ČOV a kanalizácia obce Lemešany

  Zadávateľ:
Obec Lemešany
  Predpokladaná hodnota:
6.738.400,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.12.2020
  Dátum zverejnenia:
22.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Lemešany
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00327344
Lemešany 186, 08203 Lemešany
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Monika Hlinková
Telefón: +421 905212606
Fax: +421 917736488
Email: hlinkova@abys.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5937
Hlavná adresa(URL): http://www.e-lena.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.e-lena.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
ABYS Slovakia, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35875593
Ružová dolina 6 , 82108 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Monika Hlinková
Telefón: +421 905212606
Fax: +421 917736488
Email: hlinkova@abys.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5937
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.e-lena.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§7 ods. 1 písm.b)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
ČOV a kanalizácia obce Lemešany
Referenčné číslo: Lemešany/ČOV
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232440-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom obstarávania je návrh gravitačnej stokovej siete v obci Lemešany. Vzhľadom k nepriaznivým
výškovým pomerom, nie je možné riešiť odkanalizovanie obce iba gravitačnou stokovou
sieťou. Potrebná je výstavba čerpacích staníc na prekonanie nepriaznivých výškových
pomerov. Obec má v súčasnosti ČOV, ktorá však kapacitne nestačí. Je potrebné vybudovanie
novej ČOV s tým, že sa využije existujúce zaústenie vyčistených vôd do vodného toku rieky
Torysy. Z tohto dôvodu je navrhnutá aj čerpacia stanica vyčistených odpadných vôd z ČOV.
Predpokladaný rozsah diela:
Výstavba novej ČOV o navrhovanej kapacite 1.800 EO.
Vybudovanie gravitačnej stokovej siete z kanalizačných trúb DN 300 o predpokladanej celkovej dĺžke 9.240 m
Vybudovanie výtlačného potrubia o predpokladanej celkovej dĺžke 1.726 m.
Vybudovanie 430 ks kanalizačných prípojok.
Pôvodný projekt riešil odvedenie splaškových vôd tlakovou kanalizáciou. Vzhľadom k prevádzkovej náročnosti tohto riešenia objednávateľ požaduje odvedenie splaškových vôd gravitačne.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
6 738 400,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Lemešany
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je návrh gravitačnej stokovej siete v obci Lemešany. Vzhľadom k nepriaznivým
výškovým pomerom, nie je možné riešiť odkanalizovanie obce iba gravitačnou stokovou
sieťou. Potrebná je výstavba čerpacích staníc na prekonanie nepriaznivých výškových
pomerov. Obec má v súčasnosti ČOV, ktorá však kapacitne nestačí. Je potrebné vybudovanie
novej ČOV s tým, že sa využije existujúce zaústenie vyčistených vôd do vodného toku rieky
Torysy. Z tohto dôvodu je navrhnutá aj čerpacia stanica vyčistených odpadných vôd z ČOV.
Predpokladaný rozsah diela:
Výstavba novej ČOV o navrhovanej kapacite 1.800 EO.
Vybudovanie gravitačnej stokovej siete z kanalizačných trúb DN 300 o predpokladanej celkovej dĺžke 9.240 m
Vybudovanie výtlačného potrubia o predpokladanej celkovej dĺžke 1.726 m.
Vybudovanie 430 ks kanalizačných prípojok.
Pôvodný projekt riešil odvedenie splaškových vôd tlakovou kanalizáciou. Vzhľadom k prevádzkovej náročnosti tohto riešenia objednávateľ požaduje odvedenie splaškových vôd gravitačne.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
6 738 400,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
46
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Ak nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky podľa §46 zákona č. 343/2015.
Uchádzač zloží zábezpeku za predmet zákazky vo výške 330 000,00 EUR.
Uchádzač predloží vo svojej ponuke doklad o zložení finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa podľa
pokynov uvedených v súťažných podkladoch, alebo predloží doklad o vystavení bankovej záruky, alebo poistenie záruky.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon"). Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti: Jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 32 ods. 1 zákona o VO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona, uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o VO. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač alebo záujemca naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).

Za účelom získania dokladu z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona (výpis z registra trestov fyzickej osoby) uchádzač predloží vo svojej ponuke vyplnenú a podpísanú prílohu č. 8 (ak sa uplatňuje) súťažných podkladov za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu. S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy právnických osôb z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá uchádzač doklady za právnickú osobu podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO vo svojej ponuke, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 7 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač predloží doklad podľa § 33 ods. (1) písm. a) zákona, podľa § 33 ods. (1) písm. d). zákona.
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje tejto osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí
preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u tejto osoby existovať
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača,
ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok
účasti podľa tohto bodu oznámenia za všetkých členov skupiny spoločne. Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie
splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa §39. Ak uchádzač alebo záujemca použije
jednotný európsky dokument , verejný obstarávateľ, alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu
verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu požiadať o predloženie dokladu ,alebo
dokladov nahradených týmto Jednotným európskym dokumentom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného
dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka) v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré/y musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár a, že jeho bežný účet nie je a nebol
predmetom blokácie (na základe súdneho rozhodnutia alebo v súvislosti s exekučným konaním) alebo exekúcie.
Toto vyjadrenie sa musí vzťahovať na obdobie predchádzajúcich troch rokov, resp.na obdobie, za ktoré sú údaje
dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu, v prípade že doba zriadenia, alebo prevádzkovania účtu je kratšia ako 3 roky.
Za predchádzajúce obdobie sa pre účely tejto zákazky považujú tri roky predchádzajúce dňu odoslania výzvy do
Vestníku verejného obstarávania. K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň
predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemal a nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y.

Podľa § 33 ods. (1) písm. d) - uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky
týka (obrat musí byť preukázaný v oblasti rovnakej, alebo obdobnej ako je predmet zákazky.
Minimálny ročný obrat uchádzača by mal dosahovať minimálnu úroveň za 3 bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobia. Minimálna úroveň je stanovená na 6 000 000,00 EUR.
Obrat uchádzač preukáže predložením výkazu ziskov a strát, alebo iným dokladom.


Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov formou skenov. Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich postavenie podľa § 33 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ skúma schopnosti uchádzača plniť si finančné záväzky voči finančným inštitúciám z čoho sa bude dať usúdiť v prípade pôžičiek serióznosť uchádzača plniť si finančné záväzky, alebo finančná stabilita. Potreba vyplýva zo spôsobu financovania predmetu zákazky zo strany objednávateľa, kedy uchádzač musí mať vlastné zdroje alebo schopnosť získať finančné krytie na dodávku predmetu zákazky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky účasti podľa § 34 ods. (1) písm. b), g), i), a j) zákona sú stanovené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie ohľadne elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch pod bodom 29,30,31.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.01.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2021 13:00
Miesto: Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade so zákonom a v lehote podľa zákona.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom o VO zverejňuje súťažné podklady a doplňujúce dokumenty vo svojom
profile a na stránke portál www.e-lena.sk.

2. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz mám záujem pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e-lena.sk.

3. Súťažné podklady budú dostupné priamo a úplne bez obmedzení, či poplatkov v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie a to ako priamy odkaz na portály www.e-lena.sk. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz mám záujem pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e lena.sk.

4. Verejný obstarávateľ bude na portáli www.e-lena.sk zverejňovať všetky odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov ako aj iné informácie týkajúce sa tejto zákazky, ktoré zároveň poskytne všetkým známym záujemcom a v prípade doplnenia súťažných podkladov zverejní v profile aj znenie rozsahu ich doplnenia.

5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a
predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania.

6. Pre potreby komunikácie bude využívaný jedine priestor portálu www.e-lena.sk. Iná forma komunikácie by bola v
rozpore s §20 ZVO. Systém je dostupný pre všetkých záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia na webovom sídle
www.elena.sk, kde sa nachádzajú všetky technické požiadavky na prevádzku systému.
Minimálne technické požiadavky: na používanie informačného systému Elena: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies. Systém je dostupný pre všetkých
záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia na webovom sídle www.e-lena.sk kde sa nachádzajú všetky technické
požiadavky na prevádzku systému. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Elena: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.

7. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (ZRPVS), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.12.2020