Krupina-protipovodňové preventívne opatrenia na potoku Kltipoch

  Zadávateľ:
AQUA - team Slovakia s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
1.742.623,96 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.12.2020
  Dátum zverejnenia:
23.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
AQUA - team Slovakia s.r.o.
IČO: 46338225
Neresnícka cesta 12, 96001 Zvolen
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Štefaňák, PhD., PS Agentúra, s.r.o., Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava
Telefón: +421 948681179
Email: info@psagentura.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.aquateam.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa §8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
výroba tesnení a tesniaceho materiálu, vodoinštalačného a kúrenárskeho materiálu
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Krupina-protipovodňové preventívne opatrenia na potoku Kltipoch
Referenčné číslo: P011/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45246000-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Účelom stavby je zlepšiť protipovodňovú ochranu. Navrhované opatrenia riešia ochranu obce Krupina a predmetnej časti územia pred veľkými vodami. Projekt rieši protipovodňové opatrenia a nepriaznivé odtokové pomery vo vymedzenej časti katastrálneho územia obce Krupina a zároveň je súčasťou protipovodňovej ochrany celej obce Krupina.

Stavba je v zmysle Výkazu výmer rozdelená na nasledovné objekty:
SO-01 Suchý polder
SO-02 Úprava potoka Kltipoch
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 742 623,96 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.ú. Krupina (detailné uvedenie parciel je uvedené v Sprievodnej správe, ktorý tvorí súčasť Prílohy č. 1 Projektová dokumentácia)
II.2.4) Opis obstarávania
Účelom stavby je zlepšiť protipovodňovú ochranu. Navrhované opatrenia riešia ochranu obce Krupina a predmetnej časti územia pred veľkými vodami. Projekt rieši protipovodňové opatrenia a nepriaznivé odtokové pomery vo vymedzenej časti katastrálneho územia obce Krupina a zároveň je súčasťou protipovodňovej ochrany celej obce Krupina.

Stavba je v zmysle Výkazu výmer rozdelená na nasledovné objekty:
SO-01 Suchý polder
SO-02 Úprava potoka Kltipoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 742 623,96 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 16
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO2-SC211-2017-21
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
-preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

1.2 nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- preukáže doloženým potvrdením zo Sociálnej poisťovne a všetkých zdravotných poisťovní

1.3 nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- preukáže doloženým potvrdením z Daňového a Colného úradu

1.4 nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
-preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

1.5 je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
- preukáže doloženým výpisom z obchodného registra / živnostenského registra

1.6 nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
-preukáže doloženým čestným vyhlásením,

1.7 nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,

1.8 nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,

1.9 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

1.10 Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu,

1.11 Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

1.12 V súlade s §32 ods. 3 zákona verejný obstarávateľ uvádza, že nemá prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy (zákon č. 177/2018 Z.z.).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 2.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. d), a to predložením prehľadu o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Výška obratu musí byť minimálne 2 milióny Eur za tri posledné hospodárske roky kumulatívne.

2.2 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. c) zadefinované ukazovatele Likvidity 2. stupňa a Likvidity 3. stupňa a podľa § 33 v spojení s § 38 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní zadefinovaný ukazovateľ Altmanovo Z-skóre.

2.3 Verejný obstarávateľ v zmysle § 33 ods. 3 požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bližšie podmienky sú definované v Súťažných podkladoch časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1 Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) preukázať zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania spolu v celkovom obrate do výšky predpokladanej hodnoty zákazky s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác v predmete zákazky (vodohospodárske stavby najmä protipovodňové opatrenia, regulácia vodných tokov, budovanie vodných hrádz); zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

3.2 Verejný obstarávateľ požaduje preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
- preukáže predložením oprávnenia vykonávať činnosť stavbyvedúceho s odbornou spôsobilosťou pre výkon stavebných činností pre oblasť inžinierskych stavieb podkategória 23: vodohospodárske stavby ako overenú fotokópiu dokladu s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané. Uchádzač so sídlom v SR predkladá osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúceho, vystavené a potvrdené SKSI. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie, vydané príslušnými orgánmi členských štátov, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom.
- preukáže predložením profesijného životopisu alebo ekvivalentného dokladu

3.3 Verejný obstarávateľ požaduje preukázať splnenie podmienok účasti v súlade s § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

3.4 Verejný obstarávateľ požaduje preukázať splnenie podmienok účasti v súlade s § 34 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác,
- Uchádzač preukáže, že disponuje strojovým vybavením v minimálnom rozsahu:
- 1 x pásové rýpadlo
- 1 x buldozér

3.5 Verejný obstarávateľ požaduje preukázať splnenie podmienok účasti v súlade s § 34 ods. 1 písm. m)
2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 3.1 Predložený zoznam uskutočnených stavebných prác musí obsahovať:
- obchodné meno alebo názov odberateľa, kontakt na odberateľa, kde je možné informácie overiť,
-sídlo objednávateľa,
-názov predmetu plnenia zmluvy, stručný opis,
-zmluvnú cenu a zmluvnú lehotu dodania,
-potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác.

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať minimálne jednu zákazku s plnením vo výške 500 000 Eur.

3.2 Z predloženého profesijného životopisu alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti:
- meno a priezvisko osoby,
- najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
- opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) osoby a dosiahnutú/získanú odbornú kvalifikáciu osoby,
- prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi osoby.

Požaduje sa minimálne 5-ročná odborná prax.

3.3 Uchádzač musí preukázať svoju spôsobilosť dokladom o oprávnení na obsluhu stavebných strojov. Uchádzač predkladá overenú kópiu dokladu obsluhy stavebných strojov vydaného v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov alebo v zmysle predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača pre daný typ stavebného stroja a zariadenia oprávňujúceho ovládať rýpadlo. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie uvedeného dokladu obsluhy stavebných strojov, t. j. pre pásové rýpadlo a pre buldozér.

3.4 Uchádzač predloží dôkaz preukazujúci disponibilitu strojovým vybavením uvedeným vyššie, a to predložením napr. technických preukazov, STK, EK podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov alebo v zmysle predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača, preberacích protokolov, lízingových zmlúv a pod. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie originálu dokladov alebo overenej kópie dokladov .

3.5 Uchádzač predloží technický list polyuretánovej živice, ktorá bude slúžiť na injektáž, pričom musia byť splnené vlastnosti
- viskozita 200mPa.s a
- pevnosť v tlaku min. 40 MPa


Bližšie podmienky sú definované v Súťažných podkladoch časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.01.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.01.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.01.2021 11:00
Miesto: Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania sa môže zúčastniť len štatutárny zástupca alebo splnomocnená osoba uchádzača, ktorý predložil ponuku. Ponuky nebudú sprístupnené pre uchádzačov na mieste otvárania.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.) Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Uchádzač určí a rozhodne, že podmienku zloženia zábezpeky splní buď poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, poistením záruky alebo zložením finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke.

V prípade zloženia finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke vkladá uchádzač
zábezpeku vo výške 50 000,00 Eur na účet číslo:

IBAN: SK04 0900 0000 0003 0582 0755
SWIFT: GIBASKBX

Uchádzač do poznámky uvedie identifikáciu verejného obstarávania, ktorého sa zábezpeka týka.

2.) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.

3.) Verejný obstarávateľ v rámci zmluvných podmienok požaduje zloženie výkonovej záruky a poistenie zodpovednosti
za škodu. Bližšie informácie obsahuje Návrh Zmluvy o dielo ako súčasť Súťažných podkladov Príloha č. 4 v bodoch 4.8 až 4.10 a 7.1.

4) Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa vzhľadom na extrémne náročný terén odporúča. Je predpoklad, že bez obhliadky nedokáže uchádzač správne identifikovať všetky detaily stavby, čo spôsobí skreslenie pri naceňovaní ponuky. Verejný obstarávateľ neodporúča vynechať obhliadku.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.12.2020