Referentské vozidlá - 14 ks

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
166.633,34 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
22.12.2020
  Dátum zverejnenia:
28.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37936859
Jesenná 14, 08005 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Ondeček
Telefón: +421 517563713
Fax: +421 517563711
Email: ondecek.jaroslav@sucpsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8722
Hlavná adresa(URL): http://www.sucpsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
rozpočtová organizácia vyššieho územného celku
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
správa a údržba ciest II. a III. triedy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Referentské vozidlá - 14 ks
Referenčné číslo: 13VS/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
34110000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie referentských osobných automobilov nižšej a nižšej strednej triedy v počte 14 ks vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
166 633,34 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie referentských osobných automobilov so zážihovým motorom a emisnou triedou min.
EURO 6.
Dodanie vozidiel nižšej triedy vo verzii hatchback 4 ks, vo verzii combi 5 ks a nižšej strednej triedy vo verzii hatchback 5
ks vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
166 633,34 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 7 000 €.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1Verejného obstarávania sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods.1 resp. § 32 ods.4 a ods.5 zákona o verejnom obstarávaní
1.2Hospodársky subjekt preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f)
ZVO:
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie
alebo
-predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZVO; vyžaduje sa predloženie kópií všetkých dokladov vrátane
úradných prekladov, t. j. naskenované originály alebo úradne osvedčené kópie.
1.3Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods.3
zákona o verejnom obstarávaní preto je potrebné doklady predložiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejný obstarávateľ v súlade so sociálne zodpovedným verejným obstarávaním uplatňuje prostredníctvom osobitných
podmienok zmluvy sociálny aspekt v súlade s ust. § 2 ods. 5 písm. p) ZVO a ust. § 42 ods. 12 ZVO.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač, ktorý sa zapojí do verejného obstarávania zakotvil pre svojich zamestnancov, podieľajúcich sa na plnení predmetu zákazky, aspoň dve z pracovných podmienok nad rámec zákona definované v Súťažných podkladoch bod 28.1.
Ďalšie podmienky uplatňovania sociálnych aspektov sú uvedené v súťažných podkladoch Časť VI. Dôvernosť a etika vo
verejnom obstarávaní, bod 28.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Predmetom e-aukcie bude najnižšia cena celkom za predmet zákazky v € vrátane DPH, t.j. cena za dodanie motorových vozidiel. Jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk prostredníctvom eaukcie je najnižšia cena vrátane DPH.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 247-610438
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.01.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.01.2021 10:30
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.12.2020