Rekonštrukcia výťahov

  Zadávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
287.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.01.2021 08:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
21.12.2020
  Dátum zverejnenia:
28.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35946024
Tomášikova 22, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Dagmar Borovská
Telefón: +421 335315194
Email: borovska.dagmar@javys.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9542
Hlavná adresa(URL): http://www.javys.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa §7 ods.1 písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Rekonštrukcia výťahov
Referenčné číslo: 429636
II.1.2) Hlavný kód CPV
42416100-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia výťahov. Ide o zmiešanú zákazku podľa § 30 zákona o verejnom obstarávaní, kde postupujeme ako obstarávanie zákazky na tovary, ktoré tvoria najväčšiu hodnotu v rámci predpokladanej hodnoty zákazky každej príslušnej časti.
1.časť : Rekonštrukcia osobných výťahov v objekte HVB A1 (Hlavný výrobný blok A1) v stavebných objektoch SO 30 a SO 32, ktorá zahŕňa demontáž a likvidáciu častí existujúcich výťahov, dodávku a montáž nových častí výťahu, zabezpečenie s tým súvisiacich stavebných a iných nutných úprav, vykonanie všetkých nevyhnutných skúšok a uvedenie výťahu do prevádzky.
2.časť : Rekonštrukcia osobného a nákladného výťahu v stavebnom objekte SO 808 BSC RAO, ktorá zahŕňa demontáž a likvidáciu častí existujúcich výťahov, dodávku a montáž nových častí výťahu, zabezpečenie s tým súvisiacich stavebných a iných nutných úprav, vykonanie všetkých nevyhnutných skúšok a uvedenie výťahov do prevádzky.
3.časť : Rekonštrukcia osobného výťahu v objekte MSVP SO 840M (Medzisklad vyhoreného paliva) v stavebnom objekte SO 840M, ktorá zahŕňa demontáž a likvidáciu častí existujúceho výťahu, dodávku a montáž nových častí výťahu, zabezpečenie s tým súvisiacich stavebných a iných nutných úprav, vykonanie všetkých nevyhnutných skúšok a uvedenie výťahu do prevádzky. Súčasťou bude aj nahradenie jestvujúceho prívodu elektrickej energie z hl.rozvádzača po rozvádzač výťahu.
Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
287 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 3
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí
Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viac časti predmetu zákazky.
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Rekonštrukcia výťahov v HVB JE A1
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45313100-5
71320000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., pracovisko Jaslovské Bohunice v SO 30 Budova reaktora a SO 32 Medzistrojovňa.
II.2.4) Opis obstarávania:
Rekonštrukcia osobných výťahov v objekte HVB A1 (Hlavný výrobný blok A1) v stavebných objektoch SO 30 a SO 32, ktorá zahŕňa demontáž a likvidáciu častí existujúcich výťahov, dodávku a montáž nových častí výťahu, zabezpečenie s tým súvisiacich stavebných a iných nutných úprav, vykonanie všetkých nevyhnutných skúšok a uvedenie výťahu do prevádzky. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
137 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.04.2021
Dátum ukončenia: 10.12.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Národného jadrového fondu (100 %).
2. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 5 500,-EUR.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Rekonštrukcia výťahov v SO 808 BSC RAO
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45313100-5
71320000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., pracovisko Jaslovské Bohunice v SO 808 Bohunické spracovateľské centrum
II.2.4) Opis obstarávania:
Rekonštrukcia osobného a nákladného výťahu v stavebnom objekte SO 808 BSC RAO, ktorá zahŕňa demontáž a likvidáciu častí existujúcich výťahov, dodávku a montáž nových častí výťahu, zabezpečenie s tým súvisiacich stavebných a iných nutných úprav, vykonanie všetkých nevyhnutných skúšok a uvedenie výťahov do prevádzky. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
113 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.04.2021
Dátum ukončenia: 10.12.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Národného jadrového fondu (60 %) a z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
2. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 4 500,- EUR.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Rekonštrukcia výťahu v MSVP SO 840M
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45313100-5
71320000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., pracovisko Jaslovské Bohunice v SO 840M Medzisklad vyhoreného paliva
II.2.4) Opis obstarávania:
Rekonštrukcia osobného výťahu v objekte MSVP SO 840M (Medzisklad vyhoreného paliva) v stavebnom objekte SO 840M, ktorá zahŕňa demontáž a likvidáciu častí existujúceho výťahu, dodávku a montáž nových častí výťahu, zabezpečenie s tým súvisiacich stavebných a iných nutných úprav, vykonanie všetkých nevyhnutných skúšok a uvedenie výťahu do prevádzky. Súčasťou bude aj nahradenie jestvujúceho prívodu elektrickej energie z hl.rozvádzača po rozvádzač výťahu. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
36 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.04.2021
Dátum ukončenia: 10.12.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Národného jadrového fondu (36 %) a z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
2. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 1 400,- EUR.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s §38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429636.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: V súlade s §38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429636
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1.Podmienky súvisiace s identifikáciou subdodávateľov bližšie informácie sú uvedené v bode 27.3.2 súťažných podkladov.
2.Osobitné podmienky vykonania zákazky bližšie informácie sú uvedené v bode 27.6 súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.01.2021 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2021 10:00
Miesto: Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. - zasadačka, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ods. 1-3 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v bode 22 súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
a)Pre každú časť platí, že každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.
b)Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne českom jazyku.
c)Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.
d)Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html ), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429636. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
e)Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.
f)Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy.
g)Verejné obstarávanie sa bude realizovať ako reverzný postup v súlade s § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.12.2020