Monitorovanie podnikateľského prostredia v SR prostredníctvom prieskumov

  Zadávateľ:
Slovak Business Agency
  Predpokladaná hodnota:
805.259,99 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.02.2021 09:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.12.2020
  Dátum zverejnenia:
22.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovak Business Agency
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845301
Karadžičova 7773/2, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Telefón: +421 220363100
Email: agency@sbagency.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8313
Hlavná adresa(URL): http://www.sbagency.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Monitorovanie podnikateľského prostredia v SR prostredníctvom prieskumov
Referenčné číslo: 428445
II.1.2) Hlavný kód CPV
79300000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Slovak Business Agency (ďalej SBA) už dlhodobo realizuje výskum podnikateľského prostredia a tiež ako prijímateľ realizuje národný projekt Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu Think Small First v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý je zameraný na vytvorenie podmienok na kontinuálne monitorovanie podnikateľského prostredia v súlade s agendou SBAfE a uplatňovaním princípu Think Small First. Tento zámer je realizovaný najmä spracovávaním prieskumov s cieľom mapovania podmienok podnikania MSP a zisťovania názorov a postojov MSP k realizovaným opatreniam a iniciatívam na podporu MSP.
Predmetom zákazky je monitorovanie podnikateľského prostredia v SR prostredníctvom prieskumov v rámci Slovak Business Agency a tiež národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu Think Small First. Cieľom je zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí vrátane porovnania situácie v SR s podmienkami podnikania v ostatných krajinách (s dôrazom na susediace krajiny EÚ) a identifikovaním vhodných príkladov opatrení pre prenos do podmienok SR.
Zákazka sa delí na 3 (tri) časti:
Časť č. 1: Globálny monitor podnikania (GEM).
Časť č. 2: Reprezentatívne prieskumy.
Časť č. 3: Špecifické prieskumy.
Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch, Zväzok III. Opis predmetu zákazky.
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, konkrétny osobitný postup alebo metódu poskytovania požadovaných služieb, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto osobitný výrobný postup alebo metódu poskytovania požadovaných služieb ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené služby určené. Pri osobitnom výrobnom postupe alebo metóde/postupe poskytovania požadovaných služieb konkrétnym technologickým postupom, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty technologického postupu v rovnakej alebo vyššej kvalite.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
805 259,99 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Globálny monitor podnikania (GEM)
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79310000-0
79311210-2
79311300-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika.
II.2.4) Opis obstarávania:
Realizácia telefonického prieskumu Computer-assisted telephone interviewing (ďalej len CATI) zameraného na definovanie vzťahov medzi spoločnosťou a podnikaním na podklade správania sa jednotlivca v podnikateľskom procese. Prieskum sa realizuje na ročnej báze v rámci projektu Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Podrobnejšie informácie o projekte GEM možno nájsť na stránke: http://www.gemconsortium.org.
V rámci prieskumu budú realizované nasledovné komponenty:
a)realizácia pilotného prieskumu na vzorke 100 respondentov (dospelého obyvateľstva), po ktorom bude v prípade potreby dopracovaná metodológia prieskumu;
b)realizácia hlavného prieskumu na vzorke dospelého obyvateľstva, minimálna vzorka 2 000 respondentov, predpokladaná dĺžka interview: 10:30 min.;
c)vyhodnotenie prieskumu podľa požiadaviek projektu GEM a spracovanie správy o prieskume.
Predpokladaný celkový počet výstupov/prieskumov: 4.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
59 400,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaný zo Štátneho rozpočtu SR, z fondov Európskej únie, Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Národný projekt Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu Think Small First (kód projektu ITMS2014+: 313000J843), resp. iných finančných mechanizmov.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Upresnenie bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému:
Trvanie Rámcovej dohody: 48 (štyridsaťosem) mesiacov odo dňa jej účinnosti, resp. do vyčerpania Rozpočtových prostriedkov, t. j. vo výške vysúťaženej maximálnej ceny za predmet zákazky (podľa návrhu na plnenie kritérií úspešného uchádzača), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Reprezentatívne prieskumy
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79310000-0
79311210-2
79311300-0
79311400-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti č. 2 predmetu zákazky je realizácia reprezentatívnych telefonických prieskumov a ad hoc prieskumov zameraných na aktuálne problémy podnikania MSP, ktoré budú identifikované počas realizácie projektu a trvania Rámcovej dohody:
1. Prístup MSP k financovaniu, vrátane financovanie mikropodnikov a začínajúcich podnikov (pravidelný/opakovaný prieskum) - predpokladaný celkový počet prieskumov: 4;
2. Monitoring uplatňovania princípov SBAfE (pravidelný/opakovaný prieskum) - predpokladaný celkový počet prieskumov: 4;
3. Prieskum efektívnosti podporných programov pre MSP (pravidelný/opakovaný prieskum) - predpokladaný celkový počet prieskumov: 2;
4. Názory MSP na kvalitu podnikateľského prostredia (pravidelný/opakovaný prieskum) - predpokladaný celkový počet prieskumov: 4;
5. Regionálny inovačný potenciál MSP (pravidelný/opakovaný prieskum) - predpokladaný celkový počet prieskumov: 2;
6. Problémy MSP v oblasti verejného obstarávania, možnosti využívania verejného obstarávania v podnikateľských aktivitách MSP - predpokladaný celkový počet prieskumov: 1;
7. Uplatňovanie nástrojov infraštruktúry kvality v malých a stredných podnikoch (nepravidelný prieskum) - predpokladaný celkový počet prieskumov: 1;
8. Využívanie internetovej ekonomiky v prostredí MSP - digitalizácia MSP (nepravidelný prieskum) - predpokladaný celkový počet prieskumov: 1;
9. Využívanie eko-inovácií v podnikaní MSP (nepravidelný prieskum) - predpokladaný celkový počet prieskumov: 1;
10. Uplatňovanie opatrení na podporu obehovej ekonomiky v prostredí MSP (nepravidelný prieskum) - predpokladaný celkový počet prieskumov: 1;
11. Ad hoc prieskumy - zamerané na aktuálne problémy podnikania MSP - predpokladaný celkový počet prieskumov: 8.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
521 813,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaný zo Štátneho rozpočtu SR, z fondov Európskej únie, Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Národný projekt Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu Think Small First (kód projektu ITMS2014+: 313000J843), resp. iných finančných mechanizmov.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Upresnenie bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému:
Trvanie Rámcovej dohody: 48 (štyridsaťosem) mesiacov odo dňa jej účinnosti, resp. do vyčerpania Rozpočtových prostriedkov, t. j. vo výške vysúťaženej maximálnej ceny za predmet zákazky (podľa návrhu na plnenie kritérií úspešného uchádzača), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Špecifické prieskumy
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79310000-0
79311210-2
79311300-0
79311400-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti č. 3 predmetu zákazky je realizácia špecifických prieskumov:
1. Skúsenosť MSP v styku s orgánmi verejnej správy - predpokladaný celkový počet prieskumov: 1;
2. Mesto a podnikanie - podmienky podnikania na miestnej úrovni (pravidelný/opakovaný prieskum) - predpokladaný celkový počet prieskumov: 2;
3. Obchodovanie MSP s tretími krajinami (nepravidelný prieskum) - predpokladaný celkový počet prieskumov: 1;
4. Index prekážok v podnikaní mladých na Slovensku (pravidelný/opakovaný prieskum) - predpokladaný celkový počet prieskumov: 4;
5. Typológia podnikateľov na Slovensku - predpokladaný celkový počet prieskumov: 1.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
224 046,66 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaný zo Štátneho rozpočtu SR, z fondov Európskej únie, Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Národný projekt Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu Think Small First (kód projektu ITMS2014+: 313000J843), resp. iných finančných mechanizmov.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Upresnenie bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému:
Trvanie Rámcovej dohody: 48 (štyridsaťosem) mesiacov odo dňa jej účinnosti, resp. do vyčerpania Rozpočtových prostriedkov, t. j. vo výške vysúťaženej maximálnej ceny za predmet zákazky (podľa návrhu na plnenie kritérií úspešného uchádzača), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 Zákona. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5 Zákona. Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 Zákona.
2. Podľa § 37 ods. 3 Zákona skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať služby preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
3. Podľa § 39 Zákona môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).
4. Z dôvodu, že verejný obstarávateľ nemá postavenie orgánu verejnej moci, neuplatňuje tretí odsek § 32 Zákona
nakoľko nie je oprávneným subjektom získavať určité doklady z informačných systémov verejnej správy. Verejný
obstarávateľ z informačných systémov verejnej správy nie je ani oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov, a teda
jeho predloženie sa požaduje od uchádzača.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) Zákona: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto Zákona.
2. Podľa § 37 ods. 3 Zákona skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.
3. Podľa § 39 Zákona môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre bod 1:
Týmto spôsobom uchádzač preukáže poskytnutie služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet
zákazky (telefonický prieskum trhu a ekonomický prieskum, prieskum verejnej mienky):
1.1. pre časť č. 1 predmetu zákazky v minimálnej úhrnnej hodnote zákaziek vo výške 50 000,00 EUR bez DPH;
1.2. pre časť č. 2 predmetu zákazky v minimálnej úhrnnej hodnote zákaziek vo výške 500 000,00 EUR bez DPH;
1.3. pre časť č. 3 predmetu zákazky v minimálnej úhrnnej hodnote zákaziek vo výške 200 000,00 EUR bez DPH.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1. Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Pred podpisom Rámcovej dohody sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia Rámcovej dohody uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
2. Úspešní uchádzači v časti č. 2 a č. 3 predmetu zákazky sú povinní počas doby plnenia Rámcovej dohody zamestnať min. 1 dlhodobo nezamestnanú osobu, ktorá po dobu viac ako 6 mesiacov (ku dňu uzavretia Rámcovej dohody) nebola zamestnaná inak ako prácou vykonávanou po aktivačnej činnosti alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 202-489420
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 01.02.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.02.2021 10:00
Miesto: Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava - Staré Mesto. Otváraním ponúk elektronicky prostredníctvom systému EVO sa rozumie ich sprístupnenie komisii.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný, alebo osoba ním/nimi splnomocnená.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Zadávanie zákazky sa realizuje prostredníctvom systému Elektronického verejného obstarávania prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len EVO).
2. Verejný obstarávateľ stanovil pre potreby zadávania zákazky spôsob elektronickej komunikácie elektronickou formou prostredníctvom systému EVO.
3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
4. Súťažné podklady sú dostupné na portáli EVO a v profile verejného obstarávateľa. Súťažné podklady sú verejne
prístupné tak, aby bol umožnený neobmedzený, priamy prístup k nim.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo aplikovať ustanovenie § 40 ods. 6 písm. g) Zákona.
6. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou ponuky v § 46 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, a to v súlade s § 46 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní(1) vo výške 2 000,00 EUR (slovom: dvetisíc eur), resp. ekvivalent v inej mene, pre časť č. 1 predmetu zákazky; (2) vo výške 15 000,00 EUR (slovom: pätnásťtisíc eur), resp. ekvivalent v inej mene, pre časť č. 2 predmetu zákazky; (3) vo výške 10 000,00 EUR (slovom: desaťtisíc eur), resp. ekvivalent v inej mene.
7. Uchádzači berú na vedomie, že podpisom Rámcovej dohody sa stávajú súčasťou Systému finančného riadenia
štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systému riadenia
štrukturálnych fondov a zaväzujú sa postupovať v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov,
Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systémom riadenia štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2014-2020 v platnom znení.
8. Úspešní uchádzači majú povinnosť strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu
oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o príspevku
poskytovanom z EŠIF) a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo
17.decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 469 (ďalej len Nariadenie č. 1303/2013) a/alebo subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa Zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia č. 1303/2013 na výkon kontroly.
9. Uchádzači berú na vedomie, že (i) verejný obstarávateľ je oprávnený na základe svojich potrieb určovať množstvo a rozsah poskytnutých služieb, a že (ii) množstvá/rozsah poskytnutých služieb určené počas Verejného obstarávania
nemožno považovať za záväzné v žiadnom rozsahu. Celkový rozsah poskytnutých služieb bude závisieť od potrieb a kapacít verejného obstarávateľa počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody.
10. Odkaz na pojem "Zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní" sa rozumie v celom texte zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
11. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie a podmienky plnenia zo zmluvy je predmetné verejné
obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Konanie o preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa sa riadi ustanoveniami štvrtej hlavy zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.12.2020