Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu

  Zadávateľ:
Obec Dunajská Lužná
  Predpokladaná hodnota:
3.243.880,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.01.2021 08:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
23.12.2020
  Dátum zverejnenia:
28.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Dunajská Lužná
IČO: 00400009
Jánošíkovská 466/7, 90042 Dunajská Lužná
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Lajčák
Telefón: +421 245980228
Fax: +421 240259833
Email: starosta@dunajskaluzna.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu
Referenčné číslo: 02/DL/2020/SP
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zakazky je prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 243 880,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214200-2
45214210-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Dunajská Lužná
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zakazky je prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 243 880,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 15
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Predmet zákazky by mal byť v budúcnosti spolufinancovaný z pripravovanej výzvy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejny obstaravetel pozaduje zabezpeku vo vyske 50 000,- Eur. Podrobnosti o zabezpeke definuje verejny obstaravatel v sutaznych podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyzaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zakona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní") a v súlade s § 112 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ostatnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 32 zákona
o verejnom obstarávaní vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienky účasti na osobne postavenie vyplývajú z § 32 a § 38 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. V zmysle § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo záujemca nie je povinný predložiť doklad v zmysle § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní ak verejnému obstarávateľovi poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe Súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnúť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou. V zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti aj čestným vyhlásením.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.2.1. v zmysle §33 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstaravani Finančné a ekonomické postavenie sa preukazuje likvidita firmy predložením údajov formou vyhlásenia o likvidite 1. stupňa, likvidite 2. stupňa a likvidite 3. stupňa za roky 2017, 2018 a 2019, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo zacatia prevádzkovania činnosti údajmi zo súvahy resp. z výkazu o majetku a záväzkoch. (Vzorec a údaje, ktoré do vzorca na výpočet likvidity vchádzajú sa nachádzajú v časti Metódy a kritériá v zmysle § 38 ods. 9 zákona v tejto časti súťažných podkladov.). Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu súvahy, alebo kópiu výkazu o majetku a záväzkoch za roky 2017, 2018 a 2019, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/).
Odôvodnenie primeranosti: Požiadavka predložiť ukazovatele likvidite 1. stupňa, likvidite 2. stupňa a likvidite 3. stupňa preukazuje schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, je primeraná a potreba jej zahrnutia sleduje cieľ vybrať dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky riadne. Podmienka splnenia likvidity sleduje cieľ zabezpečiť dodávateľa, ktorý z hľadiska svojich podnikateľských činností na trhu je stabilný a je predpoklad, že bude spĺňať požiadavky kladené na dodanie predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Likvidita 1. stupňa: hodnota ukazovatela likvidita 1. stupna je rovná alebo vyššia ako 0,2 za aritmetický priemer z rokov 2017, 2018 a 2019, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo zacatia prevádzkovania cinnosti, t.j. uchádzac spocíta hodnotu ukazovatela likvidity 1. stupna za roky 2017, 2018 a 2019, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo zacatia prevádzkovania cinnosti a tento súcet vydelí poctom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za roky 2017, 2018 a 2019, tak súcet vydelí císlom 3. Ak sú dostupné za roky 2018 a 2019, tak súcet za tieto dva roky vydelí císlom 2). Výsledný priemerný ukazovatel likvidity 1. stupna musí byt rovný alebo vyšší ako 0,2.

Likvidita 2. stupňa: hodnota ukazovatela likvidita 2. stupna je rovná alebo vyššia ako 0,7 za aritmetický priemer z rokov 2017, 2018 a 2019, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo zacatia prevádzkovania cinnosti, t.j. uchádzac spocíta hodnotu ukazovatela likvidity 2. stupna za roky 2017, 2018 a 2019, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo zacatia prevádzkovania cinnosti a tento súcet vydelí poctom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za roky 2017, 2018 a 2019, tak súcet vydelí císlom 3. Ak sú dostupné za roky 2018 a 2019, tak súcet za tieto dva roky vydelí císlom 2). Výsledný priemerný ukazovatel Likvidity 2. stupna musí byt rovný alebo vyšší ako 0,7.

Likvidita 3. stupňa: hodnota ukazovatela likvidita 3. stupna je rovná alebo vyššia ako 1,5 za aritmetický priemer z rokov 2017, 2018 a 2019, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo zacatia prevádzkovania cinnosti, t.j. uchádzac spocíta hodnotu ukazovatela likvidity 3. stupna za roky 2017, 2018 a 2019, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo zacatia prevádzkovania cinnosti a tento súcet vydelí poctom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za roky 2017, 2018 a 2019, tak súcet vydelí císlom 3. Ak sú dostupné za roky 2018 a 2019, tak súcet za tieto dva roky vydelí císlom 2). Výsledný priemerný ukazovatel Likvidity 3. stupna musí byt rovný alebo vyšší ako 1,5.

Splnenie podmienok ucasti v bode 1.2.1. mozno predbezne nahradit v zmysle § 39 zakona o verejnom obstaravani: Jednotny europsky dokument na ucely zakona o verejnom obstaravani je dokument, ktorym hospodarsky subjekt/zaujemca/uchadzac moze predbezne nahradit doklady na preukazanie splnenia podmienok ucasti urcene verejnym obstaravatelom. Doklady, preukazujuce splnenie podmienok ucasti nahradene Jednotnym europskym dokumentom predklada verejnemu obstaravatelovi uspesny uchadzac podla § 55 ods. 1 v case a sposobom, urcenym verejnym obstaravatelom. Vzor Jednotneho europskeho dokumentu predklada verejny obstaravatel v prilohe Sutaznych podkladov. Jednotny europsky dokument je mozne stiahnut aj z weboveho sidla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejny obstaravatel pozaduje aby bol Jednotny europsky dokument rucne podpisany osobou opravnenou konat za hospodarsky subjekt/zaujemcu/uchadzaca alebo riadne splnomocnenou osobou. V zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti aj čestným vyhlásením.
Uchadzac alebo zaujemca moze na preukazanie finančného a ekonomického postavenia vyuzit finančné a ekonomické postavenia kapacity inej osoby, bez ohladu na ich pravny vztah v zmysle § 33 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani a takisto moze vyuzit subdodavatelov v sulade s § 41 zakona o verejnom obstaravani.

Blizsie informacie pre splnenie podmienky účasti požadovanej pre bod 1.2.1. sú pre nedostatok znakov v tejto bunke
uvedene v Sutaznych podkladoch - B. Podmienky ucasti uchadzaco
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.3.1. Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác: zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti: Požiadavka osoby podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia skúseností uchádzačov pre realizáciu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky. Kvantitatívna a kvalitatívna charakteristika stavebných prác, ktorých sa predmet zákazky týka poskytuje verejnému obstarávateľovi primeranú záruku, že uchádzač bude schopný plniť predmet verejného obstarávania, čo do rozsahu a kvality. Cieľom definovania minimálnej požadovanej úrovne štandardov je, aby osoba podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní mohla vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a aby preukazované stavebné práce jednoznačne primerane súviseli s predmetom zákazky.

1.3.2. Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač ďalej preukáže podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Odôvodnenie primeranosti a potreby predmetnej podmienky účasti: Existencia odborne spôsobilých osôb, ktoré budú k dispozícií uchádzačovi počas trvania zmluvy je základným predpokladom, aby zákazka bola poskytnutá v zmysle opisu predmetu zákazky a v požadovanej kvalite.

1.3.3. Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač ďalej preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.
Odôvodnenie primeranosti a potreby predmetnej podmienky účasti: Verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie schopnosti záujemcu poskytnúť stavebné práce v súlade s environmentálnym riadením stavebných prác
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.3.1. Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením referencie/referencií rovnakého alebo podobného charakteru (pozemná stavba), ako je tento predmet zákazky, pričom referencia/referencie majú byť kumulatívne s rozpočtovým nákladom minimálne 3 000 000,00 EUR bez DPH za predchadzajucich pat rokov od vyhlasenia verejneho obstaravania.

1.3.2. Požiadavky na 1 stavbyvedúceho pozemné stavby. Splnenie uvedeneho uchadzac preukaze:
- predlozenim osvedcenia o odbornej sposobilosti na vykon cinnosti stavbyveduceho so zameraním na pozemné stavby, t.j. Osvedcenie SKSI o vykonani odbornej skusky podla zakona c. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov resp. obdobneho osvedcenia vydaneho v krajine EU;
- minimalne 5 rocna prax na pozícii stavbyvedúci v oblasti predmetu zakazky, co preukaze predlozenim profesijneho zivotopisu.
Požiadavky na 1 stavbyvedúceho technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. Splnenie uvedeneho uchadzac preukaze:
- predlozenim osvedcenia o odbornej sposobilosti na vykon cinnosti stavbyveduceho so zameraním na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb stavby, t.j. Osvedcenie SKSI o vykonani odbornej skusky podla zakona c. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov resp. obdobneho osvedcenia vydaneho v krajine EU;
- minimalne 3 rocna prax v oblasti predmetu zakazky, co preukaze predlozenim profesijneho zivotopisu.
Požiadavky na 1 elektotechnika. Splnenie uvedeneho uchadzac preukaze:
- predložením platného osvedčenia podľa § 23 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. do 1000 V, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, resp. obdobneho osvedcenia vydaneho v krajine EU;
- minimalne 3 rocna prax v oblasti predmetu zakazky, co preukaze predlozenim profesijneho zivotopisu.

1.3.3. Certifikát EMAS, resp. registrácia v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný rovnocenný dôkaz. Uchádzač musí uviesť opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342,22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje. Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom. Pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi (v zmysle metodickej príručky SAŽP sa za iný vhodný dôkaz považuje napr. správa z environmentálneho auditu od akreditovanej audítorskej organizácie, environmentálne vyhlásenie potvrdené akreditovaným environmentálnym overovateľom).

Blizsie informacie pre splnenie podmienok účasti požadovaných pre body 1.3.1., 1.3.2. a 1.3.3. sú pre nedostatok
znakov v tejto bunke uvedene v Sutaznych podkladoch - B. Podmienky ucasti uchadzacov
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.01.2021 08:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.01.2021 10:30
Miesto: Obec Dunajská Lužná
Jánošíkovská 466/7
900 42 Dunajská Lužná
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvaranie ponuk sa uskutocni v sulade s § 52 zakona o verejnom obstaravani.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadavania zakazky podlimitnym postupom sa realizuje systemom elektronickeho verejneho obstaravania prostrednictvom informacneho systemu EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre uspesnu komunikaciu v systeme EVO a pre uspesne predkladanie ponuk je, aby uchadzac dodrzal podmienky na softver a hardver vypoctovej techniky z ktorej bude odosielat sutazne podklady, aby mal uchadzac prislusne technicke a odborne predpoklady, technicke vybavenie a odborne ovladanie systemu EVO. Potrebne technicke vybavenie a poziadavky na pouzivanie systemu EVO su zadefinovane a zverejnene na portali EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejny obstaravatel upozornuje zaujemcov, ze neposkytuje sutazne podklady v listinnej podobe na zaklade pisomnej alebo e-mailovej ziadosti zaujemcu. Sutazne podklady budu spristupnene zaujemcom v systeme EVO. Ziadost musi byt napisana v slovenskom alebo ceskom jazyku. Na ziadosti dorucene v inom jazyku alebo nezrozumitelne ziadosti sa nebude reagovat. Po doruceni kompletnej ziadosti budu zaujemcovi zaslane sutazne podklady.
2. Verejny obstaravatel/obstaravatel/osoba podla § 8 zakona o verejnom obstaravani odporuca zaujemcom, aby si o sutazne podklady poziadali aj vtedy, ak neziskali sutazne podklady od kontaktnej osoby. V pripade, ze zaujemca nepoziada o sutazne podklady, verejny obstaravatel/obstaravatel/osoba podla § 8 zakona o verejnom obstaravani nevie zabezpecit dorucenie vysvetleni, zmien a inych informacii, ktore by mohli mat vplyv na vypracovanie kvalifikovanej ponuky k tejto sutazi. V pripade, ze potencialny zaujemca nepoziada o sutazne podklady zakazky, kona tak na vlastnu zodpovednost a vlastne riziko.
3. Sutazne podklady su zaujemcom k dispozicii i na profile verejneho obstaravatela/obstaravatela/osoby podla § 8 zakona o verejnom obstaravani, ktory je zriadeny v sulade s § 148 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Verejny obstaravatel/obstaravatel/osoba podla § 8 zakona o verejnom obstaravani bude zverejnovat vsetky vysvetlenia, pripadne zmeny, doplnenia a odpovede na prijate ziadosti o napravu na svojom profile v ramci danej zakazky, pokial to informacny system UVO umozni.
4. Akakolvek komunikacia medzi verejnym obstaravatelom/obstaravatelom/osobou podla § 8 zakona o verejnom obstaravani a zaujemcami/uchadzacmi bude vylucne v slovenskom jazyku. Zo strany zaujemcu/uchadzaca bude akceptovany aj cesky jazyk.
5. Plynutie zakonnych lehot v pripade elektronickej komunikacie je odo dna odoslania/dorucenia spravy. Pod pojmom dorucenie sa mysli, kedy bola sprava dorucena uchadzacovi do systemu EVO a nie kedy si ju uchadzac precital.
6. Vsetky naklady a vydavky spojene s pripravou a predlozenim ponuky, dokladov, ktorymi preukazuje splnenie podmienok ucasti a inych dokladov suvisiacich s touto vyzvou, znasa zaujemca/uchadzac bez financneho naroku voci verejnemu obstaravatelovi/obstaravatelovi/osobe podla § 8 zakona o verejnom obstaravani, a to bez ohladu na vysledok verejneho obstaravania.
7. Uchadzaci predlozia originaly alebo uradne osvedcene kopie pozadovanych dokladov, ak nie je uvedene inak. Vsetky doklady musia byt platne a odrazat skutocny stav v case, v ktorom sa uchadzac zucastnuje verejnej sutaze. Doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti uchadzacov so sidlom mimo uzemia Slovenskej republiky musia byt predlozene v povodnom jazyku a sucasne musia byt uradne predlozene do slovenskeho jazyka okrem dokladov predlozenych v ceskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je uradny preklad v statnom (slovenskom) jazyku.
8. Ak uchadzac nema v umysle zadat podiel zakazky tretim osobam, je tuto skutocnost povinny vyslovene uviest vo svojej ponuke.
9. Verejny obstaravatel/obstaravatel/osoba podla § 8 zakona o verejnom obstaravani si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu ponuku a neuzavriet zmluvu so ziadnym uchadzacom v pripade, ak ceny v predlozenych ponukach budu vyssie ako predpokladana hodnota zakazky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.12.2020