Dodanie bazénovej technológie a realizácia elektroinštalácie v obecnom športovom a oddychovom centre v obci Široké

  Zadávateľ:
Obec Široké
  Predpokladaná hodnota:
91.837,84 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.01.2021 23:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.12.2020
  Dátum zverejnenia:
29.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Široké
IČO: 00327832
Široké 118, 08237 Široké
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Denisa Jevčáková
Telefón: +421 948222660
Email: obstaravanie@mediinvest.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.siroke.sk
Hlavná adresa(URL): www.siroke.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodanie bazénovej technológie a realizácia elektroinštalácie v obecnom športovom a oddychovom centre v obci Široké
II.1.2) Hlavný kód CPV
43324100-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie technologických zariadení na recirkulačnú úpravu bazénovej vody a realizácia
elektroinštalácie v obecnom športovom a oddychovom centre v obci Široké. Obec Široké sa nachádza v Prešovskom
samosprávnom kraji, okres Prešov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
91 837,84 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45310000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Široké, Obecné športové a oddychové centrum.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie technologických zariadení na recirkulačnú úpravu bazénovej vody a realizácia
elektroinštalácie v obecnom športovom a oddychovom centre v obci Široké. Obec Široké sa nachádza v Prešovskom
samosprávnom kraji, okres Prešov. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
91 837,84 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 40
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípadoch uvedených v § 57 zákona
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 OSOBNÉ POSTAVENIE

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:
e)je oprávnený dodávať tovar ktorý zodpovedá predmetu zákazky
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

V súlade s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje:
e) dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktoré zodpovedá predmetu zákazky
f) čestným vyhlásením.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa §32 ods. 2, nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť na overenie splnenia podmienky účasti informačných systém verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon proti byrokracii).

V prípade skupiny dodávateľov sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa § 37 ods. 3 zákona. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 2, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

V prípade, ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V prípade, ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ZVO nie je povinný v rámci verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2., resp. ods. 4. a ods. 5. ZVO.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 3, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise § 152 ods. 3 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. a):
Uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

Odôvodnenie primeranosti podmienky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje vyššie uvedené z dôvodu uistenia sa, že výber úspešného uchádzača predmetu zákazky bude z uchádzačov, ktorí sú schopní uskutočniť predmet zákazky s rovnakými alebo porovnateľnými parametrami, t.j. majú praktické skúsenosti s dodaním zákaziek obdobného charakteru.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže minimálne 1 referenciu rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom táto referencia bude minimálne vo výške 70000 eur bez DPH.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle zmluvy, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.01.2021 23:59
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.01.2021 09:00
Miesto: Obecný úrad, Široké 118, 082 37 Široké
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie v súťažných podkladoch v bode 21.2.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ sa rozhodol postupovať superreverznou verejnou súťažou podľa § 112 ods. 6 (druhá veta) -
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa
uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.12.2020