plniace peny), tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené), tesniace izolačné fólie a pásy (poropriepustné, parotesné)).
K § 34 ods. 1 písm. g):
Uchádzač preukáže min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky - Stavbyvedúceho, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží doklady:
a) Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním: Pozemné stavby, vydané Slovenskou komorou stav. inžinierov (SKSI), v zmysle zákona Slovenskej republiky č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad opatrené pečiatkou a podpisom osoby, ktorej odborná spôsobilosť sa preukazuje.
b) Životopis, z ktorého budú zrejmé údaje o odbornej praxi stavbyvedúceho pre pozemné stavby, kde preukáže
minimálne 1 skúsenosť na pozícii stavbyvedúceho pri realizácii stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
c) Čestné vyhlásenie tejto osoby, že bude k dispozícii po celú dobu realizácie zákazky.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní.
Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROEBIZ, ktorý je certifikovaným systémom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podmienky a priebeh e- aukcie sú uvedené v SP.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.01.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.01.2021 10:00
Miesto: ARR PSK, Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou je neverejné, koná sa bez účasti uchádzačov a údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a uchádzačom sa neposiela zápisnica z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú prístupné prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com.
2. V súlade s § 114 ods.1 ZVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
3. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente a manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu:
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html
Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.
4. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť po schválení postupu verejného obstarávania Riadiacim orgánom.
5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit (predpokladanú hodnotu zákazky) vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.
7. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa uskutoční výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku.
8. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Proebiz- JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
9. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
10. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikácia je možná týmito spôsobmi:
a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.
d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú minimálne 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotoupočítať pri vkladaní ponuky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.12.2020