Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Držkovce

  Zadávateľ:
Obec Držkovce
  Predpokladaná hodnota:
226.849,14 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
18.12.2020
  Dátum zverejnenia:
22.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Držkovce
IČO: 00590533
Držkovce 76, 98262 Držkovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Duszová
Telefón: +421 475596436
Fax: +421 475596436
Email: obecdrzkovce@zoznam.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.obecdrzkovce.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.
IČO: 51643359
Galvaniho 7/D , 82104 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Pavol Heger
Telefón: +421 907686624
Email: heger@hriadelheger.eu
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.obecdrzkovce.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Držkovce
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho objektu Materskej školy v obci Držkovce a rozšírenie 1 triedy s počtom detí 20, výdajňu jedál s jedálňou v pristavanej časti objektu, nové spevnené plochy . V jestvujúcom objekte ostáva 1 trieda s max. počtom detí 18, pre ktorých budeme zväčšiť šatňu a premiestniť kanceláriu riaditeľky na miesto výdaj jedál. V pristavanej časti na 1.NP objektu budeme riešiť so samostatným vstupom výdajňu jedál a jedáleň , so samostatným vstupom bude riešená pre novú triedu šatňa pre detí . Na 2.NP bude nová trieda , kde bude denná miestnosť, ktorá plní funkciu herne a spálne, skladový priestor na odkladanie ležadiel a lôžkovín, sociálne priestory detí a soc. priestor zamestnan-cov ZTP .

Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 01 Rekonštrukcia MŠ
SO 02 Prístavba 1 triedy MŠ
SO 04 Spevnená plocha
SO 06 Elektrická prípojka

Presný rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
226 849,14 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112000-5
45262500-6
45310000-3
45321000-3
45331000-6
45332000-3
45421100-5
45431000-7
45442100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Držkovce
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho objektu Materskej školy v obci Držkovce a rozšírenie 1 triedy s počtom detí 20, výdajňu jedál s jedálňou v pristavanej časti objektu, nové spevnené plochy . V jestvujúcom objekte ostáva 1 trieda s max. počtom detí 18, pre ktorých budeme zväčšiť šatňu a premiestniť kanceláriu riaditeľky na miesto výdaj jedál. V pristavanej časti na 1.NP objektu budeme riešiť so samostatným vstupom výdajňu jedál a jedáleň , so samostatným vstupom bude riešená pre novú triedu šatňa pre detí . Na 2.NP bude nová trieda , kde bude denná miestnosť, ktorá plní funkciu herne a spálne, skladový priestor na odkladanie ležadiel a lôžkovín, sociálne priestory detí a soc. priestor zamestnan-cov ZTP .

Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 01 Rekonštrukcia MŠ
SO 02 Prístavba 1 triedy MŠ
SO 04 Spevnená plocha
SO 06 Elektrická prípojka

Presný rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
226 849,14 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPLZ-PO6-SC612-2019-2
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa vyžaduje.
Výška zábezpeky je 6 000,- EUR.
Ostatné detailné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí preukázať splnenie všetkých podmienok účasti týkajúcich sa osobného po-stavenia uvedených v § 32 ods.1 ZVO. Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.

Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a písm. e) ZVO od uchádzača, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, nakoľko je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania pod-mienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje po-trebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO..

Skupina dodávateľov (§ 37) preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoz-namu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného posta-venia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho sub-jektu v zozname hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží doklad podľa § 33 ods. 1) písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie banky nie staršie ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk o tom, že uchádzač nebol za predchádzajúcich 12 mesiacov ku dňu vystave-nia dokladu v nepovolenom debete, jeho bankový účet (účty) nebol predmetom exe-kúcie, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
- predloží ním podpísané čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých po-tvrdenie predložil, nemá vedené ďalšie účty ani ďalšie záväzky
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Uchádzač preukáže splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom sta-vebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obsta-rávania (od dátumu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku verejného obsta-rávania) s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť do-plnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok; ak odberateľom:
a)bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preuka-zujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2) Uchádzač preukáže splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

3) Uchádzač preukáže podmienku podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZVO uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet
znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť
podmienky účasti v plnom znení.

Z uvedeného dôvodu boli v texte Výzvy uvedené podmienky účasti len s odkazom na príslušné zákonné ustanovenia. Kompletné znenie podmienok účasti vrátane ich minimálnej úrovne štandardu sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ postupuje pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác uplatnením sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami § 34 ods. 17 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní resp. § 42 ods. 12 ZVO a ustanoveniami § 8a antidiskriminačného zákona. Zhotoviteľ pri realizácii stavebných prác zabezpečí zamestnanie minimálne dvoch osôb spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) nižšie minimálne v trvaní 50% doby realizácie prác:
a)patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b)sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Po úvodnom vyhodnotení ponúk vyzve verejný obstarávateľ všetkých
uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky na účasť v procese elektronickej aukcie (ďalej aj ako evoAukcia) a neboli vylúčené. Detailné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.01.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.01.2021 11:00
Miesto: Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude uskutočnené podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike. Vzhľadom na to, že verejnýobstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk elektronickú aukciu, podľa § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa neposiela.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.

2) Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, t.j.doručením správy z
následnej ex-post kontroly verejného obstarávania od poskytovateľa NFP o pripustení výdavkov z predmetného
verejného obstarávania do financovania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

3) Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, službami a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami.

4) Verejný obstarávateľ postupuje pri realizácii verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác uplatnením
sociálneho aspektu . Úspešný uchádzač/Zhotoviteľ pri realizácii stavebných prác zabezpečí zamestnanie minimálne dvoch osôb spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) nižšie minimálne v trvaní 50% doby realizácie prác:
a)patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b)sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.12.2020