IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021

  Zadávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
3.000.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.12.2020
  Dátum zverejnenia:
29.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Komenského v Bratislave
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397865
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 , 81499 Bratislava
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Dufala, PhD.
Telefón: +421 290109617
Email: martin.dufala@uniba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://uniba.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021
Referenčné číslo: 001/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
30200000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávanie informačných a komunikačných technológií pre Univerzitu Komenského v Bratislave prostredníctovm zriadeného dynamického nákupného systému (DNS).
Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 000 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32200000-5
48820000-2
32500000-8
32300000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávanie informačných a komunikačných technológií bežne dostupných na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

Ide najmä o dodávanie
- počítačov, notebookov a príslušenstva
- tlačiarní, scanovacích zariadení a príslušenstva
- zariadení na hlasovú a dátovú komunikáciu a ich príslušenstva
- serverov a príslušenstva
- IKT periférií a ich príslušenstva
- audiovizuálnej a prezentačnej techniky a príslušenstva
- náhradných dielov na IKT zariadenia.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Do špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach vvhlásených rámci zriadeného DNS môžu byť integrované environmentálne požiadavky. Verejný obstarávateľ uplatňovaním zeleného verejného obstarávania podporuje udržateľné využívanie prírodných zdrojov, dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe, a tiež podnecuje inovácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 000 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované (zmluvy o NFP už podpísané, resp. ďalšie zmluvy, o ktorých podpísaní verejný obstarávateľ nemohol mať v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania vedomosť).
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 (predloženie dokladov) alebo § 152 ods. 3 zákona (zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov).

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie, predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona (oprávnenie poskytovať služby) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 32 za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom a obsahom spĺňa podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.

Uchádzač predloží originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov požadovaných podľa tohto bodu oznámenia.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní týmto oznamuje potenciálnym dodávateľom, že aktuálne nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto v prípade predkladania dokladov podľa § 32 ods.2 ZVO je uchádzač povinný predložiť všetky zákonom vyžadované doklady.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 33 ods.1 písm. d) zákona - prehľad o celkovom obrate najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

V súlade s § 38 ods. 6 písm. b) zákona požiadavka verejného obstarávateľa na preukázanie výšky celkového obratu nesmie presiahnuť dvojnásobok predpokladanej hodnoty zákazky, pretože trvanie zmluvy je rovnaké alebo kratšie ako 12 mesiacov.

Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať vyplneným Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom a obsahom spĺňa podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže v súlade s § 38 ods. 6 písm. b) celkový súhrnný obrat minimálne vo výške 1 500 000,00 Eur za posledné tri hospodárske roky od vyhlásenia verejného obstarávania, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač preukáže celkový súhrnný obrat poskytnutím informácie o zverejnení účtovnej závierky uchádzača v registri účtovných závierok vedenom Ministerstvom financií Slovenskej republiky alebo predložením overenej kópie výkazu ziskov a strát/ výkazu príjmov a výdavkov s vyznačeným údajom o celkovom obrate, ktorá je overená daňovým úradom, audítorom alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača.

Uchádzač predloží originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov požadovaných podľa tohto bodu oznámenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobnejšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch a v konkrétnej výzve k zákazke vyhlásenej v rámci DNS.

Verejný obstarávateľ si pri jednotlivých zákazkách v rámci zriadeného DNS vyhradzuje právo rozhodnúť sa, či sa v konkrétnej zákazke použije elektronická aukcia, alebo sa nepoužije elektronická aukcia.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.01.2021 10:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 01.02.2021
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 3
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Dynamický nákupný systém bude zriadený v zmysle § 58 a nasl. zákona č. 343/2015 Z .z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/. Na tejto adrese sú prístupné aj Všeobecné podmienky používania DNS.

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pre plné využitie elektronického nástroja JOSEPHINE je potrebná registrácia.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.12.2020