Kompostáreň Modrý Kameň - novostavba

  Zadávateľ:
Mesto Modrý Kameň
  Predpokladaná hodnota:
243.659,34 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.01.2021 13:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
27.12.2020
  Dátum zverejnenia:
29.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Modrý Kameň
IČO: 00319457
Mariánske nám. 1, 99201 Modrý Kameň
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Rozkoš
Telefón: +421 474911979
Fax: +421 474911979
Email: primator@modrykamen.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5280
Hlavná adresa(URL): https://www.modrykamen.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Kompostáreň Modrý Kameň - novostavba
Referenčné číslo: BRKO-SP
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
FC01-8 - Na likvidáciu odpadu
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Vybudovanie novostavby kompostárne v meste Modrý Kameň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
Podrobné informácie - viď časť B.2 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a príloha SP - Projektová dokumentácia.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
243 659,34 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Modrý Kameň, Dolina, parcela 961/13, 961/12
II.2.4) Opis obstarávania
Vybudovanie novostavby kompostárne v meste Modrý Kameň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Stavba pozostáva zo stavebných objektov:
SO-01: Plocha pre zhodnocovanie BRO
SO-03: Unimobunka
SO-04: Spevnená plocha a odvodnenie
SO-05: Oplotenie
SO-06: Elektroinštalácia
SO-07: Požiarna bezpečnosť stavby
SO-08 : Vodovodná prípojka
Podrobné informácie - viď časť B.2 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a príloha SP - Projektová dokumentácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
243 659,34 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Ak Riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie a umožní vyhlásenie nového verejného obstarávania na pôvodný predmet zákazky, bude vyhlásené nové verejné obstarávanie.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Projekt "Kompostáreň Modrý Kameň, výzva OPKZP-PO1-SC111-2019-56
II.2.14) Doplňujúce informácie
Vyžaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 7 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v § 32 ods. 1 ZVO.
2. Ich splnenie uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 - 7, § 152 ods. 1 (zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
3. Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v Zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
5. Uchádzač môže v súlade s § 114 ods. 1 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
6. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO, v tom prípade nepredkladá z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nasledovné doklady: doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO.
7. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky, doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO predkladá v plnom rozsahu (ak nemá platný zápis v Zozname hospodárskych subjektov).
8. Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO sa uchádzačom odporúča postupovať v súlade s upozornením ÚVO "Informácie k zoznamu hospodárskych subjektov", uverejnenom na: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k- zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. a) ZVO: vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky: Doklad č. 1: Uchádzač predloží potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky nie staršie ako 3 mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Potvrdenie bude obsahovať údaje o tom, že: a) uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, b) uchádzač nie je v nepovolenom debete a c) jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie. V prípade, ak uchádzač má účty vo viacerých bankách, predloží požadované vyjadrenie banky za každú banku. Doklad č. 2: Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách, ako za ktoré predložil vyjadrenie, nemá záväzky. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo VO, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h). a ods. 7. Verejný obstarávateľ nepožaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje ekonomické a finančné postavenie, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Uchádzač môže v súlade s § 114 ods. 1 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby, JED/čestné vyhlásenie obsahuje informácie aj o tejto osobe.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Doklad č. 1: Zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet obstarávania za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia VO.
Doklad č. 2: Ak zoznam obsahuje iba zákazky evidované v zozname referencií, nepredkladá iný doklad. Ak obsahuje zákazky, ktoré nie sú evidované v zozname referencií, predloží dôkaz o plnení.
2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Túto podmienku účasti preukáže uchádzač prostredníctvom kľúčových osôb: stavbyvedúci pre pozemné stavby a stavbyvedúci pre inžinierske stavby.Ich spôsobilosť, vzdelanie a prax uchádzač preukáže predložením týchto dokladov za každého odborníka: Doklad č. 3: profesijný životopis, ktorý je podpísaný dotknutou osobu a z ktorého je zrejmý priebeh zamestnania a dosiahnuté vzdelanie.
Doklad č. 4: doklad k preukázaniu odbornej spôsobilosti.
V prípade skupiny dodávateľov sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa odbornej alebo technickej spôsobilosti spoločne. Uchádzač môže na preukázanie odbornej alebo technickej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie odbornej alebo technickej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie odbornej alebo technickej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h). a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo odbornými skúsenosťami podľa § 34 odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
Uchádzač môže v súlade s § 114 ods. 1 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Ak uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED/čestné vyhlásenie obsahuje informácie aj o tejto osobe.
Pre nedostatok znakov v tejto bunke Oznámenia sú ďalšie informácie uvedené v SP, časť A.2 Podmienky účasti
uchádzačov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. K podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie uskutočnenia stavebných prác za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania nasledovne: uchádzač je povinný preukázať minimálne 1 alebo viac plnení rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (za rovnaké alebo podobné stavebné práce sa považujú pozemné a inžinierske stavby podľa § 43a zákona č. 50/1976/Zb. stavebný zákon alebo ekvivalent právnej normy platnej v mieste realizácie stavieb, pričom súčasťou aspoň jedného plnenia musí byť realizácia spevnenej plochy o rozlohe min. 300 m2), pričom jej/ich kumulatívna hodnota za toto obdobie musí byť: min. 200 000 EUR bez DPH (ekvivalent PHZ).
2. K podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
2.1 Pri osobe stavbyvedúceho pre pozemné stavby a pri osobe stavbyvedúceho pre inžinierske stavby musí byt preukázateľná minimálne 5-ročná prax v oblasti riadenia stavebných prác.
2.2 Uchádzač preukáže pracovnoprávny vzťah s fyzickou osobou, ktorá spĺňa odborné predpoklady na výkon funkcie stavbyvedúceho pre pozemné stavby a stavbyvedúceho pre inžinierske stavby alebo ju preukáže prostredníctvom využitia kapacít inej osoby podľa ustanovenia § 34 ods. 3 ZVO
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z fondov EÚ, preto bude úspešný uchádzač povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočnenými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej medzi verejným obstarávateľom a Poskytovateľom NFP na to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje odkladaciu podmienku účinnosti Zmluvy o dielo, ktorá spočíva v schválení procesu verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa NFP (doručenie Správy z kontroly s kladným výsledkom).
3. Verejný obstarávateľ môže od zmluvy odstúpiť, resp. ju nepodpísať bez udania iného dôvodu v prípade, ak budú zo strany Poskytovateľa NFP udelené finančné korekcie na základe zistených nedostatkov v procese verejného obstarávania alebo bude verejné obstarávanie zrušené.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.01.2021 13:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.01.2021 14:00
Miesto: on-line sprístupnenie ponúk v IS EVO a v sídle verejného obstarávateľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: IS EVO automaticky vytvorí zápisnicu z otvárania ponúk a odošle notifikáciu s linkou na sprístupnenie zápisnice všetkým uchádzačom, ktorí predložili v lehote ponuku.V prípade účasti uchádzača v sídle obstarávateľa sa uchádzač (FO), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (PO) preukáže preukazom totožnosti, poverený zástupca sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávanie tejto zákazky sa realizuje systémom Elektronického verejného obstarávania, verzia 18.0 (ďalej len "EVO") prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v Súťažných podkladoch.
2. Pre potreby predkladania ponúk je potrebná registrácia v systéme EVO prostredníctvom registračného formulára dostupného na portáli EVO.
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom systému EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie všetkých krokov, ak nie je v Súťažných podkladoch uvedené inak.
4. Podrobnosti o systéme EVO vrátane technickej špecifikácie a podmienok registrácie, príručiek pre prácu so systémom EVO ako aj spôsobu komunikácie je uvedené na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo- 5f5.html.
5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak cenová ponuka uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
7. Verejný obstarávateľ neaplikuje obstarávanie inovácií, sociálny aspekt ani zelené verejné obstarávanie.
8. V súlade s § 56 ods. 15 ZVO verejný obstarávateľ môže určiť podľa svojho uváženia, že lehota na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovená v § 56 ods. 8, 10 a 14, je dlhšia ako 10 pracovných dní.
9. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
10. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Verejný obstarávateľ požaduje realizovať dielo ako jeden celok, a to predovšetkým z dôvodu technickej, priestorovej a časovej previazanosti celého diela. Použitý postup verejného obstarávania a zvolené podmienky vytvárajú vhodné prostredie pre riadnu hospodársku súťaž tak, aby bola umožnená účasť vo verejnom obstarávaní širokému okruhu potenciálnych záujemcov a aby výsledok verejného obstarávania viedol k efektívnemu a účelnému vynakladaniu finančných prostriedkov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.12.2020