Prístrojové vybavenie pre výskumné centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV

  Zadávateľ:
Slovenská akadémia vied (SAV)
  Predpokladaná hodnota:
13.655.279,42 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.02.2021 12:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.12.2020
  Dátum zverejnenia:
29.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská akadémia vied (SAV)
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00037869
Štefánikova 49 , 81438 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Slavomír Pintér
Telefón: +421 908467265
Email: tender@pactumpark.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/40
Hlavná adresa(URL): http://www.sav.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Výskum a vývoj
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Prístrojové vybavenie pre výskumné centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV
II.1.2) Hlavný kód CPV
38000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia laboratórnych prístrojov a zariadení pre výskumné centrum SAV a aktualizácia (upgrade) existujúcich laboratórnych prístrojov a zariadení, vrátane overenia funkčnosti jednotlivých prístrojov a zariadení, zaškolenia personálu verejného obstarávateľa a záručného servisu počas záručnej doby podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
13 655 279,42 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Technologický celok pre prípravu vzorky
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38000000-5
51430000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia laboratórnych prístrojov a zariadení pre výskumné centrum SAV a aktualizácia (upgrade) existujúcich laboratórnych prístrojov a zariadení, vrátane overenia funkčnosti jednotlivých prístrojov a zariadení, zaškolenia personálu verejného obstarávateľa a záručného servisu počas záručnej doby podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Technologický celok pre prípravu vzoriek materiálov je zložený z prístrojov a zariadení, ktoré slúžia na prípravu vzoriek, niektoré vyžadujú extrémne podmienky, vysoké teploty alebo vysoké tlaky. Tieto prístroje a zariadenia tvoria logický celok predovšetkým pre výskum keramík a iných kompozitov. Kľúčové zariadenia sú na mieru vyrábané pece a 3D tlačiareň pre keramické materiály. Pre projekt je potrebné, aby boli dodržané všetky parametre požadovaných prístrojov a zariadení, v záujme čo najvyššej efektivity ich využívania. Je to vnútorne súvisiaci komplex prístrojov a zariadení, ktoré sú potrebné pre plnenie výskumných cieľov projektu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 937 643,63 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji.
Názov projektu: Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, kód ITMS2014+: 313021T081.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie viazanosti ponuky pre 1. časť Technologický celok pre prípravu vzorky zloženie zábezpeky.
Výška zábezpeky: 25 000,00 EUR (dvadsaťpäťtisíc). Spôsob zloženia zábezpeky a podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v Kapitole A.1 Pokyny pre uchádzačov, Časť III. Príprava a obsah ponuky, bod 13. Lehota viazanosti ponúk a zábezpeka k ponuke súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ poskytne preddavok na vybrané prístroje, ktorých zoznam je uvedený v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov; platobné podmienky vzťahujúce sa k preddavkom sú uvedené v Článku X. Platobné podmienky návrhu zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Technologický celok pre spektrálnu charakterizáciu materiálov
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38000000-5
51430000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia laboratórnych prístrojov a zariadení pre výskumné centrum SAV a aktualizácia (upgrade) existujúcich laboratórnych prístrojov a zariadení, vrátane overenia funkčnosti jednotlivých prístrojov a zariadení, zaškolenia personálu verejného obstarávateľa a záručného servisu počas záručnej doby podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Technologický celok pre spektrálnu charakterizáciu materiálov je zameraný na analýzu vzoriek na báze spektroskopických metód. Sú to optické spektroskopické metódy využívajúce rôzne oblasti viditeľného a IR spektra. Ďalej rastrovacie sondové mikroskopie, ako atómová silová mikroskopia a je ďalšie varianty. Najdôležitejšími zariadeniami v tejto skupine sú zariadenia na báze FTIR, vákuovateľný FTIR spektrometer a Rastrovací FTIR mikroskop pracujúci v režime blízkeho poľa. Ďalej sú to zariadenia pre RTG fotoelektrónovú spektroskopiu s UPS a klastrovým delom a zariadenie hmotnostný cytometer so zobrazovacím systémom. To sú zariadenia, ktoré na Slovensku nie sú a viaceré z nich sú mimoriadne aj európskom rozmere. Tieto zariadenia spolu s ďalšími dôležitými menšími zariadeniami tvoria komplex, ktorý je navzájom komplementárny a vytvorí najmodernejší spektroskopický infraštruktúrny klaster na Slovensku. Je dôležité tieto zariadenia obstarávať v jednom celku, aby sa dodržali všetky parametre zariadení a vytvoril sa komplementárny celok.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 564 665,69 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji.
Názov projektu: Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, kód ITMS2014+: 313021T081.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie viazanosti ponuky pre 2. časť Technologický celok pre spektrálnu charakterizáciu materiálov zloženie zábezpeky.
Výška zábezpeky: 50 000,00 EUR (päťdesiattisíc). Spôsob zloženia zábezpeky a podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v Kapitole A.1 Pokyny pre uchádzačov, Časť III. Príprava a obsah ponuky, bod 13. Lehota viazanosti ponúk a zábezpeka k ponuke súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ poskytne preddavok na vybrané prístroje, ktorých zoznam je uvedený v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov; platobné podmienky vzťahujúce sa k preddavkom sú uvedené v Článku X. Platobné podmienky návrhu zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Technologický celok pre sledovanie fyzikálno-chemických vlastností materiálov
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38000000-5
51430000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia laboratórnych prístrojov a zariadení pre výskumné centrum SAV a aktualizácia (upgrade) existujúcich laboratórnych prístrojov a zariadení, vrátane overenia funkčnosti jednotlivých prístrojov a zariadení, zaškolenia personálu verejného obstarávateľa a záručného servisu počas záručnej doby podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Technologický celok pre sledovanie fyzikálno-chemických vlastností materiálov je súbor zariadení a doplnkov. Tento technologický celok je zameraný na prístroje a zariadenia umožňujúce merať fyzikálne a chemické veličiny, ktoré poskytujú dáta pre popis štruktúry a vlastností materiálov. Dôležitými zariadeniami sú vákuovateľný tribometer, zariadenie na určovanie merného povrchu práškových materiálov metódou BET a systém (HW a SW) na simulovanie a modelovanie fyzikálnych procesov. Celok je vytvorený tak, aby bola dodržaná logická súvislosť a komplementarita zariadení. To umožní všetkým partnerom projektu efektívne využívane týchto prístrojov a zariadení.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 928 620,43 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji.
Názov projektu: Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, kód ITMS2014+: 313021T081.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie viazanosti ponuky pre 3. časť Technologický celok pre sledovanie fyzikálno-chemických vlastností materiálov zloženie zábezpeky.
Výška zábezpeky: 25 000,00 EUR (dvadsaťpäťtisíc). Spôsob zloženia zábezpeky a podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v Kapitole A.1 Pokyny pre uchádzačov, Časť III. Príprava a obsah ponuky, bod 13. Lehota viazanosti ponúk a zábezpeka k ponuke súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ poskytne preddavok na vybrané prístroje, ktorých zoznam je uvedený v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov; platobné podmienky vzťahujúce sa k preddavkom sú uvedené v Článku X. Platobné podmienky návrhu zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Technologický celok pre špeciálne spracovanie materiálov
Časť č.: 4.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38000000-5
51430000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia laboratórnych prístrojov a zariadení pre výskumné centrum SAV a aktualizácia (upgrade) existujúcich laboratórnych prístrojov a zariadení, vrátane overenia funkčnosti jednotlivých prístrojov a zariadení, zaškolenia personálu verejného obstarávateľa a záručného servisu počas záručnej doby podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Technologický celok pre špeciálne spracovanie materiálov - sú to zariadenia potrebné pre depozície tenkých vrstiev a ultratenkých vrstiev alebo nanášania na prášky, zariadenia pri prípravu vzoriek vo vákuu, v špeciálnej atmosfére, stenčovania a iného opracovania experimentálnych vzoriek, zariadenia na určovanie mechanických vlastností vzoriek, zariadenia pre preparatívnu chromatografiu ako aj ďalšie nevyhnutné podporné zariadenia, ako sú optické antivybračné stoly a pod. vrátane nevyhnutnej modernizácie už existujúcej infraštruktúry. Celok je vytvorený tak, aby umožnil aj netradičné využívanie zariadení indikované multidisciplinárnym výskumom. Zároveň je dodržaná logická súvislosť komplementarity zariadení. To umožní všetkým partnerom projektu efektívne využívanie týchto prístrojov a zariadení.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 224 349,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji.
Názov projektu: Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, kód ITMS2014+: 313021T081.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie viazanosti ponuky pre 4. časť Technologický celok pre špeciálne spracovanie materiálov zloženie zábezpeky.
Výška zábezpeky: 25 000,00 EUR (dvadsaťpäťtisíc). Spôsob zloženia zábezpeky a podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v Kapitole A.1 Pokyny pre uchádzačov, Časť III. Príprava a obsah ponuky, bod 13. Lehota viazanosti ponúk a zábezpeka k ponuke súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ poskytne preddavok na vybrané prístroje, ktorých zoznam je uvedený v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov; platobné podmienky vzťahujúce sa k preddavkom sú uvedené v Článku X. Platobné podmienky návrhu zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 a 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa s účinnosťou od 1. decembra 2019 mení § 32 ods. 1 písm. b) a c) a § 32 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Viac informácií k podmienkam účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní a ich preukazovaniu nájdete vo Všeobecnom metodickom usmernení Úradu pre verejné obstarávanie č. 11/2019 z 22.11.2019, ktoré je dostupné na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c3432015-z-z--51e.html?id=2522
Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
Doplňujúce informácie k podmienkam účasti sú uvedené v bode VI.3) tohto oznámenia.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť:
1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania v Ú. v. EÚ s uvedením:
- názov alebo obchodné meno odberateľa, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania,
- názov a stručný opis predmetu plnenia vrátane informácií nevyhnutných na vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti,
- zmluvnú cenu v eur s DPH a bez DPH alebo inej mene za dodávku predmetu plnenia,
- obdobie poskytovania plnenia.
Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia dodávky tovaru začala pred tromi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu/sumu zo zmluvnej ceny iba za tú časť dodaných tovarov, ktorá bola realizovaná/dodaná v požadovanom období.
V prípade, ak dodanie tovaru realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.
2. podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní v spojení s § 35 zákona o verejnom obstarávania
doklad o zabezpečení systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 vzťahujúci sa na dodávku laboratórnych
prístrojov.
Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť použitím kapacít inej osoby, verejnému obstarávateľovi preukáže, že táto osoba spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia predložením dokladov podľa bodu III.1.1), oprávnenie na dodanie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa musí vzťahovať k tej časti predmetu zákazky, na ktorú kapacity poskytne a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 tohto zákona.
Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť využitím kapacít inej osoby, verejnému obstarávateľovi preukáže, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity tejto osoby. Túto skutočnosť uchádzač preukáže písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej kapacitami preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa bodu III.1.1) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Prepočet inej meny na menu EUR:
Ak uchádzač predloží doklady, v ktorých sú údaje vyjadrené v inej mene ako v eurách, verejný obstarávateľ požaduje prepočet týchto údajov na hodnotu v eurách. Na prepočet uchádzač použije priemerný ročný kurz inej meny za príslušný kalendárny rok zverejnený Európskou centrálnou bankou (ďalej len ECB). Za rok 2020 použije uchádzač na prepočet kurz inej meny zverejnený ECB v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Ú. v. EÚ. V prípade, ak platný kurz danej meny nestanovuje ECB, uchádzač vykoná prepočet podľa platného kurzu Národnej banky Slovenska v deň zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Ú. v. EÚ.
Doplňujúce informácie k podmienkam účasti sú uvedené v bode VI.3) tohto oznámenia.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Uchádzač predloží zoznam dodaných tovarov za predchádzajúce 3 (tri) roky od vyhlásenia verejného obstarávania v Ú. v. EÚ. Požaduje sa, aby uchádzač v rámci tohto zoznamu preukázal, že:
dodal a uviedol do prevádzky tovary rovnakého alebo obdobného charakteru, aké sú predmetom zákazky (napr. prístrojové vybavenie na účely výskumu, laboratórne zariadenia) kumulatívne za rozhodné obdobie pre
1.časť Technologický celok pre prípravu vzorky: v minimálnej hodnote 250 000,00 (dvestopäťdesiattisíc) EUR bez DPH.
2.časť Technologický celok pre spektrálnu charakterizáciu materiálov: v minimálnej hodnote 500 000,00 (päťstotisíc) EUR bez DPH.
3.časť Technologický celok pre sledovanie fyzikálno-chemických vlastností materiálov: v minimálnej hodnote
250 000,00 (dvestopäťdesiattisíc) EUR bez DPH.
4.časť Technologický celok pre špeciálne spracovanie materiálov: v minimálnej hodnote 200 000,00 (dvestotisíc) EUR bez DPH.
Ak uchádzač predkladá ponuku na viac častí zákazky alebo na všetky časti zákazky, musí v rámci zoznamu preukázať, že dodal a uviedol do prevádzky tovary rovnakého alebo obdobného charakteru, aké sú predmetom zákazky (prístrojové vybavenie na účely výskumu, laboratórne zariadenia) kumulatívne za rozhodné obdobie v minimálnej hodnote, ktorá je daná súčtom minimálnej hodnoty určenej pre časti zákazky, na ktoré predkladá ponuku. Napríklad, ak uchádzač predkladá ponuku na časť č. 1 a časť č. 2, minimálna hodnota je 750 000,00 (sedemstopäťdesiattisíc) EUR bez DPH.
Ak existujú referencie na podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti určené podľa tohto bodu a sú uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona (ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní), verejný obstarávateľ ich zohľadní pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti; v tomto prípade sa odporúča, aby uchádzač uviedol odkaz/odkazy na takúto referenciu/takéto referencie v dokumentoch, ktoré predkladá na preukázanie splnenia podmienok účasti. V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia dodávky tovaru začala pred tromi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť dodaných tovarov, ktorá bola realizovaná/dodaná v požadovanom období. V prípade, ak dodanie tovaru realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.
2. Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 vzťahujúci sa na dodávku laboratórnych prístrojov vydaný akreditovanou osobou alebo rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vzťahujúci sa na dodávku laboratórnych prístrojov vydaný príslušným orgánom členského štátu alebo iný dôkaz o uchádzačom navrhovaných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality vzťahujúci sa na dodávku laboratórnych prístrojov, ktoré sú rovnocenné požiadavkám ISO 9001 na zabezpečenie systému manažérstva kvality.
Doplňujúce informácie k podmienkam účasti sú uvedené v bode VI.3) tohto oznámenia.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.02.2021 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.02.2021 14:00
Miesto: Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava, Slovenská republika
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Doplňujúce informácie k podmienkam účasti uvedeným v bode III.1) tohto oznámenia:
1. Použitie Jednotného európskeho dokumentu
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED), ktorý verejný obstarávateľ vytvorí a zverejní pomocou modulu JED ako predvyplnený dokument JED-výzva vo formáte .xml a .pdf v profile verejného obstarávateľa. Hospodársky subjekt vytvorí odpoveď na dokument JED výzva pomocou Modulu JED vo verejnej zóne. Postup vytvorenia odpovede je dostupný v Príručke k funkcionalitám webového sídla úradu zverejnenej na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html Príručka k funkcionalitám webového sídla úradu, najmä no nielen v rozsahu informácií uvedených v bode 6.2 Modul JED prístupný vo verejnej zóne a podbode 6.2.2 Akcie Modulu JED pre HS vo verejnej zóne tohto dokumentu.
Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne a ktorý nevyužíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, ani nevyužíva (nenavrhuje) subdodávateľov, vyplní, podpíše a predloží JED, ktorý vyplní za seba.
Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, ale využíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti a/alebo využíva (navrhuje) subdodávateľa/subdodávateľov, vyplní, podpíše a predloží JED za seba a predloží aj vyplnený/vyplnené, podpísaný/podpísané samostatný/samostatné JED/JED-y, ktorý/ktoré obsahuje/obsahujú príslušné informácie a podpis každej z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti a/alebo každého subdodávateľa. Ak je osoba, ktorej zdroje a/alebo kapacity využíva zároveň aj subdodávateľom, za túto osobu predloží len jeden JED.
Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, uchádzač vyplní a predloží JED s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov spolu s ich podpismi.
Ak uchádzač použije JED/JED-y, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu prostredníctvom systému EVO požiadať uchádzača o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač doručí prostredníctvom systému EVO požadovaný/požadované doklad/doklady verejnému obstarávateľovi v lehote určenej verejným obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
2. Preukazovanie splnenia podmienok účasti skupinou dodávateľov
Osobné postavenie: Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie na dodanie predmetu zákazky preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť: Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
3. Verejný obstarávateľ v súlade s § 66 ods. 7 druhou vetou zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Podrobnosti sú uvedené v Kapitole A.1 Pokyny pre uchádzačov, Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk, bod 18. Uplatnenie § 66 ods. 7 druhá veta zákona o verejnom obstarávaní súťažných podkladov.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.12.2020