II.1.2)

  Zadávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
1.141.029,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
17.12.2020
  Dátum zverejnenia:
23.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35946024
Tomášikova 22, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): ako je uvedené vyššie
Kontaktná osoba: Ing. Jana Čapková
Telefón: +421 335315580
Email: capkova.jana2@javys.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9542
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.javys.sk
Elektronický prístup k informáciám (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429580
Elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429580
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa §7 ods.1 písm. d)
I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet: Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom.
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) OPIS
II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom/obstarávateľom
Rekonštrukcia RS SIMATIC MSVP – projekt a realizácia
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 13 - Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., lokalita Jaslovské Bohunice, JZ MSVP, SO840M.
NUTS kód:
SK021
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je výmena jestvujúceho riadiaceho systému SIMATIC S5 za SIMATIC S7 JZ MSVP v SO840 podľa vypracovanej a schválenej projektovej dokumentácie. Dielo pozostáva :
1. Vypracovanie a dodanie PD podľa technickej špecifikácie
2. Realizácia Diela :
- Výroba, nákup komponentov, kontrola kompletnosti dodávok HW podľa schválenej PD a výkon skúšok komponentov
3. Montáž, oživenie a výkon skúšok :
- Vypracovanie program prác a programov skúšok PKV a KV,
- Demontáž komponentov pôvodného riadiaceho systému, výmena panelov s osadenými komunikačnými vstupno/výstupnými kartami a inštalácia v existujúcich rozvádzačoch, inštalácia HW a SW na operátorskom pracovisku, prepojenie existujúceho PLC S7,
- Kontrola funkčnosti technologických celkov, výkon skúšok PKV a KV, vyhodnotenie realizovaných skúšok, vypracovanie a schválenie STD a DSV, výkon OPOS VTZ.
Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 72212000-4
II.1.9) Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah
V zmysle špecifikácie predmetu zákazky a kalkulácie predmetu zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 1 141 029,00 EUR bez DPH
II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Trvanie v mesiacoch: 18
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky
Verejný obstarávateľ bude od záujemcov, ktorí splnia podmienky účasti v tejto užšej súťaži vyžadovať zloženie zábezpeky vo výške 45 000,- EUR. Podrobné podmienky zloženia zábezpeky budú stanovené v bode 15. súťažných podkladov.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude sčasti financovaný z prostriedkov Národného jadrového fondu (36 %) a z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy, najmä vzhľadom na bezpečnosť dodávok a informácií
1.Podmienky súvisiace s identifikáciou subdodávateľov bližšie informácie sú uvedené v bode 27.3.2 súťažných podkladov.
2.Podmienky súvisiace s inštitútom výkonovej záruky bližšie informácie sú uvedené v bode 27.3.2 súťažných podkladov.
3.Osobitné podmienky vykonania zákazky bližšie informácie sú uvedené v bode 27.6 súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Kritériá týkajúce sa osobnej situácie hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie) vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu v profesijných alebo obchodných registroch
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: D.1.1 Záujemca musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Ich splnenie s ohľadom na §32 ods.3 ( a tiež body D.1.2 a D.1.3 tejto časti ) preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. § 32 ods. 4 a 5 zákona (viď texty bodov 2.-5. nižšie ):
(2) Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
(3) Záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 2, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač alebo
záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ktoré doklady podľa odseku 2 sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú.
Pozn.: Verejný obstarávateľ z informačných systémov verejnej správy nie je oprávnený vyžiadať si výpis z registra
trestov, doklad o oprávnení dodávať Tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (ak je záujemca zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, tento doklad predkladať netreba), doklady týkajúce sa nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie, doklady týkajúce sa neevidovania pohľadávok po splatnosti podľa osobitných predpisov zdravotnou poisťovňou, doklady týkajúce sa neevidovania daňových nedoplatkov voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov a teda ich predloženie sa požaduje od záujemcu.
(4) Ak záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
(5) Ak právo štátu záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemcu.
D.1.2 Záujemca, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
D.1.3 Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ si pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa hospodárskeho a finančného postavenia hospodárskych subjektov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: D.2.1 Záujemca na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní musí vo svojej ponuke predložiť:
D.2.1.1 Celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktorý je dostupný v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti vo výške minimálne 1 000 000,- EUR (slovom jeden milión eur) sumárne za požadované obdobie alebo ekvivalent v inej mene.
D.2.1.2 Prehľad o celkovom obrate uchádzač predloží výkazmi ziskov a strát alebo výkazmi o príjmoch a výdavkoch za požadované hospodárske roky. V prípade, ak sa účtovné závierky záujemcu nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk, verejný obstarávateľ odporúča predloženie dokladu, v ktorom bude uvedený odkaz na takto zverejnené účtovné závierky záujemcu.
D.2.1.3 Ak záujemca nemá zverejnené v súlade s platnými predpismi príslušné účtovné závierky, z ktorých sa dá zistiť obrat, resp. ak sa na neho daná povinnosť nevzťahuje, predloží dané výkazy alebo ich ekvivalenty v ponuke a to ako sken originálneho listinného oprávnenými osobami podpísaného dokumentu alebo ak boli na daňový alebo obdobný finančný úrad zasielané v elektronickej forme podpísané pre tento úrad akceptovateľným elektronickým podpisom, môžu sa v tej istej podpísanej forme zaslať aj ako súčasť ponuky.
D.2.1.4 V prípade, že obrat bude uvedený v inej mene ako euro, prepočet cudzej meny sa uskutoční podľa kurzu danej meny, ktorý bude zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
D.2.2 Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.
D.2.3 Ak záujemca nemá sídlo v SR a krajina v jeho sídle požadované doklady nevydáva, verejný obstarávateľ prijme aj iný doklad (ekvivalent), ktorým záujemca preukáže splnenie požadovanej podmienky. Ak uchádzač dosiahol minimálnu požadovanú úroveň obratu už za jeden alebo dva hospodárske roky uvedeného obdobia, postačuje, ak predloží prehľad o obrate a výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch len za tento jeden alebo dva hospodárske roky. Ak záujemca vznikol alebo začal prevádzkovať činnosť neskôr ako mohol dosiahnuť preukázanie celkového obratu za obdobie troch hospodárskych rokov, preukáže výšku obratu pomerne k dĺžke obdobia, od ktorého vznikol, resp. začal prevádzkovať činnosť, teda musí dosiahnuť minimálne výšku obratu zodpovedajúcu súčinu počtu mesiacov prevádzkovania činnosti s podielom (určený celkový obrat:36). Do počtu prevádzkovania činnosti sa počíta každý začatý mesiac od začiatku prevádzkovania činnosti do uplynutia lehoty na predkladanie dokladov, resp. ponúk.
D.2.4 Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až f) a h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
D.2.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.
III.2.3) Technická spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa technickej a/alebo profesijnej schopnosti hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie)
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: D.3.1 Záujemca na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 131ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní musí vo svojej ponuke predložiť:
D.3.1.1 zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, potvrdením bude vyhlásenie záujemcu o ich plnení.
Ak sa záujemca na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, odporúča sa, aby v súlade s princípom efektívnosti a transparentnosti vo verejnom obstarávaní uviedol v zozname Názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo tejto referencie, tiež súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky. Zoznam sa predkladá ako sken originálneho listinného oprávnenou osobou uchádzača podpísaného dokumentu. Ak zoznam obsahuje iba referencie z IS ÚVO Evidencia referencií, zoznam nemusí byť podpísaný.
D.3.1.1.1 Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Záujemca zoznamom poskytnutých služieb preukáže, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného
obstarávania plnil zákazky poskytnutím služieb v oblasti projektovej činnosti a rekonštrukcie riadiacich systémov SIMATIC spoločnosti SIEMENS realizovaných za uplynulých 5 rokov, pričom celkový objem poskytnutia služieb v týchto oblastiach bol spolu vo výške minimálne 850 000 EUR bez DPH.

D.3.2 Záujemca na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 131 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní sa preukáže oprávnením zabezpečiť požadovanú bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností.
D.3.2.1 Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Záujemca preukáže platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti záujemcu v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o utajovaných skutočnostiach pre vytváranie, postúpenie a oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou minimálne v stupni Dôverné, pričom v prípade prenechania realizácie časti zákazky inému subjektu, ktorá sa nenachádza v predmete činností záujemcu, musí predložiť potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pre vytváranie, postúpenie a oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou minimálne v stupni Dôverné, aj tohto iného subjektu.
Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti v požadovanom rozsahu teda musí záujemca preukázať aj za subjekt, ktorý bude vypracovávať projektovú dokumentáciu a aj za subjekt, ktorý bude realizovať rekonštrukciu riadiaceho systému, pričom môže ísť aj o jeden a ten istý subjekt, ak to vyplýva z jeho predmetu činnosti.

Záujemca preukáže platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti vydané Národným bezpečnostným úradom podľa §50 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako zákon o ochrane utajovaných skutočností), alebo podľa ekvivalentného právneho predpisu krajín EÚ, v minimálnom rozsahu na vytváranie, postúpenie a oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami v minimálnom stupni utajenia Dôverné.
Oprávnenie vydané príslušným orgánom členského štátu verejný obstarávateľ uzná po predchádzajúcom overení platnosti oprávnenia podľa osobitného predpisu, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

D.3.3 Záujemca na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 131 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní musí vo svojej ponuke preukázať údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby.
D.3.3.1 Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Záujemca preukáže, že má k dispozícii min. 2 pracovníkov, ktorí sú držiteľmi platného certifikátu zaškolenia pre oblasť programovania RS SIEMENS SIMATIC S7 vystavených výrobcom RS SIMATIC alebo ním oprávneným školiteľom a uvedie, v akom vzťahu je k osobe, ktorá je držiteľom takéhoto certifikátu (zamestnanec alebo tretia osoba). Záujemca predloží platné certifikáty týchto pracovníkov.

D.3.4 Záujemca na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 131 ods. 1 písm. d) a § 35 zákona o verejnom obstarávaní je povinný spĺňať požiadavky noriem na systém manažérstva kvality ISO 9001 v minimálnom rozsahu činností v oblasti návrhu informačných systémov, čo preukazuje certifikátom príslušného systému manažérstva alebo porovnateľného certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, resp. príslušným orgánom členského štátu EÚ alebo iným dôkazom o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality, ktoré sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušnej normy. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.

D.3.5 Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z
písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

D.3.6 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne, splnenie podmienky účasti podľa §131 ods.1 písm. k) preukazuje každý člen skupiny v súvislosti s vyhlásením skupiny a zmluvnými podmienkami osobitne.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: V zmysle bodu III.2.3) tohto oznámenia.
III.3.2) Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť
Predpokladaný počet dodávateľov
Počet/Minimálny počet: 999
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
429580
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 28.01.2021 09:00
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.01.2021 09:00
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
a) Ponuku môže predložiť len záujemca, ktorého verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.
b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne českom jazyku.
c) Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a
obstarávania KLIENT, s.r.o.
d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html ), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/429580 . Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
e) Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.
f) Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy.
g) Verejné obstarávanie sa bude realizovať ako užšia súťaž v súlade s §67 a §68 zákona o verejnom obstarávaní, s výnimkou §67 ods.3 a 4, §68 ods.3 a tiež v súlade s §134 zákona o verejnom obstarávaní, bez obmedzenia počtu záujemcov, ktorých verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky. Výzvu na predkladanie ponúk súčasne pošle verejný obstarávateľ len záujemcom, ktorí spĺňajú určené podmienky účasti. Záujemca predkladá v lehote na predloženie žiadosti o účasť, teda v tzv.1.kole súťaže len: Doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti, pričom Jednotný európsky dokument nie je možné použiť, Dokument žiadosti o účasť č.1 a Dokument žiadosti o účasť č.2. Ďalšie informácie pre 1.kolo súťaže viď tiež v dokumente Inštrukcie pre 1.kolo súťaže.
h) Informácia k bodu IV.3.6) tohto Oznámenia : Ponuky, návrhy, doklady a dokumenty v tomto verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku (viď tiež ďalej). Ak je doklad alebo dokument vystavený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady, dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad.
i) V predmetnej zákazke sa neuplatňujú atribúty o environmentálnych aspektoch a inovatívnych aspektoch.
VI.4) ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.12.2020