Digitálne produkčné zariadenie

  Zadávateľ:
Lipoprint, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
187.111,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.02.2021 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
21.12.2020
  Dátum zverejnenia:
28.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Lipoprint, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 47607963
Kukučínova 316/7, 97101 Prievidza
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Sleziak
Telefón: +421 46905253193
Email: pipiskova@well.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.lipoprint.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Well management s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36345440
Podzámocká 67/6 , 97201 Bojnice
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Babarík
Telefón: +421 903803306
Email: babarik@well.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.i-sco.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Dotovaná osoba podľa § 8 (1)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Digitálne produkčné zariadenie
II.1.2) Hlavný kód CPV
30121430-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zlepšenie technického vybavenia spoločnosti a tým aj posilnenie konkurencieschopnosti a zabezpečenia primeraných podmienok pre jej rozvoj. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v súťažných podkladoch v časti D - Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
187 111,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42991200-1
42962000-7
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Lipoprint s.r.o., Kukučínova 316/7, 971 01 Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zlepšenie technického vybavenia spoločnosti a tým aj posilnenie konkurencieschopnosti a zabezpečenia primeraných podmienok pre jej rozvoj. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v súťažných podkladoch v časti D - Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
187 111,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
31
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-23
Názov výzvy: Podpora rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra
Názov projektu: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Všetky bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, v časti : Podmienky účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a
službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby sú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.02.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.02.2021 10:30
Miesto: Hurbanovo námestie 46, 972 01 Bojnice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Otváranie ponúk je pre uchádzačov verejné. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, a to účasťou prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu /svojich štatutárnych orgánov, resp. môžu byť zastúpení osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
29.20. Zmluva uzavretá týmto postupom verejného obstarávania nadobudne účinnosť jej zverejnením na webovom sídle objednávateľa v zmysle §47, písm.a) Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5, písm.a) zákona č. 211/2000 Z. z. a zároveň kumulatívnym splnením nasledovných podmienok, o splnení ktorých bude objednávateľ bezodkladne písomne informovať zhotoviteľa:
a/ schválenie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu (RO), príp. sprostredkovateľského orgánu (SO), t.j. doručenie správy z kontroly VO objednávateľovi, a

b/ schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) a podpísaním zmluvy o poskytnutí NFP.

Obe podmienky musia byť splnené kumulatívne. Bez ich naplnenia platnosť zmluvy nenastane.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.12.2020