Vodozádržné opatrenia v Meste Galanta

  Zadávateľ:
Mesto Galanta
  Predpokladaná hodnota:
298.245,53 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
28.12.2020
  Dátum zverejnenia:
29.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Galanta
IČO: 00305936
Mierové námestie 940/1, 92401 Galanta
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 221025897
Email: klient@tenders.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vodozádržné opatrenia v Meste Galanta
Referenčné číslo: 03/GALANTA/SP
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce,tzn. vodozádržné opatrenia v Meste Galanta. Bližšie
informácie v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
298 245,53 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta bližšie v projektovej dokumentácií.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce,tzn. vodozádržné opatrenia v Meste Galanta. Bližšie
informácie v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
298 245,53 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO2-SC211-2020-62
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, OPKZP-PO2-SC211-2020-62, názov: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.

Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 8 000,00 EUR (Osemtisíc Eur) Viď bod 16. SP.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej v texte tohto oddielu súťažných podkladov len zákon).

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo
§ 152 zákona. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy, uchádzač predloží všetky doklady v zmysle § 32 ods. 2 zákona.

Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona jednotným európskym dokumentom alebo v zmysle § 114 ods. 1 zákona čestným vyhlásením. Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technickú a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže:

2.1 podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona predložením zoznamu stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

2.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov a osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: AD 2.1: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom boli kumulatívne s rozpočtovým nákladom minimálne 200 000,00 EUR bez DPH za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru sa považuju práce ako je predmet zákazky.

AD 2.2: Kľúčoví odborníci:
a) Stavbyvedúci pre pozemné stavby (1 osoba)

Splnenie uvedeného uchádzač preukáže:
- predložením osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho, t.j. Osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním na pozemné stavby,

- minimálne 5-ročná prax na pozícii stavbyvedúceho v oblasti predmetu zákazky, čo preukáže predložením profesijného životopisu.

Zo životopisu musí byť zároveň zrejmé, či je zamestnancom uchádzača alebo sa jedná o osobu, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využíva na preukázanie splnenia podmienky účasti. V takom prípade musí uchádzač dodržať povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona jednotným európskym dokumentom alebo v zmysle § 114 ods. 1 zákona čestným vyhlásením. Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.01.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.01.2021 11:00
Miesto: E-VO, s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava (budova ROSUM)
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné podľa § 52 ZVO. (vid bod 22. SP)
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.12.2020