Kompostáreň Modrý Kameň - technika

  Zadávateľ:
Mesto Modrý Kameň
  Predpokladaná hodnota:
101.320,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.01.2021 13:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
27.12.2020
  Dátum zverejnenia:
29.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Modrý Kameň
IČO: 00319457
Mariánske nám. 1, 99201 Modrý Kameň
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Rozkoš
Telefón: +421 474911979
Fax: +421 474911979
Email: primator@modrykamen.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5280
Hlavná adresa(URL): https://www.modrykamen.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Kompostáreň Modrý Kameň - technika
Referenčné číslo: BRKO-TECH
II.1.2) Hlavný kód CPV
16700000-2
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
FC01-8 - Na likvidáciu odpadu
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie techniky pre novovybudovanú kompostáreň Mesta Modrý Kameň. Zákazka pozostáva z dodania Traktora s príslušenstvom, ktorým je Drvič drevnej hmoty a Prekopávač kompostu pre traktor.
Traktor musí byť kompatibilný s príslušenstvom. Súčasťou dodávky je aj dodanie na miesto realizácie, uvedenie do prevádzky a zaškolenie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
101 320,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34390000-7
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník
FC01-8 - Na likvidáciu odpadu
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Modrý Kameň, Dolina, parcela 961/13, 961/12
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie techniky pre novovybudovanú kompostáreň Mesta Modrý Kameň. Zákazka pozostáva z dodania Traktora s príslušenstvom:
1.Kolesový traktor 1 ks
2.Drvič drevnej hmoty 1 ks
3.Prekopávač kompostu pre traktor 1 ks
Traktor musí byť kompatibilný s príslušenstvom. Súčasťou dodávky je aj dodanie na miesto realizácie, uvedenie do prevádzky a zaškolenie.
Podrobný popis je súčasťou Súťažných podkladov - časť B.2 Opis predmetu zákazky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
101 320,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Ak Riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie a umožní vyhlásenie nového verejného obstarávania na pôvodný predmet zákazky, bude vyhlásené nové verejné obstarávanie.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Projekt "Kompostáreň Modrý Kameň", výzva OPKZP-PO1-SC111-2019-56
II.2.14) Doplňujúce informácie
Vyžaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 2 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v § 32 ods. 1 ZVO.
2. Ich splnenie uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 - 7, § 152 ods. 1 (zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
3. Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v Zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
5. Uchádzač môže v súlade s § 114 ods. 1 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
6. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO, v tom prípade nepredkladá z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nasledovné doklady: doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO.
7. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky, doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO predkladá v plnom rozsahu (ak nemá platný zápis v Zozname hospodárskych subjektov).
8. Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO sa uchádzačom odporúča postupovať v súlade s upozornením ÚVO "Informácie k zoznamu hospodárskych subjektov", uverejnenom na: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k- zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
Doklad č. 1: Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet obstarávania za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Odporúča sa, aby zoznam dodávok obsahoval minimálne nasledovné údaje: obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania odberateľa, predmet dodávky, lehotu dodania, celkovú zmluvnú cenu bez DPH, meno a priezvisko aspoň jednej kontaktnej osoby a číslo telefónu odberateľa, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť uchádzačove informácie. Pri prepočte zahraničnej meny na EUR sa použije kurz NBS platný ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. V prípade, ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, posudzuje sa referencia v Evidencii referencii vedených ÚVO. V prípade, ak bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, posudzuje sa predložený zoznam.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa odbornej alebo technickej spôsobilosti spoločne. Uchádzač môže na preukázanie odbornej alebo technickej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie odbornej alebo technickej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie odbornej alebo technickej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h). a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
Uchádzač môže v súlade s § 114 ods. 1 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Ak uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED obsahuje informácie aj o tejto osobe.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie dodávok tovarov za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania nasledovne - uchádzač je povinný preukázať minimálne 1 alebo viac dodávok rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom jej/ich kumulatívna hodnota za toto obdobie musí byť minimálne 100 000,00 EUR bez DPH (ekvivalent PHZ). Za rovnaký alebo obdobný predmet zákazky sa považuje dodanie traktora s príslušenstvom, ktorým môže byť napr. drvič, prekopávač, nakladač a pod.)
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Uchádzač bude realizovať zákazku v súlade s podmienkami určenými v Kúpnej zmluve.
2. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z fondov EÚ, preto bude úspešný uchádzač povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi verejným obstarávateľom a Poskytovateľom NFP na to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje odkladaciu podmienku účinnosti Kúpnej zmluvy, ktorá spočíva v schválení procesu verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa NFP.
4. Verejný obstarávateľ môže od zmluvy odstúpiť, resp. ju nepodpísať v prípade, ak budú zo strany Poskytovateľa NFP
udelené finančné korekcie na základe zistených nedostatkov v procese verejného obstarávania.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2021 13:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2021 14:00
Miesto: on-line sprístupnenie ponúk v IS EVO v sídle verejného obstarávateľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: IS EVO automaticky vytvorí zápisnicu z otvárania ponúk a odošle notifikáciu s linkou na sprístupnenie zápisnice všetkým uchádzačom, ktorí predložili v lehote ponuku.V prípade účasti uchádzača v sídle obstarávateľa sa uchádzač (FO), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (PO) preukáže preukazom totožnosti, poverený zástupca sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávanie tejto podlimitnej zákazky sa realizuje systémom Elektronického verejného obstarávania, verzia 18.0 (ďalej len "EVO") prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v Súťažných podkladoch.
2. Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia v systéme EVO prostredníctvom registračného formulára dostupného na portáli EVO.
3.Podrobnosti o systéme EVO vrátane technickej špecifikácie a podmienok registrácie, príručiek pre prácu so systémom EVO ako aj spôsobu komunikácie je uvedené na adrese: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html
4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku úspešného uchádzača, ak cena prekročí predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v tejto Výzve.
6. Verejný obstarávateľ neaplikuje zelené VO, obstarávanie inovácií ani sociálny aspekt.
7. V súlade s § 56 ods. 15 ZVO verejný obstarávateľ môže určiť podľa svojho uváženia, že lehota na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovená v § 56 ods. 8, 10 a 14, je dlhšia ako 10 pracovných dní.
8. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
9. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti, nakoľko jeho rozdelenie na časti nie je účelné. Rozdelenie by mohlo predstavovať riziko z pohľadu vecnej či funkčnej súvislosti, nakoľko predmetom zákazky bude dodávka strojov a zariadení, ktorých spojením vznikne vždy samostatný funkčný celok. Z tohto dôvodu sa vyžaduje dodávka od jedného dodávateľa, ktorý zároveň zabezpečí prepojenie jednotlivých zariadení do jedného fungujúceho celku a poskytne aj ďalšie služby, ako je uvedenie do prevádzky, zaškolenie a spoločnú záruku. Dôležitým aspektom je aj to, že sa jedná o zariadenia, ktoré budú nesené/poháňané traktorom a preto musí byt zabezpečená vzájomná kompatibilita týchto zariadení s traktorom.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.12.2020