Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice

  Zadávateľ:
Obec Šenkvice
  Predpokladaná hodnota:
1.321.159,06 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.12.2020
  Dátum zverejnenia:
23.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Šenkvice
IČO: 00305103
Nám. G.Kolinoviča 5, 90081 Šenkvice
Slovensko
Kontaktná osoba: Gabriela Šedová
Telefón: +421 908767595
Email: gabriela.sedova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4154
Hlavná adresa(URL): https://www.senkvice.eu/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215200-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania sú stavebné práce na projekte Centrum sociálnych služieb Šenkvice, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov, operačný program IROP, výzva: IROP-PO2-SC211-2018-27 V rámci stavebných prác budú realizované práce na nasledovných stavebných objektoch:
-SO 01 Centrum sociálnych služieb na pozemku p.č. 151/5, k.ú. Veľké Šenkvice
-SO 02 Prístrešok
-SO 03 Oporné múry, prístupové a príjazdné rampy
-SO 04 Spevnené plochy
-SO 05 Oplotenie časti areálu
-SO 06 Prípojka vody a kanalizácie
-SO 07 Prípojka NN káblom v zemi
-SO 08 Dažďová kanalizácia
-SO 09 Prípojka plynu
Prekládka STL plynu
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 321 159,06 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233160-8
45262620-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Katastrálne územie Veľké Šenkvice (lokalita Družstevná ulica), pozemky registra C, parcely číslo: 150/1, 151/5, 151/33
II.2.4) Opis obstarávania
Dielo pozostáva z nasledovných stavebných objektov:
SO 01 Centrum sociálnych služieb na pozemku p.č. 151/5, k.ú. Veľké Šenkvice
SO 02 Prístrešok
SO 03 Oporné múry, prístupové a príjazdné rampy
SO 04 Spevnené plochy
SO 05 Oplotenie časti areálu
SO 06 Prípojka vody a kanalizácie
SO 07 Prípojka NN káblom v zemi
SO 08 Dažďová kanalizácia
SO 09 Prípojka plynu
Prekládka STL plynu

Stavebné práce budú realizované v Bratislavskom kraji, okres Pezinok, obec Šenkvice v katastrálnom území Veľké Šenkvice (lokalita Družstevná ulica), pozemky registra C, parcely číslo: 150/1, 151/5, 151/33. Predmetom stavebných prác je vybudovanie novostavby objektu Centra sociálnych služieb. Objekt je navrhnutý ako dvojpodlažný, nepodpivničený, zakrytý šikmými sedlovými a valbovými strechami.

Opis:
- Založenie konštrukcie bude na základových pasoch, na ktorých bude monolitická železobetónová doska triedy betónu C20/25 prepojená s pásmi pomocou betonárskej výstuže B500B. Pre zložitosť základových pomerov budú vyhotovene štrkové pilóty v rastri podľa dokumentácie max. však 2,5 m od seba s min. dĺžkou pilot 4,5 m. Dĺžka je premenlivá podľa profilu geologických vrstiev, jej dĺžka sa určuje priamo na mieste.
- Vetranie objektu bude zabezpečené vzduchotechnikou, klimatizovanie priestorov je zabezpečené rekuperáciou (2 rekuperačné jednotky).
- Vykurovanie objektu bude na I. nadzemnom podlaží zabezpečené formou elektrických nástenných konvektorov a II. nadzemnom podlaží zabezpečené 3 závesnými plynovými kondenzačnými kotlami, vykurovacie telesá budú v soc. priestoroch rebríkové, v ostatných priestoroch doskové.
- V rámci stavby bude vybudovaný 1 výťah.
- Prístrešok pre uloženie odpadov je riešený drevený, s hambálkovou strešnou konštrukciou, krytina prístrešku bude totožná s hlavným objektom.
- Realizované spevnené plochy budú pojazdné, parkovacie státia a chodníky zo zámkovej dlažby.
- V rámci stavebných prác bude realizovaný oporný múr za účelom vyrovnania výškového rozdielu pozemku.
- Statická doprava: 8 státí pred hlavným objektom, 2 státia pozdĺžne na Družstevnej ulici.
- Oplotenie objektu bude betónové v celkovej výške 1800mm.

Napojenie na inžinierske siete:
- Vodovodná prípojka: vybudovanie vodovodnej prípojky cez vodomernú šachtu z verejného vodovodu.
- Kanalizačná prípojka: odvádzanie odpadových vôd je navrhnuté kanalizačnou prípojkou cez revíznu šachtu do verejnej kanalizácie.
- Odvádzanie povrchových vôd: odvod zrážkovej vody zo strechy objektu ako aj zo spevnenej plochy a prístrešku bude riešené na pozemku.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 321 159,06 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: ITMS kód 302021X162
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) so spolufinancovaním verejného obstarávateľa. Číslo zmluvy o NFP: IROP-Z-302021X162-211-27
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 ZVO, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo §152 ods. 3 ZVO.

Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského
štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overia zapísanie
hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač alebo záujemca nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ZVO.

V súlade s § 152 ods. 5 ZVO je verejný obstarávateľ oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa §
32 ods. 2 písm. b) a c) aj v prípade, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2 a) až e) ZoVO ak ide o uchádzača,
ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho predpisu.

Kompletné podmienky účasti sú uvedené v časti A 2 bod 34. súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Uchádzač splnenie podmienky preukáže zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác (Príloha č. 6 Zoznam
uskutočnených stavebných prác); zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a
zhodnoteniami uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol:
- verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, tak dokladom o plnení je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

V súlade s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Uchádzač splnenie podmienky preukáže údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

V súlade s § 34 ods. 1 písm. j) ZVO: údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.

Podrobný opis podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov je uvedený v bode 35 súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Minimálna požiadavka na zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov a nadväzujúce referencie je, aby v zozname stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (stanovených k dňu vyhlásenia verejného obstarávania) a nadväzujúce referencie boli uvedené zákazky rovnakého alebo podobného charakteru, ktoré budú spĺňať nasledujúce podmienky:
- súhrnná hodnota zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru bude najmenej 1 300 000 EUR bez DPH,
- min. 1 zákazka rovnakého alebo podobného charakteru uvedená v zozname musí mať hodnotu min. 800 000 Eur bez DPH.
- min. pri 1 zákazke zo zoznamu bolo realizované špeciálne zakladanie stavby, konkrétne zakladanie stavby na vrtných pilótoch s priemerom min. 900mm. Uchádzač doloží fotodokumentáciu v rozsahu min. 5 fotiek.
- hodnotou zákazky sa rozumie suma stavebných prác bez DPH, ktorú objednávateľovi uchádzač skutočne fakturoval,
- rovnakým alebo podobným predmetom zákazky sa rozumie zákazka na realizáciu stavebných prác (výstavba alebo rekonštrukcia), konkrétne výstavba alebo rekonštrukcia pozemných stavieb.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
a)Minimálne 1 osoba uchádzača, ktorá bude zodpovedná za realizáciu stavebných prác v pozícii hlavného stavbyvedúceho - uchádzač predloží doklad o jej odbornej spôsobilosti s odborným zameraním na pozemné stavby alebo ekvivalent dokladu vydaný podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej SKSI) o vykonaní odbornej skúšky alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia SR.
b)Preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť zamestnanca v pozícii hlavného stavbyvedúceho v oblasti riadenia stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom podobným predmetom zákazky sa rozumie zákazka na realizáciu stavebných prác na pozemných stavbách, minimálna požiadavka na praktickú skúsenosť je výkon činnosti hlavného stavbyvedúceho na realizácii aspoň 3 stavieb rovnakého alebo podobného charakteru, pričom minimálne 1 stavba uvedená v zozname bola v min. hodnote 800 000 EUR bez DPH.
Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže zoznamom profesijných skúseností stavbyvedúceho, z ktorého musí byť zrejmé:
- meno a priezvisko osoby zodpovednej za realizáciu stavebných prác (ďalej len stavbyvedúceho),
- názov stavebnej akcie rovnakého alebo podobného charakteru (ďalej len stavebnej akcie),
- názov a sídlo odberateľa stavebnej akcie,
- hodnota stavebnej akcie,
- názov a popis pozície na stavebnej akcii,
- obdobie účasti na realizácii stavebnej akcie v štruktúre od (mesiac a rok) - do (mesiac a rok),
- dátum a podpis stavbyvedúceho.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO
Uchádzač preukáže, že disponuje nasledovným minimálnym predpísaným strojným, technickým a výrobným vybavením navrhovaným a dostupným pre realizáciu predmetu zákazky:
- technologickým a strojovým/prístrojovým vybavením pre špeciálne zakladanie stavby, konkrétne zakladanie stavby na vŕtaných pilótach v súlade s projektovou dokumentáciou, časť statika (vrtné pilóty o priemere min. 900mm).

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne využívať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zákazka musí byť realizovaná podľa projektovej dokumentácie a v súlade s nasledovnými záväznými povoleniami/rozhodnutiami alebo záväznými stanoviskami:
- stavebné povolenie č. SOÚ-13669/2019-743-2-ZDr
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.01.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 21.01.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.01.2021 10:15
Miesto: Obec Šenkvice, Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice
V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a na to nadväzujúceho vyhlásenia mimoriadneho stavu a opatrení týkajúcich sa zákazu, resp. obmedzenia návštev v jednotlivých budovách, verejný obstarávateľ zabezpečí otváranie ponúk prostredníctvom funkcionality IS EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade s § 52 ods. ods. 2) ZVO.
Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom systému EVO ver. 18.0, ktorý umožňuje využiť funkcionalitu on-line sprístupnenie ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Súťažné podklady sú dostupné na v profile verejného obstarávateľa v dokumentoch k zákazke.

Verejný obstarávateľ neposkytne súťažné podklady v listinnej podobe.

Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom
informačného systému IS EVO. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných
podkladoch. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na linke
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html .

Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému IS EVO ako naskenované doklady alebo môže predložiť vyplnený elektronický formulár Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED"), ktorým môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (§ 39 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní) alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO. Verejným obstarávateľom vygenerovaná elektronická verzia formulára JED-u s názvom súboru je súčasťou nahratých súťažných podkladov. Skupina dodávateľov predloží JED alebo čestné vyhlásenie podľa § 114 ods. 1 ZVO s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov samostatne.

Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované ako podmienky účasti (týkajúce sa časti IV:
Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky
podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti.

V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu uchádzači
kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

Verejný obstarávateľ zruší vyhlásený postup zadávania zákazky aj v prípade, že bude vystavené negatívne hodnotenie zo strany riadiaceho orgánu (RO) Integrovaného operačného programu (IROP), z ktorého je poskytnutý nenávratný finančný príspevok, alebo ak zo strany RO a kontrolných orgánov IROP nebude odporučené pokračovať vo verej. obstarávaní.

Na zabezpečenie ponuky je vyžadované zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 35 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch, bod 18.

Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 112 ods. 6 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a
vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (super reverzná súťaž).

Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Zmluva bude zverejnená nasledujúci deň po doručení oznámenia o schválení zákazky riadiacim alebo sprostredkovateľským orgánom (pripustením do financovania na základe zmluvy o NFP).

V zákazke neboli poskytnuté prípravné trhové konzultácie.

d) Verejný obstarávateľ v súlade s odporúčanou metodikou UVO pre Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie
(ďalej SZVO) uplatňuje vo verejnom obstarávaní sociálny aspekt č. SADO0002 z číselníka aspektov.
Linka: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodika-zadavania-zakaziek/spolocenskyzodpovedneverejne-
obstaravanie-szvo/katalog-aspektov-szvo-637.html
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.12.2020