Sanácia zosuvov v Žilinskom kraji - II. etapa“ - Sanácia nebezpečného brala v k.ú. Bziny

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
405.678,80 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
20.12.2020
  Dátum zverejnenia:
22.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
IČO: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr.Christián Kraus
Telefón: +421 415032111 / 415032410
Fax: +421 415032431
Email: obstaravanie.zsk@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8276
Hlavná adresa(URL): http://www.zask.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
regionálna samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Sanácia zosuvov v Žilinskom kraji - II. etapa“ - Sanácia nebezpečného brala v k.ú. Bziny
Referenčné číslo: 04111_2020_ZSK
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky Sanácia zosuvov v Žilinskom kraji - II. etapa - Sanácia nebezpečného brala v k.ú. Bziny je sanácia brala nachádzajúceho sa vpravo nad cestou III/2250 v ckm 1,45 1,62 v smere od Dolného Kubína do Bzín. Zámerom tejto sanácie preto je rozšíriť priestor pre cestu záberom do brala v takom rozsahu, aby bolo možné cestu rozšíriť v celom úseku na 5,5m vrátane odvodňovacieho žľabu vedeného medzi cestou a sanovaným bralom v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
405 678,80 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45111212-7
45220000-5
71351910-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovenská republika, Žilinský kraj, okres Dolný Kubín k.ú. Bziny, cesta III/2250 km 1,450 1,520
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky Sanácia zosuvov v Žilinskom kraji - II. etapa - Sanácia nebezpečného brala v k.ú. Bziny je sanácia brala nachádzajúceho sa vpravo nad cestou III/2250 v ckm 1,45 1,62 v smere od Dolného Kubína do Bzín. Zámerom tejto sanácie preto je rozšíriť priestor pre cestu záberom do brala v takom rozsahu, aby bolo možné cestu rozšíriť v celom úseku na 5,5m vrátane odvodňovacieho žľabu vedeného medzi cestou a sanovaným bralom v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.

Podľa projektovej dokumentácie:
PD s názvom: Sanácia nebezpečného brala v k.ú. Bziny
Miesto stavby:k.ú. Bziny, cesta III/2250 km 1,450 1,520
Spracovaná:Geotechnik SK, s.r.o., Západná 11, 010 04 Žilina
Hl. projektantIng. Boris Vrábel, PhD.

REALIZÁCIA A POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC
Odstránenie vegetácie
Odstránenie uvoľnených, zrútených skalných úlomkov a zeminy úprava povrchu pre potreby kotvenia
Realizácia dynamickej bariéry nad skalným zárezom
Realizácia kotvených sietí na skalnom záreze
Vyčistenie priestoru pod svahom a odvoz materiálu a odpadu
Rozšírenie cesty
Odstránenie staveniska

Podrobný opis viď. Sprievodné a súhrnné technické správy, technické správy a realizačné projektové dokumentácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
405 678,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
Podľa § 32 ods. 3 ZoVO uchádzač nie je povinný predkladať nasledovné doklady uvedené v ods. 2:
a) doklad z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci; výpis z registra trestov
(Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby viď vzor súhlasu, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov (Príloha,,K udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov) všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace je povinný predložiť.) (Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby t.j. obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná). Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby aj týmto spôsobom.)
b) potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne
c) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu
e) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do IS EVO v .pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: BOD 1:
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

BOD 2:
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

BOD 3:
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní opatrením uchádzača alebo záujemcu na zabezpečenie kvality.

BOD 4:
Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia tohto Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ide o požiadavku v zmysle § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do IS EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: BOD 1:
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdením o plnení v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorým preukáže uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je tá na ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku uskutočnených v minimálne troch stavebných prác, z ktorých minimálne jedna bude v minimálnom objeme 400 000,- Eur s DPH, s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác na sanácii skalných stien, alebo stabilizačných prác, alebo geotechnických stabilizačných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác na sanácii skalných stien alebo stabilizačných prác, alebo geotechnických stabilizačných prác, sanácia geologického prostredia svahových deformácii, skalného svahu, zabezpečenie stability zosúvneho prostredia, podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Za rovnaké alebo typovo podobné stavebné práce verejný obstarávateľ považuje stavebné práce na sanácii skalných stien, alebo stabilizačných prác, alebo geotechnických stabilizačných, sanácií geologického prostredia svahových deformácii, skalného svahu, zabezpečenie stability zosúvneho prostredia.

BOD 2:
Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za uskutočnenie prác. Verejný obstarávateľ požaduje, aby riadiaci pracovníci, ktorí sa budú osobne podieľať na riadení stavebných prác, spĺňali nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky. Splnenie požiadaviek preukáže uchádzač predložením požadovaných dokumentov. Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu u nasledovných pozícií:
Verejný obstarávateľz dôvodu obmedzenia počtu znakov uvádza požiadavku k tomuto bodu v Súťažných podkladoch , časť A.2. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV, A.2.3 Technická alebo odborná spôsobilosť

BOD 3:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu Systému manažerstva kvality ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky (geologických sanačných prác) ktorými uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality podľa § 35 ZVO, vydaného certifikovanou inštitúciou. Uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z právne záväzných aktov EÚ alebo medzinárodných noriem. Verejný obstarávateľ prijíme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality a ktorými preukáže, že ním navrhované opatreniana zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.

BOD 4:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu enviromentálneho manažérstva EMAS v oblasti predmetu zákazky (geologických sanačných prác) ktorými uchádzač potvrdí splnenie noriem enviromentálneho manažérstva podľa § 36 ZVO, vydaného certifikovanou inštitúciou. Uchádzač môže využiť systémy enviromentálneho manažérstva vyplývajúce z právne záväzných aktov EÚ alebo medzinárodných noriem. Verejný obstarávateľ prijíme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie enviromentálneho manažérstva a ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné požadovaným opatreniam v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy enviromentálneho manažérstva.
Upozornenie: Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy ISO 14000
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Úspešný uchádzač/úspešní uchádzači najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska podľa Zmluvy o dielo
predložia verejnému obstarávateľovi: Originál alebo overenú kópiu poistnej zmluvy pre
a)pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele (stavebno-montážne poistenie) s
výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo, a
b)pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.01.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.01.2021 09:15
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácia o oprávnených osobách a otváraní ponúk sú uvedené
v Súťažných podkladoch, bod 23.2..
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania
prostredníctvom informačného systému EVO na www.uvo.gov.sk.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk
4. Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 a § 152 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
5. Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku miesta poskytovania služieb predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, bod 14.
6. Úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia zmluvy uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch v súlade s § 41, ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
7. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a
subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
8.Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 10 000 Eur. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch v bode č. 16.
9. Uchádzač pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže v súlade s § 39 využiť jednotný európsky dokument (JED), alebo v súlade s § 114 ods. 1 čestné vyhlásenie.
10. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) oznámil, že do modernizovaného informačného systému EVO ver.18.0, bola dňa 13.12.2018 implementovaná nová funkcionalita v súvislosti s registráciou hospodárskych subjektov (ďalej len HS) do tohto systému.". Bližšie informácie na https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=421
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.12.2020