Výstavba zariadenia OZE v budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce

  Zadávateľ:
Obec Prakovce
  Predpokladaná hodnota:
288.653,09 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.01.2021 23:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.12.2020
  Dátum zverejnenia:
23.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Prakovce
IČO: 00329517
Prakovce 333, 05562 Prakovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Denisa Jevčáková
Telefón: +421 948222660
Email: obstaravanie@mediinvest.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6129
Hlavná adresa(URL): https://www.prakovce.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba zariadenia OZE v budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Výstavba zariadenia OZE v budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce. Projekt vykurovania rieši modernizáciu zdroja tepla administratívneho objektu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Projektovej dokumentácii a Výkaz výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
288 653,09 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39715210-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Prakovce, Budova občianskej vybavenosti v obci Prakovce, okres Gelnica.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Výstavba zariadenia OZE v budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce. Projekt vykurovania rieši modernizáciu zdroja tepla administratívneho objektu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
288 653,09 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP KŽP
II.2.14) Doplňujúce informácie
OP KŽP, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2019-61, v rámci projektu s názvom: Výstavba zariadenia OZE v budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený uskutočňovať stavebné práce
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

V súlade s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Viac informácií, vzhľadom na obmedzený počet znakov, je v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.§ 34 ods. 1 písm. b):
Uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác.
Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
Ak odberateľom stavebných prác:
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Odôvodnenie primeranosti podmienky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ určil túto podmienku v zmysle §112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na §34 ZVO. Verejný obstarávateľ požaduje vyššie uvedené z dôvodu uistenia sa, že výber úspešného uchádzača predmetu zákazky bude z uchádzačov, ktorí sú schopní uskutočniť predmet zákazky s rovnakými alebo porovnateľnými parametrami, t.j. majú praktické skúsenosti s realizáciou takýchto stavebných zákaziek.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží minimálne 1 potvrdenie o uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru (pozemná stavba, novostavba alebo rekonštrukcia), pričom toto potvrdenie bude minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2021 23:59
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.01.2021 10:00
Miesto: Obec Prakovce, Obecný úrad Prakovce 333, 055 62 Prakovce.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie v bode 21. Otváranie ponúk
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo, ktorá nadobudne účinnosť až po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
a)deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej republiky;
b)bude podpísaná platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
c)dňom doručenia správy z kontroly dokumentácie verejného obstarávania, ktorým bolo verejné obstarávanie schválené v rámci jeho administratívnej kontroly (doručenie správy z následnej ex-post kontroly).

2. Úspešný uchádzač (Zhotoviteľ) sa zmluvne zaviaže, že zloží depozit vo výške 10% celkovej ceny diela bez DPH, a to na bankový účet Objednávateľa, prípadne ju nahradí bankovou zárukou (v rovnakej výške), a to najneskôr do okamihu odovzdania Staveniska.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.12.2020