Poskytovanie bezpečnostných služieb pre NDS, a.s.

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
2.207.520,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.12.2020
  Dátum zverejnenia:
22.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michal Simon
Telefón: +421 258311149
Email: michal.simon@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poskytovanie bezpečnostných služieb pre NDS, a.s.
Referenčné číslo: 60304/2020/12
II.1.2) Hlavný kód CPV
79710000-4
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby pre vybrané objekty verejného obstarávateľa a v rozsahu zabezpečenia jednou osobou poskytovateľa s cieľom zabezpečiť komplexnú ochranu objektu a majetku proti krádeži, vandalizmu, nepovolenému vstupu a pohybu cudzích osôb, a to zamestnancami dodávateľa v rozsahu 24 hodín denne.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 207 520,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť č. 1 - Región I.
Časť č.: I.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79713000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesta plnenia predmetu zákazky sú bližšie špecifikované v prílohe č.1 Miesto výkonu strážnej služby k časti B.1 (časť č. 1 - Región I.) súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby pre vybrané objekty verejného obstarávateľa a v rozsahu zabezpečenia jednou osobou poskytovateľa s cieľom zabezpečiť komplexnú ochranu objektu a majetku proti krádeži, vandalizmu, nepovolenému vstupu a pohybu cudzích osôb, a to zamestnancami dodávateľa v rozsahu 24 hodín denne.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
788 400,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť č.2 - Región II.
Časť č.: II.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79713000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesta plnenia predmetu zákazky sú bližšie špecifikované v prílohe č.1 Miesto výkonu strážnej služby k časti B.1 (časť č. 2 - Región II.)
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby pre vybrané objekty verejného obstarávateľa a v rozsahu zabezpečenia jednou osobou poskytovateľa s cieľom zabezpečiť komplexnú ochranu objektu a majetku proti krádeži, vandalizmu, nepovolenému vstupu a pohybu cudzích osôb, a to zamestnancami dodávateľa v rozsahu 24 hodín denne.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
630 720,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Časť č.3 - Región III.
Časť č.: III.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79713000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesta plnenia predmetu zákazky sú bližšie špecifikované v prílohe č.1 Miesto výkonu strážnej služby k časti B.1 (časť č. 3 - Región III.)
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby pre vybrané objekty verejného obstarávateľa a v rozsahu zabezpečenia jednou osobou poskytovateľa s cieľom zabezpečiť komplexnú ochranu objektu a majetku proti krádeži, vandalizmu, nepovolenému vstupu a pohybu cudzích osôb, a to zamestnancami dodávateľa v rozsahu 24 hodín denne.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
788 400,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZVO"):

1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

2.Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v uvedených v § 32 ods. 2 ZVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3.Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5.Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

6.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 33 ZVO.

1. podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO
Vyjadrením banky/bánk, pobočky zahraničnej banky/bánk, v alebo zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y, že jeho účet nie je/sú v nepovolenom debete, nie je/sú predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár a je schopný plniť si svoje finančné záväzky. Vyjadrenie nebude v poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace. K vyjadreniu banky alebo ekvivalentnému dokladu uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou splnomocnenou uchádzačom, že nemá vedené účty ani záväzky v inej banke ako tej, od ktorej predložil vyššie uvedené potvrdenie resp. ekvivalentný doklad. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

2. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.

3. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne.

5. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED - om podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:
Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného predmetu zákazky (t. j. ochrana majetku objednávateľa výkonom strážnej služby) uskutočnených za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len rozhodné obdobie) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

2. podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO
Certifikát vydaný výrobcom/distribútorom zariadenia pochôdzkového elektronického systému oprávňujúci inštaláciu a programovanie zariadenia. Túto podmienku účasti preukáže uchádzač predložením overenej kópie požadovaného certifikátu. Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.

3. podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO v nadväznosti na § 35 ZVO
Originál resp. úradne overený certifikát kvality zodpovedajúci predmetu zákazky vydaný nezávislou inštitúciou podľa požiadaviek ISO 9001: 2015, alebo iným dokladom (napr. Príručka kvality) preukazujúcim, že uchádzač má zavedený systém manažérstva kvality podľa požiadaviek ISO 9001: 2015.
Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.

4. podľa § 34 ods.1 písm. f) ZVO
Platnú licenciu na vykonávanie bezpečnostných služieb v zmysle § 9 Zákona 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti). Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.

5. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby (ďalej len kľúčová osoba). Zoznam kľúčových osôb:
Kľúčová osoba č. 1: Osoba zodpovedná za výkon strážnej služby
Kľúčová osoba č. 2: Osoba zodpovedná za pochôdzkový systém

6. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a zároveň musí spĺňať všetky ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

7. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

8. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED - om podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
--
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: - k bodu III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, bod 1:
Pre účely splnenia tejto podmienky musí uchádzač preukázať, že v rozhodnom období poskytoval služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (t.j. strážna služba) v celkovej minimálnej výške pre:
1)Časť č. 1 - Región I. 1 000 000,00 Eur bez DPH.
2)Časť č. 2 - Región II. 800 000,00 Eur bez DPH.
3)Časť č. 3 - Región III. 1 000 000,00 Eur bez DPH.

Verejný obstarávateľ akceptuje použitie rovnakých referencií od tých istých odberateľov v ktorejkoľvek časti predmetu zákazky.

V prípade poskytnutých služieb, ktorých začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je uchádzač povinný vyčísliť pomernú časť hodnoty ním realizovanej predchádzajúcej skúsenosti/predchádzajúcich skúseností za rozhodné obdobie.

V zozname poskytnutých služieb uchádzač uvedie názov/obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla/miesta podnikania, názov poskytnutia služieb, jeho stručný opis, cenu a údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), ktorému službu poskytol.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa predchádzajúca skúsenosť realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu.

- k bodu III.1.3) technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 5:
Pre účely splnenia tejto podmienky musí uchádzač predložiť:
Kľúčová osoba č.1: Osoba zodpovedná za výkon strážnej služby
1.Minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového odborníka preukáže prostredníctvom overenej kópie vysokoškolského diplomu.
2.Minimálne 2 ročná prax v riadení výkonu strážnej služby s realizáciou zabezpečenia fyzickej ochrany minimálne na desiatich chránených objektoch. Túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom podpísaného profesijného životopisu zamestnanca s rozpísanými konkrétnymi objektami, na ktorých je/bola poskytovaná strážna služba aj s kontaktnou osobou (tel.,e-mail) pre overenie referencie.
3.Preukaz odbornej spôsobilosti na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v zmysle zákona 473/2005 Z. z. typ S. Túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom overenej kópie požadovaného preukazu.

Kľúčová osoba č.2: Osoba zodpovedná za pochôdzkový systém
1.Minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom overenej kópie vysokoškolského diplomu.
2.Minimálne 4 ročná prax s realizáciou minimálne 5 zákaziek v oblasti realizácie technologického vybavenia objektu pochôdzkovým systémom pre kontrolu výkonu strážnej služby. Túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom podpísaného profesijného životopisu zamestnanca s rozpísanými konkrétnymi realizovanými zákazkami v požadovanej oblasti aj s kontaktnou osobou (tel.,e-mail) pre overenie referenčného projektu.
Verejný obstarávateľ v súvislosti s požiadavkami na kľúčové osoby č. 1 a č. 2 príjme aj iné obsahom a rozsahom rovnocenné doklady vydané príslušnými inštitúciami v inom členskom štáte Európskej únie, predložené uchádzačom preukazujúce požadované skutočnosti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.01.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2021 13:00
Miesto: Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miesto on-line sprístupnenia ponúk je systém JOSEPHINE na
webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10101/summary.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v
zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Postup vo verejnom obstarávaní: Verejná súťaž podľa § 66 ZVO.

2. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:

2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, alebo

2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE,
ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10101/summary.
Bližšie informácie o systéme JOSEPHINE sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A1 Pokyny pre uchádzačov.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť
informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "ZAUJÍMA MA TO" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4. K bodu IV.1.3) Uchádzač môže predložiť svoju ponuku na všetky časti predmetu zákazky, alebo môže predložiť ponuku podľa vlastného uváženia len na niektorú z častí.

5. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky:
- pre časť č. 1 - Región I. vo výške 25 000,00 EUR (slovom: dvadsaťpäť tisíc eur).
- pre časť č. 2 - Región II. vo výške 20 000,00 EUR (slovom: dvadsať tisíc eur).
- pre časť č. 3 - Región III. vo výške 25 000,00 EUR (slovom: dvadsaťpäť tisíc eur).

Ak uchádzač predkladá ponuku na viac častí a skladá zábezpeku podľa bodu 15.3.1 je povinný zložiť zábezpeku vo výške súčtu jednotlivých zábezpek uvedených v bode 15.2.1 až 15.2.3. Ak uchádzač postupuje podľa bodu 15.3.2 a 15.3.3 bankovú záruku/poistenie záruky predkladaná na každú časť predmetu zákazky samostatne.
Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 15 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

6. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie dohody uvedenú v bode 29 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

7. Úspešný uchádzač je povinný predložiť Poistnú zmluvu alebo ekvivalent o poistnom krytí (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) na poistnú sumu vo výške 1 000 000 € pred podpisom Rámcovej dohody v rámci súčinnosti uchádzača potrebnej na uzavretie Dohody. Poistná Zmluva bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu jeho Rámcovej dohody. Poistenie sa musí vzťahovať na škodu na veciach, ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť. Podrobné informácie o poistnej zmluve sú definované v bode 29.11. časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov a v Rámcovej dohode v čl. 10, bod 10.3. Rámcovej dohody.

8. a) Uchádzač môže predložiť svoju ponuku na všetky časti predmetu zákazky, alebo môže predložiť ponuku podľa vlastného uváženia len na niektorú z častí.
b) Na každú samostatne vyhodnocovanú časť/ti predmetu zákazky uchádzač vo svojej ponuke predloží samostatné obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh Rámcovej dohody)podľa časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

9. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
dohody predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.12.2020