Ovocná záhrada- spracovanie ovocia

  Zadávateľ:
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
250.363,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.12.2020
  Dátum zverejnenia:
28.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46937137
Červená Voda 147 , 08301 Červená Voda
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Lupták
Telefón: +421 51915963032
Email: luptak@arrpsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/13817
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/13817
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Ovocná záhrada- spracovanie ovocia
Referenčné číslo: 14/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
42215000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom obstarávania je technológia na prípravu a spracovanie ovocia, finalizáciu produktu, sušenie ovocia,výrobu džemu a manipulačná technika. Predmet obstarávania je rozdelený na 4 logické celky:
1. Logický celok: Príprava a spracovanie Vyklápač paliet; Umývačka ovocia s vynášačom a drvičom; Pásovýautomatický lis; Vysokotlaký čistič; Mačkadlo a odkôstkovací stroj; Excentrické skrutkové čerpadlo.
2. Logický celok: Finalizácia produktu Odstredivé čerpadlo; Nerezová nádrž; Pasterizátor s plynovýmbojlerom; Plnička
štiav; Plnička fliaš; Poloautomatický uzatvárač fliaš; Etiketovací stroj.
3. Logický celok: Sušenie ovocia, výroba džemu, doplnkové zariadenia Sušiareň na ovocie, zeleninu, bylinky; Krájač jabĺk a ostatného ovocia; Variaca nádoba na džem; Plnička džemov, lekvárov; Pasterizátor pohárov, fliaš;Lis na olej;
Kompresor; Doplnkové zariadenia plastové bedne na ovocie; Doplnkové zariadenia stoly.
4. Logický celok: Manipulácia Manipulačná technika elektrický ručný VZV; Manipulačná technika ručnýpaletový vozík.
Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
250 363,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
PRÍPRAVA A SPRACOVANIE
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Uzovce 144, obec Uzovce
II.2.4) Opis obstarávania:
Príprava a spracovanie Vyklápač paliet; Umývačka ovocia s vynášačom a drvičom; Pásový automatický lis; Vysokotlaký čistič; Mačkadlo a odkôstkovací stroj; Excentrické skrutkové čerpadlo.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
90 668,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou. Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Finalizácia produktu
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Uzovce 144, obec Uzovce
II.2.4) Opis obstarávania:
Finalizácia produktu Odstredivé čerpadlo; Nerezová nádrž; Pasterizátor s plynovým bojlerom; Plnička štiav; Plnička fliaš; Poloautomatický uzatvárač fliaš; Etiketovací stroj.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
69 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou. Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Sušenie ovocia, výroba džemu, doplnkové zariadenia
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42214200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Uzovce 144, obec Uzovce
II.2.4) Opis obstarávania:
Sušenie ovocia, výroba džemu, doplnkové zariadenia Sušiareň na ovocie, zeleninu, bylinky; Krájač jabĺk a ostatného
ovocia; Variaca nádoba na džem; Plnička džemov, lekvárov; Pasterizátor pohárov, fliaš; Lis na olej; Kompresor;
Doplnkové zariadenia plastové bedne na ovocie; Doplnkové zariadenia stoly.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
74 241,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou. Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Manipulácia
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42415110-2
42415200-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Uzovce 144, obec Uzovce
II.2.4) Opis obstarávania:
Manipulácia: Manipulačná technika elektrický ručný VZV; Manipulačná technika ručný paletový vozík.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
16 253,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou. Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:
1.1.1 predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo
1.1.2 podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, alebo
1.1.3 podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)
1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
1.4 Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcu/uchádzača, že formulár JED v editovateľnom formáte .rtf bude zverejnený na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/.

Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
V zmysle §32 ods. 3 ZVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy, takže uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: stanovené podmienky účasti vyplývajú priamo z § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.01.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2021 10:00
Miesto: Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Táto zákazka sa zadáva postupom verejnej súťaže s uplatnením § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, s výnimkou prípadov, kedy to výslovne vylučuje zákon.

3. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú prístupné prostredníctvom:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8630/summary a zároveň prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa na odkaze: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427888

4. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom.
Autentifikácia je možná týmito spôsobmi:
a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.
d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej
podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú minimálne 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

5. V prípade, ak nebude verejnému obstarávateľovi doručené oznámenie o kladnom výsledku kontroly dokumentácie z verejného obstarávania poskytovateľom pomoci, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť kúpnu zmluvu s úspešným uchádzačom a verejné obstarávanie zruší.

6. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
18.12.2020