Obstaranie technológie pre projekt pod názvom „Inovácia remeselnej výroby v spoločnosti HANZELY, s.r.o.“

  Zadávateľ:
HANZELY, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
193.716,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.01.2021 11:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.12.2020
  Dátum zverejnenia:
28.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
HANZELY, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36792292
Sadová 12, 05201 Spišská Nová Ves
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Radovan Karvai
Telefón: +421 907720350
Email: radovan.karvai@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20288
Hlavná adresa(URL): https://www.hanzely-stolarstvo.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Výroba ostatná stavebnostolárska a tesárska
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Obstaranie technológie pre projekt pod názvom „Inovácia remeselnej výroby v spoločnosti HANZELY, s.r.o.“
Referenčné číslo: HA/2020/02
II.1.2) Hlavný kód CPV
42620000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je obstaranie technologického vybavenia stolárskej dielne v nasledovnom rozsahu:
1.časť predmetu zákazky -CNC obrábacie centrum 1 ks
2.časť predmetu zákazky - 3D softvér k CNC obrábaciemu centru 1 ks
3.časť predmetu zákazky - širokopásová brúska 1 ks
4.časť predmetu zákazky - Kombinovaná zrovnávacia hrúbkovacia fréza 1 ks
5.časť predmetu zákazky -stojanový lis na lepenie škárovky 1ks
6.časť predmetu zákazky -CN Automatická frézka na rybinové spoje CN cínkovačka 1 ks
7.časť predmetu zákazky - skrutkový kompresor 1 ks
8.časť predmetu zákazky - centrálne odsávanie (podtlakové prevedenie) 1 ks

Súčasťou predmetu zákazky sú služby súvisiace s dodaním predmetu zákazky:
- Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
- Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)
- Softvérové podporné služby
- Školiace (výcvikové) služby

Predmet zákazky musí byť dodaný ako nový a nepoužívaný tovar - platí pre všetky časti predmetu zákazky.
Podrobnejšie požiadavky a informácie opisu predmetu zákazky sa nachádzajú v Súťažných podkladoch v kapitole B.1 - Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
193 716,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 8
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
CNC obrábacie centrum
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42621100-6
60000000-8
51000000-9
80500000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
HANZELY, s. r. o., Sadová 12, Spišská Nová Ves, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
CNC obrábacie centrum - 1 ks
Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, zaškolenie personálu, inštalácia predmetu zákazky, nastavenie logického celku (zariadenia), t. j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku vrátane dokumentácie nevyhnutnej na riadne, bezchybné a úplné používanie predmetu zákazky vyhotovených v písomnej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúce najmä, avšak nie výlučne, návod na použitie, technickú a/alebo užívateľskú dokumentáciu, certifikáty predmetu zákazky, vyhlásenie o zhode v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. inú dokumentáciu, ktorá sa k predmetu zákazky vzťahuje.

Predmet zákazky musí byť dodaný ako nový a nepoužívaný tovar.

Podrobnejšie požiadavky a informácie opisu predmetu zákazky sa nachádzajú v Súťažných podkladoch v kapitole B.1 - Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
77 800,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
70
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z projektu pod názvom Inovácia remeselnej výroby v spoločnosti HANZELY, s. r .o. kód projektu ITMS2014+: 302031G503.
kód a názov výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5 Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora).
Časť: 2
II.2.1) Názov
3D softvér k CNC obrábaciemu centru
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48321000-4
48323000-8
72261000-2
80500000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
HANZELY, s. r. o., Sadová 12, Spišská Nová Ves, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
3D softvér k CNC obrábaciemu centru 1 ks
Súčasťou dodaného softvéru musí byť: dodanie na miesto inštalácie. Inštalácia SW, zaškolenie personálu, nastavenie logického celku, t. j. prepojenie s CNC obrábacím centrom vrátane dokumentácie nevyhnutnej na riadne, bezchybné a úplné používanie predmetu zákazky vyhotovených v písomnej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúce najmä, avšak nie výlučne, návod na použitie, technickú a/alebo užívateľskú dokumentáciu, certifikáty predmetu zákazky, príp. inú dokumentáciu, ktorá sa k predmetu zákazky vzťahuje.

Predmet zákazky musí byť dodaný ako nový a nepoužívaný tovar.

Podrobnejšie požiadavky a informácie opisu predmetu zákazky sa nachádzajú v Súťažných podkladoch v kapitole B.1 - Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
17 400,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
70
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z projektu pod názvom Inovácia remeselnej výroby v spoločnosti HANZELY, s. r .o. kód projektu ITMS2014+: 302031G503.
kód a názov výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5 Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora).
Časť: 3
II.2.1) Názov
Širokopásová brúska
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42642100-9
60000000-8
51000000-9
80500000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
HANZELY, s. r. o., Sadová 12, Spišská Nová Ves, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Širokopásová brúska 1 ks
Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, inštalácia predmetu zákazky, nastavenie logického celku (zariadenia), t. j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku vrátane dokumentácie nevyhnutnej na riadne, bezchybné a úplné používanie predmetu zákazky vyhotovených v písomnej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúce najmä, avšak nie výlučne, návod na použitie, technickú a/alebo užívateľskú dokumentáciu, certifikáty predmetu zákazky, vyhlásenie o zhode v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. inú dokumentáciu, ktorá sa k predmetu zákazky vzťahuje.

Predmet zákazky musí byť dodaný ako nový a nepoužívaný tovar.

Podrobnejšie požiadavky a informácie opisu predmetu zákazky sa nachádzajú v Súťažných podkladoch v kapitole B.1 - Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
21 366,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
70
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z projektu pod názvom Inovácia remeselnej výroby v spoločnosti HANZELY, s. r .o. kód projektu ITMS2014+: 302031G503.
kód a názov výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5 Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora).
Časť: 4
II.2.1) Názov
Kombinovaná zrovnávacia hrúbkovacia fréza
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42620000-8
60000000-8
51000000-9
80500000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
HANZELY, s. r. o., Sadová 12, Spišská Nová Ves, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Kombinovaná zrovnávacia hrúbkovacia fréza 1 ks
Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, inštalácia predmetu zákazky, zaškolenie personálu, nastavenie logického celku (zariadenia), t. j. uvedenie do prevádzkya oživenie logického celku vrátane dokumentácie nevyhnutnej na riadne, bezchybné a úplné používanie predmetu zákazky vyhotovených v písomnej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúce najmä, avšak nie výlučne, návod na použitie, technickú a/alebo užívateľskú dokumentáciu, certifikáty predmetu zákazky, vyhlásenie o zhode v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. inú dokumentáciu, ktorá sa k predmetu zákazky vzťahuje.

Predmet zákazky musí byť dodaný ako nový a nepoužívaný tovar.

Podrobnejšie požiadavky a informácie opisu predmetu zákazky sa nachádzajú v Súťažných podkladoch v kapitole B.1 - Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
11 350,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
70
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z projektu pod názvom Inovácia remeselnej výroby v spoločnosti HANZELY, s. r .o. kód projektu ITMS2014+: 302031G503.
kód a názov výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5 Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora).
Časť: 5
II.2.1) Názov
Stojanový lis na lepenie škárovky
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42636000-3
60000000-8
51000000-9
80500000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
HANZELY, s. r. o., Sadová 12, Spišská Nová Ves, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Stojanový lis na lepenie škárovky 1ks
Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, inštalácia predmetu zákazky, zaškolenie personálu, nastavenie logického celku (zariadenia), t. j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku vrátane dokumentácie nevyhnutnej na riadne, bezchybné a úplné používanie predmetu zákazky vyhotovených v písomnej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúce najmä, avšak nie výlučne, návod na použitie, technickú a/alebo užívateľskú dokumentáciu, certifikáty predmetu zákazky, vyhlásenie o zhode v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. inú dokumentáciu, ktorá sa k predmetu zákazky vzťahuje.

Predmet zákazky musí byť dodaný ako nový a nepoužívaný tovar.

Podrobnejšie požiadavky a informácie opisu predmetu zákazky sa nachádzajú v Súťažných podkladoch v kapitole B.1 - Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
8 366,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
70
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z projektu pod názvom Inovácia remeselnej výroby v spoločnosti HANZELY, s. r .o. kód projektu ITMS2014+: 302031G503.
kód a názov výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5 Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora).
Časť: 6
II.2.1) Názov
CN Automatická frézka na rybinové spoje CN cínkovačka
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42623000-9
60000000-8
51000000-9
80500000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
HANZELY, s. r. o., Sadová 12, Spišská Nová Ves, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
CN Automatická frézka na rybinové spoje CN cínkovačka 1 ks
Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, inštalácia predmetu zákazky, nastavenie logického celku (zariadenia), t. j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku vrátane dokumentácie nevyhnutnej na riadne, bezchybné a úplné používanie predmetu zákazky vyhotovených v písomnej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúce najmä, avšak nie výlučne, návod na použitie, technickú a/alebo užívateľskú dokumentáciu, certifikáty predmetu zákazky, vyhlásenie o zhode v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. inú dokumentáciu, ktorá sa k predmetu zákazky vzťahuje.

Predmet zákazky musí byť dodaný ako nový a nepoužívaný tovar.

Podrobnejšie požiadavky a informácie opisu predmetu zákazky sa nachádzajú v Súťažných podkladoch v kapitole B.1 - Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
23 566,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
70
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z projektu pod názvom Inovácia remeselnej výroby v spoločnosti HANZELY, s. r .o. kód projektu ITMS2014+: 302031G503.
kód a názov výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5 Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora).
Časť: 7
II.2.1) Názov
Skrutkový kompresor
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42123000-7
60000000-8
51000000-9
80500000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
HANZELY, s. r. o., Sadová 12, Spišská Nová Ves, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Skrutkový kompresor 1 ks
Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, inštalácia predmetu zákazky, zaškolenie personálu, nastavenie logického celku (zariadenia), t. j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku vrátane dokumentácie nevyhnutnej na riadne, bezchybné a úplné používanie predmetu zákazky vyhotovených v písomnej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúce najmä, avšak nie výlučne, návod na použitie, technickú a/alebo užívateľskú dokumentáciu, certifikáty predmetu zákazky, vyhlásenie o zhode v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. inú dokumentáciu, ktorá sa k predmetu zákazky vzťahuje.

Predmet zákazky musí byť dodaný ako nový a nepoužívaný tovar.

Podrobnejšie požiadavky a informácie opisu predmetu zákazky sa nachádzajú v Súťažných podkladoch v kapitole B.1 - Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
8 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
70
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z projektu pod názvom Inovácia remeselnej výroby v spoločnosti HANZELY, s. r .o. kód projektu ITMS2014+: 302031G503.
kód a názov výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5 Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora).
Časť: 8
II.2.1) Názov
Centrálne odsávanie (podtlakové prevedenie)
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42520000-7
60000000-8
51000000-9
80500000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
HANZELY, s. r. o., Sadová 12, Spišská Nová Ves, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Centrálne odsávanie (podtlakové prevedenie) 1 ks
Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, inštalácia predmetu zákazky, zaškolenie personálu, uvedenie do prevádzky (oživenie, odskúšanie a spustenie riadiaceho systému odsávania a celkovej prevádzky odsávania), projektová dokumentácia (realizačný projekt centrálneho odsávania, certifikáty, vyhlásenia o zhode a návody na používanie) vrátane dokumentácie nevyhnutnej na riadne, bezchybné a úplné používanie predmetu zákazky vyhotovených v písomnej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúce najmä, avšak nie výlučne, návod na použitie, technickú a/alebo užívateľskú dokumentáciu, certifikáty predmetu zákazky, vyhlásenie o zhode v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. inú dokumentáciu, ktorá sa k predmetu zákazky vzťahuje.

Predmet zákazky musí byť dodaný ako nový a nepoužívaný tovar.

Podrobnejšie požiadavky a informácie opisu predmetu zákazky sa nachádzajú v Súťažných podkladoch v kapitole B.1 - Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
25 366,66 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
70
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z projektu pod názvom Inovácia remeselnej výroby v spoločnosti HANZELY, s. r .o. kód projektu ITMS2014+: 302031G503.
kód a názov výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5 Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora).
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Pokračovanie bodu VI.3 tohto oznámenia.

13. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke verejného obstarávateľa.

14. Podpis/Realizácia zmluvy s úspešným uchádzačom podlieha predchádzajúcemu schváleniu dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom. a Úradom pre verejné obstarávanie. Po schválení dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom a Úradom pre verejné obstarávanie sa bude postupovať v súlade s ustanoveniami zmluvy.

15. Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením predmetu zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) uzavretej verejným obstarávateľom ako prijímateľom NFP, zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane VZP pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti úspešného uchádzača je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje verejného obstarávateľa od zmluvy odstúpiť.

16.Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky.

17. Verejný obstarávateľ bude zverejňovať všetky dokumenty a informácie týkajúce sa tejto verejnej súťaže na profile verejného obstarávateľa (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427666 ) a na Elektronickej tabuli IS EKS (https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/detail/1529 ).

Všetky potrebné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2 a ods. 3, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.

Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 zákona jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

V nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa §1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
Z dôvodu obmedzenia počtu znakov uvádza verejný obstarávateľ viac informácií v Súťažných podkladoch Kapitola A.2 - Podmienky účasti uchádzačov, Časť I. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (podľa § 32 ZVO)
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1. Zábezpeka sa nevyžaduje podľa § 46 zákona.
2. Verejný obstarávateľ požaduje záruku 12 mesiacov na každú časť predmetu zákazky.
3.Ostatné podmienky zadávania zákazky, ktorým podlieha plnenie zmluvy úspešným uchádzačom sú z dôvodu obmedzenia počtu znakov v tomto bode oznámenia uvedené v Súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.01.2021 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.01.2021 12:00
Miesto: HANZELY, s. r. o., Sadová 12, 052 01 Spišská Nová Ves
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ v súlade s § 52 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejné obstarávanie bude realizované v súlade s § 20 zákona prostredníctvom informačného systému Elektronické obstarávanie, ktorý je súčasťou EKS, vrátane komunikácie, predkladania a vyhodnocovania ponúk. Záujemca/uchádzač postupuje podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch a na web stránke Elektronického kontraktačného systému https://www.eks.sk/ . Pre účely komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých zákon spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou IS EKS. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie určených dokumentov a dokladov ponuky so zaručenou konverziou alebo so ZEP/KEP - podrobnosti sú v súťažných podkladoch. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému IS EKS môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať podpora@eks.sk .
2.V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 zákona, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.
3. SP sa poskytujú prostredníctvom IS EKS (https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/detail/1529 ) a na profile VO (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427666 ). Priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom získa uchádzač na IS EKS a na profile VO.
4.Všetky náklady spojené s vypracovaním a predložením ponuky sú výlučne výdavkami uchádzača. Verejný obstarávateľ nebude zodpovedný a ani neuhradí žiadne výdavky alebo straty akéhokoľvek druhu vynaložené uchádzačom v súvislosti s vypracovaním ponuky bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
5. VO si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu zákazky.
6. VO si vyhradzuje právo nepristúpiť k podpisu zmluvy alebo odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom bez akýchkoľvek sankcií, v prípade neschválenia NFP, resp. ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa NFP alebo ÚVO neumožňujú financovanie výdavkov súvisiacich s predmetom zákazky ako výsledku procesu verejného obstarávania.
7.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
8. Zmluva bude podpísaná s úspešným uchádzačom len za predpokladu splnenia požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak je to relevantné (zápis v RPVS).
9. Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom (podľa návrhu uchádzača v ponuke) bude podľa § 41 zákona upravené v zmluve vrátane určenia pravidiel zmeny subdodávateľov a povinností predávajúceho.
10.Verejný obstarávateľ podľa § 41 ods. 1 pism. a) b) zákona vyžaduje, aby uchádzači predložili údaje o subdodávateľoch a aby navrhovaní subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 pism. a) až h) a ods. 7 zákona. Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom bude podľa § 41 zákona upravené v zmluve.
11. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - § 40 ods. 6 pism. g) zákona.
12. Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
Z dôvodu nedostatočného počtu znakov je pokračovanie v bode II.2.14) tohto oznámenia.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
18.12.2020