PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA - LIPTOVSKÉ MÚZEUM V RUŽOMBERKU- OBNOVA OBJEKTU - HRAD LIKAVA

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
127.614,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.02.2021 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.12.2020
  Dátum zverejnenia:
28.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Barbora Gondžárová
Telefón: +421 415032457
Email: obstaravanie@zilinskazupa.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276
Hlavná adresa(URL): http://www.regionzilina.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Regionálna samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA - LIPTOVSKÉ MÚZEUM V RUŽOMBERKU- OBNOVA OBJEKTU - HRAD LIKAVA
Referenčné číslo: 509
II.1.2) Hlavný kód CPV
71240000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vypracovanie prípravnej dokumentácie pozostávajúcej z:
- architektonický návrh obnovy pamiatkových objektov
- vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy v rozsahu pre stavebné konanie a realizáciu
- inžinierska činnosť pre stavebné povolenie.
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu vykonania zákazky jedným dodávateľom. Podrobnosti sú v bode 36 súťažných podkladov.
Zámerom verejného obstarávateľa je obnova národnej kultúrnej pamiatky - hradu, súpisné číslo 2000, nachádzajúcej sa na parcele CKN č. 2535/3 v k.ú. Likavka, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (ďalej len UZPF) pod č. 316/1-28, a to jej pamiatkových objektov: Palác hradný severný - č. ÚZPF 316/9, Múr hradobný (predhradie I.) č. ÚZPF 316/12, Veža bránová (Huňadyho) - č. UZPF 316/14, Bašta (predhradie I.) - č. ÚZPF 316/15, Bašta (predhradie I.) - č. ÚZPF 316/16, Nádvorie hradné II. (dolného hradu) č. ÚZPF 316/17, Múr hradobný severný (predhradie II.) - č. ÚZPF 316/18, Bašta (predhradie II.) - č. ÚZPF 316/19, Nádvorie hradné III. (dolného hradu) - č. ÚZPF 316/23.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
127 614,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71242000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie prípravnej dokumentácie pozostávajúcej z:
- architektonický návrh obnovy pamiatkových objektov
- vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy v rozsahu pre stavebné konanie a realizáciu
- inžinierska činnosť pre stavebné povolenie.
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu vykonania zákazky jedným dodávateľom. Podrobnosti sú v bode 36 súťažných podkladov.
Zámerom verejného obstarávateľa je obnova národnej kultúrnej pamiatky hradu, súpisné číslo 2000, nachádzajúcej sa na parcele CKN č. 2535/3 v k.ú. Likavka, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (ďalej len UZPF) pod č. 316/1-28, a to jej pamiatkových objektov: Palác hradný severný - č. ÚZPF 316/9, Múr hradobný (predhradie I.) č. ÚZPF 316/12, Veža bránová (Huňadyho) - č. UZPF 316/14, Bašta (predhradie I.) - č. ÚZPF 316/15, Bašta (predhradie I.) - č. ÚZPF 316/16, Nádvorie hradné II. (dolného hradu) č. ÚZPF 316/17, Múr hradobný severný (predhradie II.) - č. ÚZPF 316/18, Bašta (predhradie II.) - č. ÚZPF 316/19, Nádvorie hradné III. (dolného hradu) - č. ÚZPF 316/23
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
127 614,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
7
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako "ZVO") musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 ZVO. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Podľa § 32 ods. 3 ZVO uchádzač nie je povinný predkladať nasledovné doklady uvedené v ods. 2:
a) doklad z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci; výpis z registra trestov (Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi číslo občianskeho preukazu alebo pasu všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti ako aj ich rodné priezviská. Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace je povinný predložiť.)
b) potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne
c) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu e) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Upozornenie:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny, subdodávateľ a iná osoba podľa § 34 ods. 3 ZVO len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepoužije sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) zákona Ak uchádzač preukazuje odbornú alebo technickú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED predloží aj za túto osobu. Vyžaduje sa predloženie skenov originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov okrem referencií uvedených v evidencii referencií podľa § 12 zákona za predpokladu, že takéto referencie existujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu, v ktorom uchádzač uvedie minimálne jednu (1) zrealizovanú zákazku rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky v hodnote minimálne 50 000.00 EUR bez DPH a to spätne k dátumu vyhlásenia verejného obstarávania vo vestníku verejného obstarávania (t.j. lehotou sa rozumie deň a mesiac).
Za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru sa pre účely tejto zákazky bude považovať vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné konanie a realizáciu obnovy národnej kultúrnej pamiatky. Prepočítací kurz inej meny je stanovený na deň zverejnenia oznámenia vo vestníku Úradu .Ak sa splnenie podmienky preukazuje referenciou v zozname referencií vedenej úradom môže byť v ponuke uvedený len odkaz. V prípade, ak dodávky tovaru poskytoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba hodnotu poskytovanú ním samotným.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.02.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.02.2021 12:00
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode I.1.)
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na elektronickom sprístupnení ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie.
Online otváranie viď ďalšie informácie v bode VI.3)
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Postup zadávania zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom IS EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú sprístupnené záujemcom v IS EVO.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi v IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. Zábezpeka: Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zábezpeku 1000 EUR. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
4. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO.
5.Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
6.V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú naskenované kópie originálnych dokladov.
7.Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému IS EVO ako naskenované doklady, alebo môže predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO. Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
8. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS) a nie je zapísaný v RPVS, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS nie sú zapísaní v RPVS.
9. V prípade, že v čase otvárania ponúk bude pretrvávať nepriaznivá pandemická situácia, verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí aj prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie, tzn. že v okamihu otvorenia ponúk IS vygeneruje a odošle zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk. Odoslaná zápisnica spĺňa náležitosti podľa § 52 ods. 2 a 3 ZVO. IS odošle notifikácie s informáciou, že na zákazke boli otvorené ponuky a s linkou, na ktorej je prístupná daná zápisnica z otvárania ponúk. Notifikácia bude odoslaná do schránky správ na portáli ÚVO a na e-mail používateľa.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.12.2020