Dodanie, balenie, skladovanie a distribúcia hygienických balíčkov

  Zadávateľ:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
3.710.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.12.2020
  Dátum zverejnenia:
21.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00681156
Špitálska 4, 6, 8, 81643 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martina Hromkovič
Telefón: +421 220462420
Fax: +421 259752437
Email: martina.hromkovic@employment.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1630
Hlavná adresa(URL): http://www.employment.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodanie, balenie, skladovanie a distribúcia hygienických balíčkov
Referenčné číslo: VOB/132/2020-M_ODCVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
33700000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie a balenie vybraných druhov hygienických potrieb do hygienických balíčkov, ich skladovanie a distribúcia na minimálne 71 miest v rámci celej Slovenskej republiky podľa prílohy č. 2 Rámcová dohoda o dodávke hygienických balíčkov (ďalej len rámcová dohoda) súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 710 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33711900-6
33711610-6
33711710-7
33711720-0
33711520-8
39831000-6
39831210-1
39224320-7
33741200-8
39830000-9
63121100-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto (sklady) určené dodávateľom, minimálne 71 miest v rámci celej SR, v každom okrese SR: okresy Bratislava I- V sú ponímané ako 1 okres, rovnako aj okresy KE I-IV vrátane KE Okolie.
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodanie a balenie vybraných druhov hygienických potrieb do hygienických balíčkov, ich skladovanie a distribúcia na minimálne 71 miest v rámci celej Slovenskej republiky. Dodávateľ je povinný distribuovať predmet zákazky v každom okrese Slovenskej republiky, okresy Bratislava I V sú ponímané ako 1 okres, rovnako aj okresy Košice I - IV vrátane Košice Okolie. Dodávateľ pripraví zoznam odberných miest balíčkov minimálne na úrovni okresov (podľa možnosti na úrovni obce, mesta, a v prípade okresov Bratislava a Košice mestskej časti). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 710 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.02.2021
Dátum ukončenia: 30.09.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: CCI 2014SK05FMOP001
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z fondov Európskej únie, objednávateľ uzavrie rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom výhradne po schválení procesu verejného obstarávania, a schválení financovania predmetu zákazky riadiacim orgánom FEAD.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39 alebo § 152 ZVO.
2. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO, v zmysle § 32 poslednej vety ods. 3 ZVO nemusí verejnému obstarávateľovi predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, ale predloží všetky údaje (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov) potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov právnickej osoby, štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, členov dozorného orgánu, prokuristov od Generálnej prokuratúry SR a nemusí predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO (bod 2. sa nevzťahuje na uchádzačov podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5 ZVO).
3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje
preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. § 33 ods. 1 písm. a) ZVO - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. § 33 ods. 1 písm. d) ZVO - prehľad o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len "banka"), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré/ý musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie a ktoré/ý nesmie byť staršie/í ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky.
K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a, resp. ekvivalentný/é doklad/y.

K bodu 2. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o celkovom obrate najviac za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti podpísaný štatutárnym orgánom. Uchádzač preukáže dosiahnutie obratu za vyššie určené obdobie v súhrnnej výške 300 000,- EUR bez DPH. Prehľad o celkovom obrate uchádzač podloží výkazmi ziskov a strát alebo výkazmi o príjmoch a výdavkoch. Ak má uchádzač účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejnené v Registri účtovných závierok (RUZ), uvedie v prehľade o celkovom obrate len internetovú adresu, na ktorej sú výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch verejne prístupné. V prípade, že ich nemá zverejnené v RUZ predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V prípade, že ide o uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, takýto uchádzač predkladá predmetné výkazy podľa platných právnych predpisov v krajine svojho sídla. Ekvivalent v inej mene musí byť prepočítaný podľa kurzu Európskej centrálnej banky (ďalej len "ECB") z inej meny na EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku.

V prípade, že uchádzač alebo záujemca preukáže splnenie požadovanej podmienky účasti inou osobou, predkladá aj doklady osoby ktorej postavenie využíva v zmysle § 33 ods. 2 ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1.Úspešný uchádzač sa zaväzuje uzavrieť a počas trvania Rámcovej dohody udržiavať poistné zmluvy, ktoré zabezpečia poistenie na obdobie poskytovania Dodávok v zmysle Časového harmonogramu na poistnú sumu, ktorá zodpovedá minimálnej výške 100 000 Eur (slovom stotisíc Eur). Dodávateľ sa zaväzuje najneskôr v lehote 5 (päť) Dní od uzavretia poistných zmlúv, poskytnúť Objednávateľovi kópie týchto poistných zmlúv, ktoré zabezpečia poistenie činností Dodávateľa nevyhnutných na naplnenie predmetu Rámcovej dohody.
2. Na zodpovedajúce plnenie predmetu zákazky úspešný uchádzač sa zaväzuje zložiť pred podpisom Rámcovej dohody výkonovú záruku na plnenie zmluvy vo výške 5 000 Eur na účet objednávateľa. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov.
PRE NEDOSTATOK MIESTA POKRAČOVANIE V VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.01.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.01.2021 10:15
Miesto: MPSVR SR, Špitálska 6, 816 43 Bratislava - Odbor verejného obstarávania, EN EVOSERVIS.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude na základe realizácie elektronickej aukcie neverejné. Otváranie ponúk sa v zmysle § 20 ods. 11 ZVO vykonáva v EN Evoservis, a to sprístupnením ponúk komisií, po vložení e-kľúčov členov komisie. Zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom nezasiela.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.MPSVR SR ako COO vykonáva predmetné VO pre UPSVRSR elektronicky v systéme e. verejného obstarávania. Komunikácia vrátane doručovania sa realizuje v systéme EVOSERVIS. Doručenie prostredníctvom el. nástroja je okamih prijatia dátovej správy na elektronickú adresu adresáta/adresátov dátovej správy v elektronickom nástroji. Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v systéme Evoservis sa zaregistruje do systému na adrese www.evoservis.sk/mpsvrsr/, prípadne na www.evoservis.sk. Po zaregistrovaní mu bude na ním zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre prihlásenie do systému EVOSERVIS za účelom komunikácie s verejným obstarávateľom, preberania zadávacej dokumentácie, príloh a predkladanie elektronických ponúk v systéme Evoservis. Registrovaný uchádzač v systéme Evoservis sa už opakovane neregistruje. Na prihlásenie do systému používa prístupové kódy, ktoré mu boli doručené pri prvotnej registrácii. Po prihlásení do systému má uchádzač v profile Prehľad zákaziek po potvrdení žiadosti o zadávaciu dokumentáciu neobmedzený prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh. Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO.
Predloženie elektronickej ponuky sa bude potvrdzovať uznávanou elektronickou značkou (UEZ). Bližšie informácie o používaní UEZ sú uvedené v súťažných podkladoch. V prípade otázok, resp. žiadosti o vysvetlenie bude
záujemca/uchádzač komunikovať s verejným obstarávateľom priamo v systéme Evoservis cez komunikačné rozhranie v zmysle časti A. súťažných podkladov.
2. V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú scany originálnych dokladov alebo úradne osvedčených kópii. Ak úspešný uchádzač predložil v ponuke dokumenty, ktoré nie sú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, (alebo ekvivalentom) pred podpisom zmluvy predloží na výzvu verejného obstarávateľa originály požadovaných dokladov alebo úradne overené kópie originálov dokladov.
3. Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 prvá veta ods. 7 ZVO (tzv. reverzná verejná súťaž).
4. Verejný obstarávateľ ako COO pre rezort MPSVR SR obstaráva tieto zákazky pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
5. Upresnenie k bodu II.2.7) tejto výzvy: Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú , Od nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody do 30. septembra 2023 alebo do vyčerpania maximálnej ceny 3 710 000,00 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Dátum začatia v bode II.2.7) je len orientačný.
6. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na ponuku vo výške 100 000 EUR (slovom: stotisíc Eur). Podrobné informácie spôsobu zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
7. Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED). Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
8. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti je uvedené v SP.
9. Toto verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty viď oddiel III. Ods. 15 RD.
10.POKRAČOVANIE K BODU III.2.2)
3. Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že počas doby plnenia Rámcovej dohody zamestná minimálne jednu osobu, ktorá spĺňa nasledovné predpoklady: po dobu viac ako 6 mesiacov nebola zamestnaná inak ako prácou vykonávanou pri aktivačnej činnosti alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce, alebo dohody o pracovnej činnosti. Bližšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 2 súťažných podkladov (RD).
4.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku úspešného uchádzača v prípade, že táto bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
5. Uchádzač v ponuke predloží katalógový list (alebo ekvivalentný doklad) ku každému jednému tovaru (obsah hygienického balíčka) špecifikovanému v prílohe č. 3 SP, ktorý preukazuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.12.2020