Výber Správcov fondov na implementáciu Ekvitného nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky

  Zadávateľ:
National Development Fund II., a.s.
  Predpokladaná hodnota:
11.330.054,71 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.02.2021 12:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.12.2020
  Dátum zverejnenia:
29.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
National Development Fund II., a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 47759224
Grösslingová 44, 81000 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Barbora Azudová
Telefón: +421 254653904
Email: bazudova@p-m.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.sih.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Štátna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Výber Správcov fondov na implementáciu Ekvitného nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky
Referenčné číslo: NDF II_SE_EQUI
II.1.2) Hlavný kód CPV
66000000-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vykonávanie činností Správcu fondu súvisiacich s implementáciou Ekvitného nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky. Správca fondu bude zodpovedný najmä za vyhľadávanie, Štrukturovanie, Riadenie a Realizáciu investícií z Fondu na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
11 330 054,71 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66113000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vykonávanie činností Správcu fondu súvisiacich s implementáciou Ekvitného nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky. Cieľom Ekvitného nástroja je podporiť sociálne podniky a podniky sociálneho dosahu, vykonávajúce aktivity v Slovenskej republike, ktoré v dôsledku svojej orientácie v prvom rade na pozitívny sociálny vplyv a až v druhom rade na zisk nemajú dostatočný prístup na finančné a kapitálové trhy a vo väčšine prípadov nemajú možnosť získať financovanie z tradičných zdrojov, čo im znemožňuje realizovať ich podnikateľské zámery. Ekvitný nástroj má formu investičného fondu, do ktorého investuje finančné prostriedky National Development Fund II., a.s. (ďalej len NDF II.), ako aj Správca fondu (mimo iného za účelom zosúladenia záujmov). Úlohou Správcu fondu bude vyhľadávať investičné príležitosti v širšom priestore sociálnej ekonomiky, zodpovedať za Rozhodovanie o investíciách z Fondu do tohto priestoru a následne za Štrukturovanie, Riadenie a Realizáciu týchto investícií. Špecifikácia technických vlastností predmetu zákazky sa nachádza v Súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ uzavrie jednotlivo Zmluvu o investičnom fonde pre Fond na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky s 2 (dvoma) Správcami fondov, ktorými sa stanú, alebo ktorých založia uchádzači, ktorí sa umiestnili v poradí na prvom až druhom mieste. Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvy aj s menším počtom Správcov fondov, ak menej než 2 (dvaja) uchádzači podali svoje ponuky, alebo menej než 2 (dve) ponuky zodpovedajú požiadavkám na predmet zákazky a spĺňajú podmienky účasti uvedené v tomto dokumente.

Celková alokácia Verejného obstarávateľa na Ekvitný nástroj (ďalej aj Celková alokácia) vo výške 22 597 396,94 EUR pozostáva z Hrubej alokácie na Ekvitný nástroj vo výške 20 904 159,98 EUR a z Technickej podpory podľa článku 37 ods. 7 Všeobecného nariadenia vo výške 1 693 236,96 EUR, teda na každého Uchádzača jednotlivo z hrubej alokácie vo výške 10 452 079,99 EUR a Technickej podpory vo výške 846 618,48 EUR.

Hrubá alokácia pozostáva z Čistej alokácie na Ekvitný nástroj vo výške 16 932 369,59 EUR a z maximálnej možnej alokácie na odmeny Správcov fondov vo výške 3 971 790,40 EUR, teda na každého Uchádzača jednotlivo z čistej alokácie vo výške 8 466 184,79 EUR a z maximálnej možnej alokácie na odmeny vo výške 1 985 895,20 EUR. Vzhľadom na vyššie uvedené je predpokladaná hodnota zákazky určená ako súčet maximálnej možnej alokácie na odmeny Správcov a Technickej podpory podľa článku 37 ods. 7 Všeobecného nariadenia, teda 3 971 790,40 EUR + 1 693 236,96 EUR = 5 665 027,36 EUR, ďalej vynásobený dvoma vzhľadom na možnosť uplatnenia opcie teda predpokladaná hodnota zákazky celkovo vrátane tejto opcie je 5 665 027,36 EUR x 2 = 11 330 054,71 EUR.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: V čase po podpise Zmluvy o investičnom fonde je možné dohodou zmluvných strán navýšiť objem spravovaných prostriedkov nad sumu 10 452 079,99 EUR v prípade, že Finančný sprostredkovateľ umiestni investície zodpovedajúce 60 % z jeho existujúcej alokácie, a to najviac na sumu 20 904 159,98 EUR (t. j. dvojnásobok pôvodnej hrubej alokácie na jedného Uchádzača). Verejný obstarávateľ pristúpi k takejto zmene zmluvy dohodou v prípade, že

a)sa súčtom pôvodných ponúk Uchádzačov Hrubá alokácia podľa článku 6.5 Súťažných podkladov nevyčerpala; alebo
b)zmluva o investičnom fonde s jedným alebo viacerými Finančnými sprostredkovateľmi sa skončí predčasne; alebo
c)dôjde k zvýšeniu alokácie na finančné nástroje Verejného obstarávateľa, spravované spoločnosťou SIH; alebo
d)bude potrebné prealokovať zdroje z iných finančných nástrojov Verejného obstarávateľa, spravovaných spoločnosťou SIH.


Doba plnenia Zmluvy o riadení fondov a Zmlúv o investičnom fonde je 10 (desať) rokov, resp. 120 (stodvadsať)
mesiacov odo dňa ich uzavretia. Ako určujú ustanovenia Zmluvy o riadení fondov a Zmlúv o investičnom fonde, môže
byť vyššie uvedená doba plnenia predĺžená o ďalšie 3 (tri) roky, resp. 36 (tridsaťšesť) mesiacov.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačného programu Ľudské zdroje, OP ĽZ FN 2016/3.1.1/3.1.2/01 - Finančné nástroje
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. V súlade so Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 7-2019 zo dňa 22.05.2019 verejný obstarávateľ uvádza, že verejný obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov z informačných systémov verejnej správy a teda uchádzač je povinný na účely preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak nepreukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobné postavenia podľa § 152 ods. 1 alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované ako podmienky účasti (týkajúce sa výlučne časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) v Jednotnom európskom dokumente na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. záujemca môže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti, časti IV Jednotného európskeho dokumentu bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.
1.4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne.
1.5. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.
1.6. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.7.Verejný obstarávateľ uvádza, že nemá prístup k informačným systémom verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžadujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.02.2021 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2021 12:30
Miesto: National Development Fund II., a. s.
Grösslingová 44
811 09 Bratislava,
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V zmysle § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Ekvitný nástroj je spolufinancovaný zo zdrojov EŠIF a štátneho rozpočtu, a preto podlieha regulácii a požiadavkám, ktoré sa na EŠIF vzťahujú, rovnako ako podlieha aj národným pravidlám týkajúcim sa oprávnených výdavkov z Operačného programu Ľudské zdroje.

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO ver. 18)
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

Akékoľvek vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky, a to výlučne prostredníctvom systému EVO. Telefonické kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systému, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.

V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v systéme EVO na emailovej adrese helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia alebo uchádzači stiahnuť si do svojho počítača formulár pre hlásenie porúch http://www.evo.gov.sk/RepErEVOEX.html, ktorý je zverejnený na stránke portálu EVO https://evo.gov.sk. v položke menu Hlásenie porúch a formulár elektronicky zaslať na e-mailovú adresu helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. Podrobnejšie informácie sú v súťažných podkladoch.

Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku, ani subdodávateľom iného uchádzača.

V prípade, ak uchádzač využije pri plnení zmluvy subdodávateľov (§ 41), bude úspešný uchádzač povinný pred uzavretím zmluvy preukázať, že ním navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.


Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v tomto Oznámení je stanovená ako maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať Zmluvu o dielo, ak cenová ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

Zákazka bude zadaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Podrobné informácie o kritériách na vyhodnotenie ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.12.2020