Oprava dvojkolesí

  Zadávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
8.268.800,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.02.2021 09:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.12.2020
  Dátum zverejnenia:
29.12.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35914939
Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Maceková
Telefón: +421 220293008
Email: macekova.gabriela@slovakrail.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.slovakrail.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oprava dvojkolesí
Referenčné číslo: 66224-S6065/2020-SeON
II.1.2) Hlavný kód CPV
50220000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú opravy dvojkolesí vozňov, autovozňov resp. dvojkolesí hnacích koľajových vozidiel (ďalej len OV a HKV) v zmysle platných právnych predpisov a v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN, TNŽ, smernicami a normami pre opravy koľajových vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
8 268 800,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 8
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Oprava dvojkolesí pre EMJ 425 s prevodovkou
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50221100-1
50221300-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí pre EMJ 425 s prevodovkou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 168 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Oprava dvojkolesí pre MV radu 812
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50221100-1
50221300-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí pre MV radu 812. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 440 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Oprava dvojkolesí pre MJ radu 813, 913
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50221100-1
50221300-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí pre MJ radu 813, 913. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 880 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Oprava dvojkolesí pre HKV radu 350
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50221300-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí pre HKV radu 350. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
369 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Oprava dvojkolesí pre HKV radu 460
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50221300-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí pre HKV radu 460. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
105 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Oprava dvojkolesí autovozňov, typ 840 DDm 98-70
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50222000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí autovozňov, typ 840 DDm 98-70. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
91 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Oprava dvojkolesí autovozňov, typ 840 DDm ÖBB 98-70
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50222000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí autovozňov, typ 840 DDm ÖBB 98-70. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
94 400,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
Oprava dvojkolesí pre HKV radu 405.95 a 905.95
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50221300-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí pre HKV radu 405.95 a 905.95. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
120 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZVO.
III.1.1.1)
V prípade, že uchádzačom predkladané doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti nie sú vydávané v
elektronickej podobe s právnym účinkom, alebo sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 ZVO), obstarávateľ odporúča, aby uchádzač predložil v ponuke doklady po zaručenej elektronickej konverzii dokumentu z listinnej do elektronickej podoby.
V prípade predloženia písomností vyhotovených uchádzačom, obstarávateľ odporúča, aby boli takéto písomnosti podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za uchádzača.
III.1.1.2)
Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. a) ZVO je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu.
III.1.1.3)
Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
III.1.1.4)
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.1.5)
V zmysle § 32 ods. 3 ZVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.
Upozornenie:
Obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si z informačných systémov verejnej správy výpis z registra trestov, a požaduje jeho predloženie uchádzačom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné, obstarávateľom určené, podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods.1 písm.a) ZVO, ktoré obstarávateľ požaduje preukázať doložením:
III.1.3.1)
Zoznamu poskytnutých služieb podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného
obstarávania. Zoznam poskytnutých služieb vypracuje uchádzač. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.
Obstarávateľ odporúča, aby uchádzač doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti predložil v elektronickej podobe s právnym účinkom, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. evidencia referencií podľa § 12 ZVO). Ak doklad nie je vydaný v elektronickej podobe s právnym účinkom alebo ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona, obstarávateľ odporúča, aby uchádzač predložil doklad po zaručenej elektronickej konverzii dokumentu z listinnej do elektronickej podoby. V prípade vyhotovenia písomností samotným uchádzačom obstarávateľ odporúča, aby takéto písomnosti boli podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača alebo ich záujemca/ uchádzač predložil po zaručenej elektronickej konverzii dokumentu z listinnej do elektronickej podoby.
III.1.3.2)
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods.7 ZVO; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi/ uchádzačovi poskytnuté.
III.1.3.3)
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
spoločne.
III.1.3.4)
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR použiť
kurz Európskej centrálnej banky, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. V prípade roku 2020 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR použiť kurz ECB, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenie podmienky účasti, poskytnutím služieb v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu poskytnutých služieb v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR.
III.1.3.5)
Z predkladaných dokladov záujemcu preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 ZVO musí byť zrejmé splnenie
identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
III.1.3.6)
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.3 tohto oznámenia obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil v ponuke zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky t.j. zoznam vykonaných opráv dvojkolesí / dvojkolesí s prevodovkou železničných koľajových vozidiel (prípadne vyrobených dvojkolesí/ dvojkolesí s prevodovkou) resp. opráv železničných koľajových vozidiel (prípadne vyrobených železničných koľajových vozidiel) podobného rozsahu ako je predmet obstarávania, poskytnutých v predchádzajúcich 3 rokoch (t.j. za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, čo je deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie), s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v celkovej sumárnej hodnote pre jednotlivé časti predmetu zákazky minimálne:
- časť č. 1. Oprava dvojkolesí pre EMJ 425 s prevodovkou: 373 000,00 EUR (tristosedemdesiattritisíc EUR),
- časť č. 2. Oprava dvojkolesí pre MV radu 812: 108 000,00 EUR (jednostoosemtisíc EUR),
- časť č. 3. Oprava dvojkolesí pre MJ radu 813, 913: 394 000,00 EUR(tristodeväťdesiatštyritisíc EUR),
- časť č. 4. Oprava dvojkolesí pre HKV radu 350: 130 000,00 EUR (jednostotridsaťtisíc EUR),
- časť č. 5. Oprava dvojkolesí pre HKV radu 460: 40 000,00 EUR (štyridsaťtisíc EUR),
- časť č. 6. Oprava dvojkolesí autovozňov, typ 840 DDm 98-70: 34 000,00 EUR (tridsaťštyritisíc EUR),
- časť č. 7. Oprava dvojkolesí autovozňov, typ 840 DDm ÖBB 98-70: 35 000,00 EUR (tridsaťpäťtisíc EUR),
- časť č. 8. Oprava dvojkolesí pre HKV radu 405.95 a 905.95: 60 000,00 EUR (šesťdesiattisíc EUR).

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku na viac častí predmetu zákazky, predloží zoznam poskytnutých služieb minimálne v hodnote rovnajúcej sa najvyššiemu z požadovaných objemov poskytnutých služieb opravy dvojkolesí resp. opravy dvojkolesí s prevodovkou požadovaných pre časti zákazky, na ktoré predkladá ponuku.

Obstarávateľ odporúča uchádzačom pre spracovanie zoznamu použiť formulár z Prílohy č. 5 SP Zoznam
poskytnutých služieb. V prípade, že bola poskytnutá služba len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a
pod.), musí uchádzač preukázať, v akom finančnom objeme za určené obdobie realizoval služby záujemca/ uchádzač alebo uchádzačom uvedená iná osoba podľa § 34 ods.3 ZVO.
V prípade ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. poskytovanie služby (zmluvy) začalo pred 3 rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako "rozhodné obdobie"), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť poskytnutia služby, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Nevyžaduje sa.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Podľa súťažných podkladov.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Obstarávateľ vyžaduje vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho
zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením
zmluvy, ak ponuka skupiny dodávateľov bude obstarávateľom prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť. V prípade združenia je potrebné, aby účastníci združenia uzatvorili zmluvu, ktorá bude obsahovať povinnosti pre všetkých účastníkov združenia. Zmluva musí obsahovať aj splnomocnenie pre niektorého účastníka združenia na zastupovanie združenia pri rokovaniach a vykonávaní potrebných právnych úkonov a tiež vyhlásenie o tom, že členovia združenia ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Platné oprávnenie vydané Dopravným úradom v zmysle § 17 a § 18 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentné platné oprávnenia na zváranie dráhových vozidiel a na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel.
2. Platné Potvrdenie o odborno- technickej spôsobilosti vydané ZSSK podľa Smernice 2_168_UP_v1 zo dňa 15.06.2018 na opravy a renovácie náhradných dielov železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) alebo na konštrukciu a výrobu ŽKV na prepravu cestujúcich, na opravy, rekonštrukcie, prevádzkové úpravy, modernizácie ŽKV alebo na opravy dvojkolesia a jeho častí. Pre časti predmetu zákazky č. 1 - č. 3 aj platné Potvrdenie o odborno- technickej spôsobilosti vydané ZSSK na opravy prevodových skríň vrátane ložísk.
3. Platné oprávnenie na servis a opravy prevodoviek udelené výrobcom prevodoviek pre časti predmetu zákazky č. 1 - č. 3.
Oprávnenie a potvrdenia musia byť platné po celý čas trvania Zmluvy.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 05.02.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.02.2021 10:00
Miesto: Sídlo obstarávateľa na adrese Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, SLOVENSKO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní sa môžu zúčastniť štatutárni zástupcovia alebo členovia štatutárneho orgánu uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk, po predložení dokladu totožnosti alebo nimi splnomocnení zástupcovia, ktorí okrem dokladu totožnosti predložia plnomocenstvo. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1)
Verejná súťaž je realizovaná podľa § 91 ZVO v spojení s § 66 ods.7 druhá veta ZVO.
VI.3.2)
Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre
verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu
záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii PRÍRUČKY a v sekcii VIDEONÁVODY.
VI.3.3)
Uchádzač predkladá ponuku výhradne elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO po prihlásení.
VI.3.4)
Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1.1) a
III.1.3) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (ďalej len "JED").
Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia súťažných podkladov. Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 súťažných podkladov.
VI.3.5)
Ak záujemca použije JED, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote určenej obstarávateľom, obstarávateľ uchádzača vylúči z verejného obstarávania.
VI.3.6)
Doručovanie podaní-v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti,ponuky,
návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania= dátum doručenia.
VI.3.7)
Obstarávateľ určil na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi v tejto zákazke slovenský a český jazyk, v ktorom musia byť predložené ponuky, žiadosti o vysvetlenie alebo prípadne uplatnené revízne postupy.
VI.3.8)
Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k
prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo úprava súťažných
podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke na linku https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427972.
Časti súťažných podkladov ako aj časti príp. inej poskytnutej sprievodnej dokumentácie, ktoré je potrebné záujemcom vyplniť k predloženiu ponuky, obstarávateľ zverejňuje v súboroch v editovateľných formátoch na linku:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427972.
VI.3.9)
Obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu verejnú súťaž.
VI.3.10)
Nejedná sa o zelené verejné obstarávanie, ani o obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Sú uvedené v § 163 a nasl. ZVO.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.12.2020