Vodozádržné opatrenia v obci Lysá pod Makytou

  Zadávateľ:
Obec Lysá pod Makytou
  Predpokladaná hodnota:
349.999,73 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.02.2021 09:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
21.12.2020
  Dátum zverejnenia:
23.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Lysá pod Makytou
IČO: 00317471
Lysá pod Makytou 1, 02054 Lysá pod Makytou
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Topoľská
Telefón: +421 903373414
Email: enixasro@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5137
Hlavná adresa(URL): https://www.lysapodmakytou.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vodozádržné opatrenia v obci Lysá pod Makytou
Referenčné číslo: LpM/1/20
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na vodozádržných opatreniach v obci Lysá pod Makytou. Podrobne v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
349 999,73 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77000000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Lysá pod Makytou.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na vodozádržných opatreniach v obci Lysá pod Makytou, delenie na stavebné objekty:
- SO1 vodzádržné opatrenia pre areál ZŠ,
- SO2 vodozádržné opatrenia pri obecnom úrade,
- SO3 - vodozádržné opatrenia pre areál MŠ.
Stavebné práce sú navrhnuté v postupnosti rozobratie spevnených a nespevnených povrchov s ich uložením na skládky, výkopové práce pre telesá vodozádržných opatrení, výstavba zelenej strechy, retenčných nádrží, priekop a uloženie žľabov, tvárnic a potrubí, po ukončení všetkých zemných prác bude nasledovať úprava pláne a svahovanie, vyspravenie okolitých povrchov spolu s výsadbovými úpravami; zákazka zahrňa aj inžiniersku činnosť, geodetické a projektové práce, osadenie mobiliáru a i. Predmet zákazky nie je vhodné deliť na samostatné časti, jedná sa logicky o jeden celok. Podrobne v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
349 999,73 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Žiadosť o NFP v rámci OPKŽP
II.2.14) Doplňujúce informácie
Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 5.000,00 EUR. Bližšie v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
Hospodársky subjekt preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO:
- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie,
alebo
- predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO, vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených
kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED).
Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu:
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa uchádzačom odporúča postupovať v súlade s upozornením Úradu pre verejné obstarávanie Zmeny súvisiace so zoznamom hospodárskych subjektov,
uverejneným na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskychsubjektochvedeneuradom/
informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html , ktorým ÚVO dáva hospodárskym subjektom do pozornosti
úpravu podmienok pre zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, vyplývajúcu zo zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18. 4. 2016.
V zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady určené
verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti aj čestným vyhlásením.
Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO, dôkazné bremeno dôkazu, že hospodársky subjekt nespĺňa tieto
podmienky účasti, je na verejnom obstarávateľovi.
Podľa § 32 ods. 7 ZVO je podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak
uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32
ods. 2 písm. b) a c) ZVO.
Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným
orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný
obstarávateľ v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 písm. a) ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác:
zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených
stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa
tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto
zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícií, vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný
vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
B) Podľa § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.
C) podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie
zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie schopnosti záujemcu poskytnúť stavebné práce v súlade s environmentálnym riadením stavebných prác a zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti vodozádržných opatrení vrátane životaschopnosti zelene; že predmet zákazky bude realizovaný odborne a kvalifikovane tak, aby nedošlo ku škodám v dôsledku neodbornosti.
Podmienky účasti sú primerané a ich potreby vyplynuli z dôvodu overenia skúseností uchádzačov pre realizáciu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, poskytuje verejnému obstarávateľovi informáciu o primeranej záruke, že uchádzač bude schopný plniť predmet verejného obstarávania, čo do rozsahu a kvality. Predmet zákazky (min. jeho časť) bude financovaný z prostriedkov EÚ a verejných zdrojov, pričom je kladený dôraz na efektivitu a hospodárnosť vynakladaných finančných prostriedkov. Prítomnosť odborne spôsobilých osôb, ktoré budú k dispozícií uchádzačovi počas trvania zmluvy je základným predpokladom, aby zákazka bola poskytnutá v zmysle opisu predmetu zákazky a v požadovanej kvalite.
Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o VO:
Jednotný európsky dokument na účely zákona o VO je dokument, ktorým hospodársky subjekt/záujemca/uchádzač
môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstáravateľom. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Vzor
Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe Súťažných podkladov. Jednotný európsky
dokument je možné stiahnuť aj z weboveho sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol
dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne
splnomocnenou osobou.
V zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady určené
verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti aj čestným vyhlásením.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej alerbo odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah v zmysle § 34 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 3 zákona o VO požaduje, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej
kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy
spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu A)
Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením referencie/referencií rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchadzájúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstáravania, pričom referencia/referencie
majú byť kumulatívne minimálne 300 tis. EUR bez DPH.
K bodu B)
Certifikát EMAS, resp. registrácia v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný rovnocenný dôkaz. Uchádzač musí uviesť opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342,22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje. Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom. Pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi (v zmysle metodickej príručky SAŽP sa za iný vhodný dôkaz považuje napr. správa z environmentálneho auditu od akreditovanej audítorskej organizácie, environmentálne vyhlásenie potvrdené akreditovaným environmentálnym overovateľom).
K bodu C)
Uchádzač v ponuke uvedie meno a priezvisko, dosiahnuté vzdelanie a počet rokov odbornej praxe minimálne 1 osoby, ktorá je odborne spôsobilou osobou zodpovednou najmä za realizáciu výsadbu zelene/drevín a tzv. zelenej strechy, oprávnená vyhotovovať minimálne dokumenty starostlivosti o dreviny preukázané potvrdením MŽP SR o zapísaní do zoznamu odborne spôsobilých osôbpodľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, prípadne ekvivalentné potvrdenie vydané nezávislou inštitúciou potvrdzujúce oprávnenosť osoby vyhotovovať dokumenty min. v oblasti starostlivosti o dreviny a/alebo zeleň.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.02.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.02.2021 08:00
Miesto: Obecný úrad Lysá pod Makytou.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárenia ponúk je verejné, za účasti oprávnených osôb - bližšie v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V súlade s § 112 ods. 6 sa splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
Vzhľadom na technické špecifikácie a charakter zákazky sa nejedná sa o inovatívne partnerstvo, inovácie alebo
obstarávanie zamerané na sociálne aspekty, VO vykazuje znaky zeleného verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v
prípade, ak ceny v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.
V súlade s § 38 ZVO ods. 1 písm. d) sa stanovuje uchádzačom podmienka podľa § 40 ods. 6 písm. g): Verejný
obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné
podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
V súlade s § 56 ods. 12 ZVO si osoba podľa § 7 ods. 1 písm. e) ZVO vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť
lehotu na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v § 56 ods. 8, 10 a 11 na viac ako 10 pracovných dní.
Zmluvné podmienky sú súčasťou súťažných podkladov, odporúčame záujemcom venovať ich zneniu pozornosť.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.12.2020