Zdravotnícka prístrojová technika IV.

  Zadávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
  Predpokladaná hodnota:
586.221,87 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
17.12.2020
  Dátum zverejnenia:
23.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31908969
Banisko 1, 97742 Brezno
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Telefón: +421 486302130
Fax: +421 486114038
Email: sekretariat@nspbr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8835
Hlavná adresa(URL): https://nspbr.sk/web
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Tatra Tender s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44119313
Krčméryho 16 , 81104 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Štrbová
Telefón: +421 910813539
Email: sp@tatratender.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8835
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://nspbr.sk/web
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zdravotnícka prístrojová technika IV.
Referenčné číslo: NsPBR/2020/RVO/16
II.1.2) Hlavný kód CPV
33100000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru zdravotníckej prístrojovej techniky a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.Predmet zákazky je rozdelený na deväť samostatných častí.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
586 221,87 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 9
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Infúzna technika
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33194100-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom Časti I. predmetu zákazky je dodávka nasledovných položiek:

1. Infúzny systém pozostávajúci s dokovacej stanice a troch infúznych zariadení - 13 ks
2. Infúzny systém pozostávajúci z dokovacej stanice a troch infúznych zariadení, kombinovateľný s inými zariadeniam - 7 ks

Vyššie uvedené položky musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia Časti I. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
92 740,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
28
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP302020M099
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Diagnostická technika
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33123200-0
33182100-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom Časti II. predmetu zákazky je dodávka nasledovných položiek:

1. EKG prístroj 12 zvodový pre deti - 1 ks
2. EKG prístroj 12 zvodový - 6 ks
3. Defibrilátor s EKG monitorom s nadstavbou pre deti - 2 ks
4. Defibrilátor s EKG monitorom - 6 ks

Vyššie uvedené položky musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia Časti II. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
110 900,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
49
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP302020M099
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Anesteziologická a monitorovacia technika a ventilátory
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33172100-7
33157400-9
33195110-7
33195000-3
33123200-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom Časti III. predmetu zákazky je dodávka nasledovných položiek:

1. Kompaktný, mobilný inhalačný anestéziologický prístroj s integrovaným ventilátorom a monitorom ventilačných parametrov (tlak a objem) - 1 ks
2. Transportný ventilátor - 1 ks
3. Anestéziologický prístroj strednej triedy - 1 ks
4. Systém na monitorovanie pacientov skladajúci sa z kompaktných pacientskych monitorov strednej triedy vybavených meraním 3, 5, alebo 12 zvodov EKG - 1 ks
5. Monitor vitálnych funkcií pacienta - 2 ks
6. Modulárny monitor vitálnych funkcií s možnosťou budúceho rozšírenia o ďalšie moduly monitorovania - 4 ks
7. Servoventilátor vyššej triedy - 1 ks

Vyššie uvedené položky musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia Časti III. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
173 066,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
56
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP302020M099
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Vybavenie urgentného príjmu a OAIM
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33171200-1
33172200-8
33182210-4
33165000-4
34911100-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom Časti IV. predmetu zákazky je dodávka nasledovných položiek:

1. Resuscitačný vozík s mobilným boxom zaistenia dýchacích ciest - 1 ks
2. Externý kardiostimulátor pre efektívnu stimuláciu dočasných porúch rytmu - 1 ks
3. Prístroj na chladenie/ohrievanie pacientov - 1 ks
4. Špecializovaný liekový vozík - 3 ks

Vyššie uvedené položky musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia Časti IV. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
38 501,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
35
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP302020M099
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Vybavenie centrálnych operačných sál
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33160000-9
33162000-3
33169000-2
33161000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom Časti V. predmetu zákazky je dodávka nasledovných položiek:

1. Vŕtací a oscilačný motorový systém - 1 ks
2. Elektrochirurgický generátor - 1 ks

Vyššie uvedené položky musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia Časti V. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
29 380,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
63
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP302020M099
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Časť: 6
II.2.1) Názov
Vybavenie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33112100-9
33192210-7
33164000-7
33169000-2
33168000-5
33141000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom Časti VI. predmetu zákazky je dodávka nasledovných položiek:

1. CTG na snímanie jedného plodu - 2 ks
2. Gynekologické kreslo s príslušenstvom - 2 ks
3. CTG pre dvojčatá - 1 ks
4. Maternicový manipulátor - 1 ks
5. Ihelcový set - 1 sada

Vyššie uvedené položky musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia Časti VI. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
27 791,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
70
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP302020M099
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Časť: 7
II.2.1) Názov
Videobronchoskop
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33124100-6
33168100-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom Časti VII. predmetu zákazky je dodávka nasledovnej položky:

1. Videobronchoskop - 1 ks

Vyššie uvedená položka musí byť nová, nerepasovaná a nepoužívaná. Bližšia špecifikácia Časti VII. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
29 836,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
49
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP302020M099
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Časť: 8
II.2.1) Názov
Odsávačky
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33162100-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom Časti VIII. predmetu zákazky je dodávka nasledovných položiek:

1. Mediciálna odsávačka elektrická so zabudovanou batériou - 3 ks
2. Vysokovýkonná mediciálna odsávačka na mobilnom stojane, bezúdržbový - membránový - 6 ks
3. Vysokovýkonná mediciálna odsávačka na mobilnom stojane s ochranou proti presatiu - 7 ks

Vyššie uvedené položky musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia Časti VIII. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
37 650,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
42
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP302020M099
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Časť: 9
II.2.1) Názov
Vybavenie neurologického oddelenia
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33121100-5
33121300-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom Časti IX. predmetu zákazky je dodávka nasledovných položiek:

1. EEG prístroj umožňujúci natáčanie záznamov EEG - 1 ks
2. EMG prístroj - 1 ks

Vyššie uvedené položky musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia Časti IX. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
46 356,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
49
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP302020M099
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

2. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v Zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.

2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2.2
vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného
predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.

6. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovaniu sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
1. Splnenie podmienok týkajúcich sa účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Verejný obstarávateľ obmedzuje v súvislosti Jednotným európskym dokumentom informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.

2. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázanie svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom):

2.1 V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

3. V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v EUR prepočítanú kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ku dňu odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie do Vestníka verejného obstarávania.

4. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické
a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť I. predmetu zákazky:
Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 92 000,- EUR bez DPH.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť II. predmetu zákazky:
Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 110 000,- EUR bez DPH.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť III. predmetu zákazky:
Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 173 000,- EUR bez DPH.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť IV. predmetu zákazky:
Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 38 000,- EUR bez DPH.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť V. predmetu zákazky:
Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 29 000,- EUR bez DPH.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť VI. predmetu zákazky:
Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 27 000,- EUR bez DPH.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť VII. predmetu zákazky:
Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 29 000,- EUR bez DPH.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť VIII. predmetu zákazky:
Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 37 000,- EUR bez DPH.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť IX. predmetu zákazky:
Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 46 000,- EUR bez DPH.

Za tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa pre všetky časti predmetu zákazky považuje zdravotnícka prístrojová technika.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v Časti G. Podmienky elektronickej aukcie súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 22.01.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.01.2021 12:00
Miesto: Tatra Tender s.r.o., krčméryho 16, 811 04 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade s ust. § 54 ods. 3 ZVO neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky
- pre Časť I. predmetu zákazky vo výške 4.600,-EUR (slovom: štyritisícšesťsto euro),
- pre Časť II. predmetu zákazky vo výške 5.500,-EUR (slovom: päťtisícpäťsto euro),
- pre Časť III. predmetu zákazky vo výške 8.600,-EUR (slovom: osemtisícšesťsto euro),
- pre Časť IV. predmetu zákazky vo výške 1.900,-EUR (slovom: tisícdeväťsto euro),
- pre Časť V. predmetu zákazky vo výške 1.400,-EUR (slovom: tisícštyristo euro),
- pre Časť VI. predmetu zákazky vo výške 1.300,-EUR (slovom: tisíctristo euro),
- pre Časť VII. predmetu zákazky vo výške 1.400,-EUR (slovom: tisícštyristo euro),
- pre Časť VIII. predmetu zákazky vo výške 1.800,-EUR (slovom: tisícosemsto euro),
- pre Časť IX. predmetu zákazky vo výške 2.300,-EUR (slovom: dvetisíctristo euro).

Podrobnosti pre zloženie zábezpeky sú uvedené najmä v bodoch 8.4.6, 8.7 a 16 Časti A. Pokyny pre uchádzačov
súťažných podkladov.

4. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

5. Podrobné informácie o lehote dodania jednotlivých častí predmetu zákazky sú uvedené v bode 6.2 Časti A. súťažných podkladov.

6.Verejný obstarávateľ v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

7.Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

8.Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.12.2020