Obnova parku pri Kalvárii – prezentácia archeologických nálezov, spracovanie PD

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
68.492,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
18.12.2020
  Dátum zverejnenia:
21.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Lalík
Telefón: +421 333236101
Fax: +421 333236400
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.trnava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obnova parku pri Kalvárii – prezentácia archeologických nálezov, spracovanie PD
Referenčné číslo: 39684/2020/Lí
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vypracovanie geodetického zamerania, spracovanie architektonického konceptu riešeného územia, projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia alebo od zadania požiadavky investora spracovanie projektu pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou (DSPaR), ktorá bude podkladom pre realizáciu stavby. Podrobnejšie je uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
68 492,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.03.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.12.2020