Denný stacionár v meste Tlmače

  Zadávateľ:
Mesto Tlmače
  Predpokladaná hodnota:
1.006.563,25 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.12.2020
  Dátum zverejnenia:
28.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Tlmače
IČO: 00307581
Námestie odborárov 10, 93521 Tlmače
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Švecová
Telefón: +421 904993839
Email: scholarisvo@skolam.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4355
Hlavná adresa(URL): http://www.mestotlmace.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Denný stacionár v meste Tlmače
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215200-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie existujúceho objektu vo vlastníctve žiadateľa pre potreby zriadenia denného stacionáru. Rekonštrukčné práce zahŕňajú najmä búracie práce, zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmenu krovu a krytiny, výmenu okien a dverí, výstavbu rampy pre bezbariérový prístup do budovy, rekonštrukciu elektroinštalácie a bleskozvodu, zdravotechniky a vykurovania.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách týchto súťažných podkladov, a to:
Projektová dokumentácia
Zadanie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 006 563,25 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45443000-4
45421100-5
45261410-1
45261200-6
45310000-3
45331100-7
44221200-7
44112200-0
44411000-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom plnenia predmetu zákazky je budova na adrese: k.ú. Tlmače, č. parc. 5999/132, Nitriansky kraj, okres Levice, SR podrobne opísané v projektovej dokumentácii
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných
podkladov, a to:
Projektová dokumentácia
Zadanie
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 006 563,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 13
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC211-2018-27
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov Integrovaný regionálny operačný program, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, kód Výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa
osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a
obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

(2) Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

- Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 32 ods. 1 - 8 zákona o verejnom obstarávaní.
- V zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného
postavenia podľa 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
- V zmysle § 39 môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom JED-om...V súlade s § 114 ods. 1 môže uchádzač predbežne
nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky
podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré
čestným vyhlásením nahradil.


Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) § 33 ods. 1 písm. c) zákona: predložením súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich

Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádza predložiť údaje zo súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch, a teda údaje, ktorá sa nachádzajú priamo v účtovných závierkach ukončených hospodárskych rokov, ktoré majú k dispozícii všetci potencionálni uchádzači alebo záujemcovia a vedia si ich vypočítať na základe vzorcov uvedených v súťažných podkladov či už priamo dosadením údajov do týchto vzorcov alebo prostredníctvom odborne vzdelaných osôb, ktoré im vedú účtovníctvo. Uchádzač alebo záujemca sa vznikom spoločnosti (s. r. o., a. s.) stáva účtovnou jednotkou, príjmy a výdavky vedie v podvojnom účtovníctve odborne vzdelaná osoba, či už ako zamestnanec uchádzača alebo napr. ako externá firma na základe iného zmluvného vzťahu. Uvedené preto nepredstavuje žiadnu administratívnu záťaž pre uchádzača. Verejný obstarávateľ tak skúma finančnú schopnosť uchádzača splácať svoje splatné záväzky platobnú schopnosť uchádzača a získa informáciu o historickom vývoji finančnej situácii podniku uchádzača a jeho schopnosti hradiť svoje záväzky, pričom táto schopnosť sa viaže na dlhšie obdobie a je ovplyvnená mnohými skutočnosťami. Dve z nich sú však mimoriadne dôležité, a to najmä štruktúra majetku a primeraný a pravidelný prítok peňažných prostriedkov. Táto schopnosť je determinovaná štruktúrou aktív, ktoré majú rozdielnu likvidnosť, t.j. speňažiteľnosť alebo rýchlosť, s akou sa jednotlivé položky obežných aktív premenia na peňažné prostriedky.
Likvidita 1. stupňa (pohotová likvidita) je schopnosť spoločnosti pokryť krátkodobé záväzky hotovostnými prostriedkami. Tento ukazovateľ sa označuje aj ako solventnosť a vyjadruje vzťah medzi najlikvidnejšou časťou majetku a okamžite splatnými záväzkami.
Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) schopnosť spoločnosti pokryť krátkodobé záväzky krátkodobými aktívami okrem zásob. Tento ukazovateľ vyjadruje pomer najlikvidnejších aktív ku krátkodobým záväzkom. Pod krátkodobými záväzkami sa rozumejú všetky dlhy podniku splatné do 1 roku.
Likvidita 3. stupňa (celková likvidita) schopnosť spoločnosti pokryť krátkodobé záväzky krátkodobými aktívami. Pri konštrukcii tohto ukazovateľa sa vychádza z toho, že v prípade potreby je možné z krátkodobého majetku premeniť zásoby na peňažné prostriedky.
Ekonomickú a finančnú spôsobilosť, týkajúcu sa finančného zdravia podniku určuje INDEX N05 (český credit-scoringový model), ktorý zhodnocuje pravdepodobnosť úpadku danej spoločnosti a zároveň aj jej prosperitu.
Táto podmienka účasti preto nie je stanovená v rozpore s princípmi verejného obstarávania, nakoľko žiadnym spôsobom nediskriminuje potenciálnych uchádzačov a nesťažuje im účasť v zákazke.


Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa bodu 1 § 33 ods. 1 písm. c) zákona: Uchádzač predloží:
a) formou čestného vyhlásenia prehlásenie o splnení jednotlivých hodnôt Likvidity za aritmetický priemer za posledné tri ukončené hospodárske roky predchádzajúce vyhláseniu zákazky, s uvedením presnej číselnej hodnoty predmetného ukazovateľa;
b) formou čestného vyhlásenia prehlásenie o splnení spodnej hodnoty ekonomického ukazovateľa INDEX-u N05 za aritmetický priemer za posledné tri ukončené hospodárske roky predchádzajúce vyhláseniu zákazky, s uvedením presnej číselnej hodnoty predmetného ukazovateľa;
c) V prípade uchádzačov fyzických osôb alebo uchádzačov, ktorí majú sídlo mimo územia Slovenskej republiky uchádzač zároveň predloží originál alebo overenú kópiu súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch:

Uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľov likvidity a INDEX-u N05 za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom hospodárskych rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za 3 roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za 2 roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2).

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom.

Odôvodnenie primeranosti:
Účelom požiadavky na predloženie zoznamu uskutočnených stavebných prác v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či je uchádzač spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Vzhľadom ku komplexnému charakteru zákazky je potrebné, aby uchádzač preukázal dostatočné skúsenosti s plnením predmetu zákazky podobného alebo rovnakého charakteru

(2) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preverenia technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača, oprávnenia uchádzača na realizovanie zákazky, potrebných skúseností a zabezpečenia kvality plnenia predmetu zákazky, čím zaistí predpoklad bezproblémového a úspešného zvládnutia zákazky.

(3) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk

Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ zadefinoval tieto podmienky účasti striktne vo vzťahu k predmetu zákazky, s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými uchádzačmi, ktorí disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní uskutočniť stavebné práce v požadovanom rozsahu a kvalite: všetky požiadavky súvisia s príslušnou legislatívou, v zmysle ktorej nie je možné zabezpečiť riadne plnenie predmetu zákazky, ak by uchádzač nedisponoval potrebnými oprávneniami.

(4) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. h) uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.

Odôvodnenie primeranosti:
Medzinárodná norma EN ISO 14001 špecifikuje požiadavky systému environmentálneho manažérstva tak, aby uchádzačovi umožnila pripraviť a implementovať environmentálnu politiku a dlhodobé ciele environmentu tak, že zohľadňuje právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa uchádzač zaviazal plniť, a informácie o významných environmentálnych aspektoch, čo je pri danom predmete zákazky nevyhnutné s ohľadom na životné prostredie.

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: (1) Podľa bodu 1 - § 34 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: .... uchádzač preukáže uskutočnenie stavebných prác v min. objeme 1 000 000,00 Eur bez DPH súhrnne za všetky požadované roky a všetky zákazky uvedené v zozname, predloženom uchádzačom.
Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.

(2)Podľa bodu 2 - § 34 ods. 1 písm. d) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
-certifikát Systému manažérstva kvality ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky...
- Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)....;
-Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb;....;
Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.

(3)Podľa bodu 3 - § 34 ods. 1 písm. g) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:

A.Údaje o vzdelaní a odbornej praxi stavbyvedúceho....
B.Údaje o vzdelaní a odbornej praxi revízneho technika VTZ EZ podľa § 24 vyhlášky č. 508/ 2009
Z. z....;
C.Údaje o vzdelaní a odbornej praxi lešenárov....;
D.Údaje o vzdelaní a odbornej praxi revízny technik VTZ plynového....;
Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.

(4)Podľa bodu 4 - § 34 ods. 1 písm. h) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
-certifikát Systému environmentálneho manažérstva ISO 14001 v oblasti predmetu zákazky...Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2021 10:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese kontaktného miesta Scholaris s.r.o. V prípade pretrvávania opatrení v súvislosti so šírením vírusu Covid, bude otváranie ponúk prebiehať online.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
A. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 30.000,00 Eur. Viď bližšie bod 15. súťažných podkladov.
B. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu komplexnej obnovy budovy, čo by pri rozdelení mohlo spôsobiť
zbytočné predraženie stavby ako aj výrazné problémy s realizáciou, najmä pri aplikovaní iných technologických postupov a inom harmonograme rôznych zhotoviteľov stavby.
C. Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie.

1. V súlade s článkom 8, bod 10, 11 zmluvy:
Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch s uvedením podielu plnenia, navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 2 tejto Zmluvy najneskôr pri podpise tejto zmluvy.
Zhotoviteľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 2 tejto Zmluvy.
2. V súlade s článkom 8, bod 12 zmluvy:
Zhotoviteľ aj subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
(Viď výklad zákona o registri partnerov verejného sektora vo vzťahu k finančným limitom ako aj k definícií opakovaného plnenia, ktoré boli zverejnené vo FAQ na stránke ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky:
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/FAQ.aspx. Subdodávateľ sa do registra partnerov verejného sektora zapíše len v prípade, ak rovnako ako partner prekročí finančné limity uvedené v § 2 ods. 2 zákona, t. j. 100.000 EUR jednorazovo a 250.000 EUR v úhrne v rámci kalendárneho roka.)
3. V súlade s článkom 8, bod 35 zmluvy:
Zhotoviteľ je povinný mať uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá by mohla byť spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, a to minimálne na sumu vo výške ponúknutej hodnoty diela. Poistnú zmluvu predloží zhotoviteľ vo forme originálu alebo jej overenej kópie objednávateľovi do 10 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.
4. V súlade s článkom 9, bod 5 zmluvy:
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
5. V súlade s článkom 19, bod 1 zmluvy:
Zhotoviteľ je povinný preukázať garanciu na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len garancia na splnenie zmluvných záväzkov) vo výške 50 000 €, a to v lehote do 10 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.12.2020