Stavebné úpravy – zriadenie exitovej miestnosti v budove starej trafostanice, parcela č.4889/2, FNsP J.A.Reimana Prešov

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
  Predpokladaná hodnota:
174.732,84 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.01.2021 12:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
21.12.2020
  Dátum zverejnenia:
22.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
IČO: 00610577
Hollého 14, 08181 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Tomáš Lazorík
Telefón: +421 517011810
Fax: +421 517722247
Email: lazorik.tomas@fnsppresov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1369
Hlavná adresa(URL): www.fnsppresov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné úpravy – zriadenie exitovej miestnosti v budove starej trafostanice, parcela č.4889/2, FNsP J.A.Reimana Prešov
Referenčné číslo: 820/2020/VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215140-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zhotovenie diela: Stavebné úpravy - zriadenie exitovej miestnosti v budove starej trafostanice, parcela č.4889/2, FNsP J.A.Reimana Prešov v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú v prílohe č. 7 súťažných podkladov a v nej popísanej stavebno-technickej dokumentácie. Predmetom projektovej dokumentácie je vybudovať exitovú miestnosť, v ktorej sa umiestni jeden chladiaci celonerezový dvojbox pre 8 tiel a jeden trojbox pre 12 tiel a vybudovanie skladových priestorov. Budova je napojená na elektrickú sieť a vnútroareálovú kanalizáciu. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí časť B. Opis predmetu zákazky a časť C. Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
174 732,84 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45261420-4
45262520-2
45310000-3
45321000-3
45331000-6
45410000-4
45421111-5
45421130-4
45432100-5
45442100-8
51300000-5
35121000-8
31625200-5
45312100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, Prešov, budova starej trafostanice, parcela č. 4889/2
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zhotovenie diela: Stavebné úpravy - zriadenie exitovej miestnosti v budove starej trafostanice, parcela č.4889/2, FNsP J.A.Reimana Prešov v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú v prílohe č. 7 súťažných podkladov a v nej popísanej stavebno-technickej dokumentácie. Predmetom projektovej dokumentácie je vybudovať exitovú miestnosť, v ktorej sa umiestni jeden chladiaci celonerezový dvojbox pre 8 tiel a jeden trojbox pre 12 tiel a vybudovanie skladových priestorov. Budova je napojená na elektrickú sieť a vnútroareálovú kanalizáciu. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí časť B. Opis predmetu zákazky a časť C. Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
174 732,84 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 70
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa ustanovení § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vo väzbe na ustanovenie § 112 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti nasledovne:
písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Na účely preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač musí preukázať, že je oprávnený na výkon príslušnej voľnej a remeselnej živnosti zodpovedajúcej predmetu zákazky, ktorá je podmienená požadovanou odbornou kvalifikáciou dotknutej osoby na účel preukázania odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (živnostenský zákon), prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych predpisov platných v krajine uchádzača. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rozsahu remeselných živností disponoval minimálne oprávnením na výkon remeselnej živnosti pokrývačstvo, vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo, oprávnením na inštaláciu a opravy chladiarenských zariadení a oprávnením na montáž, rekonštrukciu a údržbu elektrických zariadení v zmysle živnostenského zákona.
Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED) alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Vyžaduje sa predloženie skenov originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b) Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku verejného obstarávania.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED) alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Vyžaduje sa predloženie/zaslanie skenov originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uchádzači preukážu zrealizované stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to kumulatívne vo výške 170 000,00 eur bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Za uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce v odbore pozemné stavby.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.01.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.01.2021 14:00
Miesto: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, budova riaditeľstva FNsP
J. A. Reimana Prešov, zasadačka na prízemí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://fnsppresov.eranet.sk (ďalej len ERANET), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ustanoveniach § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET na URL adrese: https://fnsppresov.eranet.sk.
Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a
priamym prístupom na URL adrese: https://fnsppresov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/84. O záujemcoch, ktorí si
prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.
Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET.
Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme ERANET, t.j. moment uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme ERANET.
V rámci zadávania zákazky sa uplatňuje ustanovenie § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED) alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu: https://www.uvo.gov.sk/jednotnyeuropsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Postup vyplnenia JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu JED je popísaný v Príručke k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie Jednotného európskeho dokumentu, ktorá je dostupná na webovom sídle úradu na adrese: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html.
Verejný obstarávateľ stanovuje, že uchádzač môže v časti IV. JED-u uviesť tzv. globálny údaj pre preukázanie splnenia podmienok účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď uchádzač uvedie nasledovné: - "Spĺňa požadované podmienky účasti Áno".
Zábezpeka sa požaduje vo výške 3 000,00 eur. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných
podkladoch.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://fnsppresov.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie,obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.12.2020