Ťažba dreva na rok 2021

  Zadávateľ:
Technická univerzita vo Zvolene
  Predpokladaná hodnota:
478.355,51 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
20.12.2020
  Dátum zverejnenia:
28.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Technická univerzita vo Zvolene
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397440
T.G.Masaryka 24, 96001 Zvolen
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Marko
Telefón: +421 907673660
Fax: +421 455206845
Email: rastislav.marko@tuzvo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8149
Hlavná adresa(URL): http://www.tuzvo.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Vysokoškolský lesnícky podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397440
Študentská 20 , 96001 Zvolen
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Marko
Telefón: +421 907673660
Fax: +421 455206845
Email: rastislav.marko@tuzvo.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8149
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://vslp.tuzvo.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Ťažba dreva na rok 2021
Referenčné číslo: 201220vslp
II.1.2) Hlavný kód CPV
77211000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom obstarávania je realizácia pilčíckych a ťažbových prác v lesných porastoch a pracoviskách nachádzajúcich sa na území Lesnej správy Budča a to v zmysle dodržania všetkých legislatívnych, technologických, výkonových a bezpečnostných noriem a predpisov platných na úseku lesného hospodárstva SR. Uvedené ťažbové práce spočívajú v samotnej ťažbe dreva vykonávanej ručne JMP, v sústreďovaní dreva koňmi, traktormi, v prereze a manipulácii dreva realizovanými ručne s JMP. Dodávatelia sú povinní pri vykonávaní lesníckych činností v ťažbovom procese dodržiavať všetky ustanovenia Dohody o dodržaní všeobecne záväzných a osobitných podmienok pre vykonávanie lesníckych činností na pracoviskách TU VšLP vo Zvolene, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy.
Celý predmet zákazky je rozdelený podľa územných lokalít na 10 častí. Vzhľadom na špecifiká porastov, ich drevinovej skladby a terénnych pomerov v jednotlivých lokalitách, ako aj vzhľadom na podmienku vytvoriť priestor pre zabezpečenie výučbového procesu a praktických ukážok rôznych ťažbových spôsobov pre študentov lesníckej fakulty TU, vymedzil verejný obstarávateľ pre každú z týchto častí predpokladaný rozsah a druh požadovaných pracovných činností ale aj príslušné kombinácie technologických postupov realizácie ťažbových operácií, ktoré sú podrobne uvedené v Prílohách B-1 až B-10 súťažných podkladov.
Uchádzač môže predložiť svoju ponuku len na jednu ľubovoľnú časť predmetu zákazky.
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie 10 samostatných Zmlúv na poskytnutie služieb, t.z. na realizáciu lesníckych činností v ťažobnom procese pre každú časť (lokalitu) predmetu zákazky. Obdobie plnenia týchto zmlúv bude odo dňa nadobudnutia ich účinnosti až do 31.12.2021.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
478 355,51 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 10
Ponuky možno predkladať na: jednu časť
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 1
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v lokalite BUKOVINA
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Lesné porasty nachádzajúce sa na území Lesnej správy Budča, v územnej lokalite Bukovina.
II.2.4) Opis obstarávania:
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v celkovom predpokladanom rozsahu 2 278 m3 drevnej hmoty, z toho je 977 m3 predrubnej úmyselnej ťažby do 50 rokov, 477 m3 predrubnej úmyselnej ťažby nad 50 rokov, 324 m3 obnovnej úmyselnej ťažby, 200 m3 predrubnej náhodilej ťažby a 300 m3 rubnej náhodilej ťažby.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
41 010,51 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v lokalite BIEŇ
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Lesné porasty nachádzajúce sa na území Lesnej správy Budča, v územnej lokalite Bieň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v celkovom predpokladanom rozsahu 2 580 m3 drevnej hmoty, z toho je 527 m3 predrubnej úmyselnej ťažby do 50 rokov, 1 553 m3 obnovnej úmyselnej ťažby, 200 m3 predrubnej náhodilej ťažby a 300 m3 rubnej náhodilej ťažby.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
46 778,90 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v lokalite OSTRÁ LÚKA
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Lesné porasty nachádzajúce sa na území Lesnej správy Budča, v územnej lokalite Ostrá Lúka.
II.2.4) Opis obstarávania:
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v celkovom predpokladanom rozsahu 2 325 m3 drevnej hmoty, z toho je 192 m3 predrubnej úmyselnej ťažby do 50 rokov, 999 m3 predrubnej úmyselnej ťažby nad 50 rokov, 634 m3 obnovnej úmyselnej ťažby, 200 m3 predrubnej náhodilej ťažby a 300 m3 rubnej náhodilej ťažby.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
38 361,23 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v lokalite LADNIANSKA DOLINA
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211000-2
77211000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Lesné porasty nachádzajúce sa na území Lesnej správy Budča, v územnej lokalite Ladnianska dolina.
II.2.4) Opis obstarávania:
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v celkovom predpokladanom rozsahu 2 314 m3 drevnej hmoty, z toho je 1 814 m3 predrubnej úmyselnej ťažby nad 50 rokov, 400 m3 predrubnej náhodilej ťažby a 100 m3 rubnej náhodilej ťažby.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
48 651,74 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v lokalite TŔNIE
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Lesné porasty nachádzajúce sa na území Lesnej správy Budča, v územnej lokalite Tŕnie.
II.2.4) Opis obstarávania:
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v celkovom predpokladanom rozsahu 2 522 m3 drevnej hmoty, z toho je 918 m3 predrubnej úmyselnej ťažby do 50 rokov, 295 m3 predrubnej úmyselnej ťažby nad 50 rokov, 809 m3 obnovnej úmyselnej ťažby, 250 m3 predrubnej náhodilej ťažby a 250 m3 rubnej náhodilej ťažby.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
43 865,54 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v lokalite KRÁĽOVÁ
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Lesné porasty nachádzajúce sa na území Lesnej správy Budča, v územnej lokalite Kráľová.
II.2.4) Opis obstarávania:
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v celkovom predpokladanom rozsahu 2 910 m3 drevnej hmoty, z toho je 1 151 m3 predrubnej úmyselnej ťažby do 50 rokov, 803 m3 predrubnej úmyselnej ťažby nad 50 rokov, 456 m3 obnovnej úmyselnej ťažby, 400 m3 predrubnej náhodilej ťažby a 100 m3 rubnej náhodilej ťažby.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
57 673,35 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v lokalite NERESNICA
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Lesné porasty nachádzajúce sa na území Lesnej správy Budča, v územnej lokalite Neresnica.
II.2.4) Opis obstarávania:
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v celkovom predpokladanom rozsahu 2 684 m3 drevnej hmoty, z toho je 226 m3 predrubnej úmyselnej ťažby do 50 rokov, 1 958 m3 predrubnej úmyselnej ťažby nad 50 rokov, 400 m3 predrubnej náhodilej ťažby a 100 m3 rubnej náhodilej ťažby.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
50 038,70 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v lokalite RIDZAVEC
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Lesné porasty nachádzajúce sa na území Lesnej správy Budča, v územnej lokalite Ridzavec.
II.2.4) Opis obstarávania:
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v celkovom predpokladanom rozsahu 3 309 m3 drevnej hmoty, z toho je 127 m3 predrubnej úmyselnej ťažby do 50 rokov, 2 520 m3 predrubnej úmyselnej ťažby nad 50 rokov, 162 m3 obnovnej úmyselnej ťažby, 300 m3 predrubnej náhodilej ťažby a 200 m3 rubnej náhodilej ťažby.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
58 488,73 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 9
II.2.1) Názov
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v lokalite SEKIERSKA DOLINA
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Lesné porasty nachádzajúce sa na území Lesnej správy Budča, v územnej lokalite Sekierska dolina.
II.2.4) Opis obstarávania:
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v celkovom predpokladanom rozsahu 2 690 m3 drevnej hmoty, z toho je 34 m3 predrubnej úmyselnej ťažby do 50 rokov, 1 994 m3 predrubnej úmyselnej ťažby nad 50 rokov, 162 m3 obnovnej úmyselnej ťažby, 400 m3 predrubnej náhodilej ťažby a 100 m3 rubnej náhodilej ťažby.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
47 521,05 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 10
II.2.1) Názov
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v lokalite ĽUBICA
Časť č.: 10
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Lesné porasty nachádzajúce sa na území Lesnej správy Budča, v územnej lokalite Ľubica.
II.2.4) Opis obstarávania:
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v celkovom predpokladanom rozsahu 2 702 m3 drevnej hmoty, z toho je 282 m3 predrubnej úmyselnej ťažby do 50 rokov, 1 177 m3 predrubnej úmyselnej ťažby nad 50 rokov, 743 m3 obnovnej úmyselnej ťažby, 200 m3 predrubnej náhodilej ťažby a 300 m3 rubnej náhodilej ťažby.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
45 965,76 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.
Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
Nakoľko z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá uchádzač/záujemca doklady podľa § 32 ods. 1 a) zákona o verejnom obstarávaní vo forme skenu dokumentu/ov výpisu z registra trestov, ktorý bol vydaný v listinnej podobe.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.01.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2021 09:30
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.12.2020