Monitorovacie systémy (monitory vitálnych funkcií + centrálne monitory)

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
  Predpokladaná hodnota:
87.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.12.2020
  Dátum zverejnenia:
28.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Martin
IČO: 00365327
Kollárova 2, 03659 Martin
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anna Javorová / Ing. Monika Klobušická
Telefón: +421 434203346 / 434203597
Fax: +421 434131620
Email: javorova@unm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.unm.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Monitorovacie systémy (monitory vitálnych funkcií + centrálne monitory)
Referenčné číslo: 132/PZ/OVO/12/20Ja
II.1.2) Hlavný kód CPV
33195000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka monitorovacích systémov (monitorov vitálnych funkcií + centrálnych monitorov), vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaných zariadení, odovzdania dokumentácie a zaškolenia zamestnancov užívateľa do údržby a obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenia (minimálne 1 preventívna prehliadka v záručnej lehote v cene) pre potreby Chirurgickej kliniky a transplantačného centra a Kliniky detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny UNM.
Predmet zákazky je rozdelený do 2 samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť, alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č.1 a č.2).
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť.
Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámci jednotlivej ucelenej časti.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
87 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť č.1: Monitor vitálnych funkcií - 6ks a centrála k monitorom - 1ks
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51410000-9
80511000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Univerzitná nemocnica Martin, Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka monitorovacích systémov (monitorov vitálnych funkcií + centrálnych monitorov), vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaných zariadení, odovzdania dokumentácie a zaškolenia zamestnancov užívateľa do údržby a obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenia (minimálne 1 preventívna prehliadka v záručnej lehote v cene) pre potreby Chirurgickej kliniky a transplantačného centra UNM.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
15 780,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 56
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť č.2: Monitorovací systém
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51410000-9
80511000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Univerzitná nemocnica Martin, Klinika detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka monitorovacích systémov (monitorov vitálnych funkcií + centrálnych monitorov), vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaných zariadení, odovzdania dokumentácie a zaškolenia zamestnancov užívateľa do údržby a obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenia (minimálne 1 preventívna prehliadka v záručnej lehote v cene) pre potreby Kliniky detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny UNM.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Ponúknutie min. 1 ks modulu (vrátane prísl. pre všetky kategórie pacientov) pre monitorovanie regionál. saturácie O2 (rSO2) podľa bodu 1.11.6 min. technicko-medicínskych parametrov (súčasť dodávky)
Relatívna váha: 10

Cena
Relatívna váha: 90
II.2.6) Predpokladaná hodnota
71 220,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 56
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie k preukázaniu podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch, v časti F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie k preukázaniu podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch, v časti F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie k preukázaniu podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch, v časti F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2021 10:00
Miesto: Univerzitná nemocnica Martin, Ubytovacie zariadenie UNM, Jesenského č. 25, 036 59 Martin, Slovenská republika, prízemie - zasadačka, miestnosť č.004
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej podlimitnej zákazky použije elektronickú aukciu.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
1.2. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ všetky tieto podklady / dokumenty bude zverejňovať ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa na stránke https://www.uvo.gov.sk/... a zároveň v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov, ktorá nemá vytvorenú určitú právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. V prípade, ak ponuku do podlimitnej zákazky predloží skupina dodávateľov a ponuka skupiny bude prijatá, verejný obstarávateľ vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov pred podpisom zmluvy. Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť také právne vzťahy, ktoré jej umožnia ako celku vstúpiť do zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom a budú zaväzovať členov skupiny dodávateľov, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedené v bodoch 1 až 3 časti F. Podmienky účasti... súťažných podkladov predložením jednotného európskeho dokumentu podľa bodu 18.14 časti A. súťažných podkladov alebo čestným vyhlásením podľa bodu 18.15 časti A. súťažných podkladov, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
4.1. Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak bude splnená niektorá z podmienok uvedených v § 57 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a môže zrušiť verejné obstarávanie za okolností podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
4.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk a neuzavrieť zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača (pre každú časť samostatne) presiahne výšku finančných prostriedkov odsúhlasených zriaďovateľom na predmet zákazky, resp. ak zriaďovateľ neodsúhlasí proces verejného obstarávania.
5. Súčasťou predloženej ponuky musí byť zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená pre každú časť osobitne:
5.1. pre časť č. 1 vo výške 450,00 EUR slovom štyristopäťdesiat eur
5.2. pre časť č. 2 vo výške 2 030,00 EUR slovom dvetisíctridsať eur.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je ani zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.12.2020