Modernizácia osobných vozňov radu Bdtmee do regionálnej dopravy

  Zadávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
32.400.400,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
15.12.2020
  Dátum zverejnenia:
21.12.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35914939
Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Maceková
Telefón: +421 20293008
Email: macekova.gabriela@slovakrail.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9090
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.slovakrail.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Modernizácia osobných vozňov radu Bdtmee do regionálnej dopravy
Referenčné číslo: 65137-S5075/2020-SeOL
II.1.2) Hlavný kód CPV
50220000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je modernizácia osobných vozňov radu Bdtmee vyrobených v rokoch 1989/1990 vo VEB Waggonbau Bautzen pôvodné označenie Bymee, ktoré sa majú modernizovať na 6 ks klimatizovaných osobných vozňov 1. a 2. triedy určených pre regionálnu dopravu a na prepravu cestujúcich na invalidných vozíkoch s možnosťou opcie na ďalšie 3 ks osobných vozňov a 15 ks klimatizovaných osobných vozňov 2. triedy určených pre regionálnu dopravu s možnosťou opcie na ďalších 6 ks osobných vozňov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
32 400 400,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50224200-3
50222000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miesto odovzdania OV do modernizácie: Pracovisko stanice Bratislava
Miesto prevzatia OV z modernizácie: Pracovisko stanice Zvolen.
Miesto zhotovenia: čl.7.,bod 7.12 Zmluvy, časť B.2 SP.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je modernizácia osobných vozňov radu Bdtmee (ďalej aj ako osobný vozeň, OV") vyrobených v rokoch 1989/1990 vo VEB Waggonbau Bautzen pôvodné označenie Bymee, ktoré sa majú modernizovať na:
-6 ks klimatizovaných osobných vozňov 1. a 2. triedy určených pre regionálnu dopravu a na prepravu cestujúcich na invalidných vozíkoch s možnosťou opcie na ďalšie 3 ks osobných vozňov
-15 ks klimatizovaných osobných vozňov 2. triedy určených pre regionálnu dopravu s možnosťou opcie na ďalších 6 ks osobných vozňov.
Modernizácia osobných vozňov spočíva vo výmene dvojkolesí a úprave podvozkov pre zvýšenie konštrukčnej rýchlosti vozňa na 160 km/h, dosadení novej koľajnicovej a núdzovej brzdy, nárazníkov, nového centrálneho zdroja energie, nového systému vykurovania, chladenia a klimatizácie, novej WC misy a úprave WC, novej nádrže na vodu, potrubí a systému vodného hospodárstva, výmene nástupných, čelných, prechodových a interiérových dverí, výmene sedadiel, komplexnej modernizácii interiéru, dosadení nového informačného a komunikačného systému, kamerového systému, zariadení pre detekciu požiaru, sčítavanie cestujúcich, zariadení na privolanie pomoci, dvoch zdvíhacích plošín, nového osvetlenia, náterov atď. v zmysle platných vyhlášok UIC, technických noriem EN, STN, nariadení TSI a právnych predpisov platných Slovenskej republike, vrátane skúšok v súlade so zákonom 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v prevedení podľa technických špecifikácií uvedených v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj ako "SP"). Súčasťou dodávky modernizovaných vozňov radu Bdtmee je aj schvaľovací proces a povolenie do prevádzky pre všetky dodané osobné vozne. Pri dodaní osobných vozňov je Zhotoviteľ povinný vykonať školenia zamestnancov Obstarávateľa v predpísanom rozsahu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 25
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Obstarávateľ môže využiť právo opcie na modernizáciu najviac 3 ks OV na klimatizované osobné vozne 1. a 2. triedy určené pre regionálnu dopravu a na prepravu cestujúcich na invalidných vozíkoch a najviac 6 ks OV na klimatizované osobné vozne 2. triedy určené pre regionálnu dopravu. Spôsob uplatnenia opcie je uvedený v časti B.2 Obchodné podmienky súťažných podkladov.
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky má byť financovaný z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 a to realizáciou Projektu, z prostriedkov nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov obstarávateľa.
II.2.14) Doplňujúce informácie
Obstarávateľ v ponuke požaduje od uchádzača predložiť nasledovné doklady:
Platné oprávnenie na vykonávanie určených činností, vydané bezpečnostným orgánom Slovenskej republiky
podľa §17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z. z. z 28.10.2009 o dráhach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov na montáž, opravy, rekonštrukcie, skúšky a revízie na železničných
dráhach minimálne v rozsahu E2 (Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a 1500 V DC, vrátane) a E6 (Elektrické zariadenia dráhových vozidiel vrátane železničných vozňov) špecifikácii určených technických zariadení (ďalej aj UTZ) v zmysle prílohy číslo 1 časť 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach alebo ekvivalentné platné oprávnenia na vykonávanie určených činností vydané autorizovanými osobami/autorizovanou osobou v krajine sídla uchádzača, ak je krajina sídla uchádzača členskou krajinou Európskej únie. Uchádzač, ktorého sídlom nie je členská krajina Európskej únie, musí predložiť platné oprávnenia na vykonávanie určených činností vydané Dopravným úradom resp. ekvivalentné oprávnenie na vykonávanie určených činností vydané autorizovanou osobou v niektorej z krajín Európskej únie.
Oprávnenie musí byť platné po celý čas trvania zmluvy.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZVO.
III.1.1.1)
V prípade, že záujemcom predkladané doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti nie sú vydávané v
elektronickej podobe s právnym účinkom, alebo sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní), obstarávateľ odporúča, aby záujemca predložil v ponuke doklady po zaručenej elektronickej konverzii dokumentu z listinnej do elektronickej podoby. V prípade predloženia písomností vyhotovených záujemcom, obstarávateľ odporúča, aby boli takéto písomnosti podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za záujemcu.
III.1.1.2)
Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. a) ZVO je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu.
III.1.1.3)
Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
III.1.1.4)
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.1.5)
Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED). Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 SP.
III.1.1.6)
V zmysle § 32 ods. 3 ZVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.
Upozornenie:
Obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si z informačných systémov verejnej správy výpis z registra trestov, a požaduje jeho predloženie záujemcom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné, obstarávateľom určené, podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods.1 písm.a) ZVO, ktoré obstarávateľ požaduje preukázať doložením:
III.1.3.1)
Zoznamu poskytnutých služieb podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Zoznam poskytnutých služieb vypracuje záujemca. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.
Obstarávateľ odporúča, aby uchádzač doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti predložil v elektronickej podobe s právnym účinkom, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. evidencia referencií podľa § 12 ZVO). Ak doklad nie je vydaný v elektronickej podobe s právnym účinkom alebo ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona, obstarávateľ odporúča, aby uchádzač predložil doklad po zaručenej elektronickej konverzii dokumentu z listinnej do elektronickej podoby.
V prípade vyhotovenia písomností samotným uchádzačom obstarávateľ odporúča, aby takéto písomnosti boli podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača alebo ich uchádzač predložil po zaručenej elektronickej konverzii dokumentu z listinnej do elektronickej podoby.
III.1.3.2)
Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods.7 ZVO; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
III.1.3.3)
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
spoločne.
III.1.3.4)
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR použiť
kurz Európskej centrálnej banky, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. V prípade roku 2020 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR použiť kurz ECB, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenie podmienky účasti, poskytnutím služieb v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu poskytnutých služieb v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR.
III.1.3.5)
Z predkladaných dokladov záujemcu preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 ZVO musí byť zrejmé splnenie
identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby záujemcu.
III.1.3.6)
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov
predložených v českom jazyku.Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže predložením Zoznamu poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, t.j. zoznam vykonaných modernizácií osobných vozňov podobného rozsahu ako je predmet obstarávania, resp. vyrobené osobné klimatizované vozne, uskutočnené v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v celkovej minimálnej hodnote 20 000 000,00 EUR bez DPH spolu za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Obstarávateľ odporúča uchádzačom pre spracovanie zoznamu použiť formulár z Prílohy č. 4 SP Zoznam poskytnutých služieb. V prípade, že bola poskytnutá služba len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí uchádzač preukázať, v akom finančnom objeme za určené obdobie realizoval služby uchádzač alebo uchádzačom uvedená iná osoba podľa § 34 ods.3 ZVO.
V prípade ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. poskytovanie služby (zmluvy) začalo pred 3 rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako "rozhodné obdobie"), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť poskytnutia služby, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období.

Obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač má praktické skúsenosti so zabezpečením predmetu zákazky rovnakého charakteru a obdobného rozsahu ako je predmet tejto zákazky a sleduje preverenie skutočnosti, či uchádzač v minulosti realizoval zákazku aj pre iný subjekt s cieľom vybrať dodávateľa, ktorý poskytne na základe svojich praktických skúseností odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Vyžaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 150 000,00 (slovom: jednostopäťdesiattisíc) EUR.
Spôsob zloženia zábezpeky ponuky je uvedený v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky má byť financovaný z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 a to
realizáciou Projektu, z prostriedkov nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov obstarávateľa.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Obstarávateľ vyžaduje vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením zmluvy, ak ponuka skupiny dodávateľov bude obstarávateľom prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť. V prípade združenia je potrebné, aby účastníci združenia uzatvorili zmluvu, ktorá bude obsahovať povinnosti pre všetkých účastníkov združenia. Zmluva musí obsahovať aj splnomocnenie pre niektorého účastníka združenia na zastupovanie združenia pri rokovaniach a vykonávaní potrebných právnych úkonov a tiež vyhlásenie o tom, že členovia združenia ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Obstarávateľ v ponuke požaduje od uchádzača predložiť doklady podľa súťažných podkladov a bodu II.2.14) tohto oznámenia.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Obstarávateľ realizuje elektronickú aukciu s využitím IS EVO.
Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii PRÍRUČKY a v sekcii VIDEONÁVODY.
(Bližšie https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html).
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.01.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 27.01.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.01.2021 10:00
Miesto: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, Bratislava 3.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváraním ponúk elektronicky prostredníctvom IS EVO sa
rozumie ich sprístupnenie obstarávateľovi. Nakoľko sa použije elektronická aukcia, tak v zmysle § 54 ods. 3 ZVO je
otváranie ponúk neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1)
Verejná súťaž je realizovaná podľa § 91 ZVO v spojení s § 66 ods.6 ZVO.
VI.3.2)
Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre
verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu
záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii PRÍRUČKY a v sekcii VIDEONÁVODY.
VI.3.3)
Uchádzač predkladá ponuku výhradne elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO po prihlásení.
VI.3.4)
Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1.1) a
III.1.3) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED).
Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia súťažných podkladov. Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 SP.
VI.3.5)
Ak záujemca použije JED, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu VO kedykoľvek v jeho priebehu
uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote určenej obstarávateľom, obstarávateľ uchádzača vylúči z verejného obstarávania.
VI.3.6)
Doručovanie podaní-v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti,ponuky,
návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania=dátum doručenia.
VI.3.7)
Obstarávateľ určil na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi v tejto zákazke slovenský a český jazyk, v ktorom musia byť predložené ponuky, žiadosti o vysvetlenie alebo prípadne uplatnené revízne postupy.
VI.3.8)
Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k
prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo úprava súťažných
podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke na linku https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426888.
Časti SP ako aj časti príp. inej poskytnutej sprievodnej dokumentácie, ktoré je potrebné záujemcom vyplniť k
predloženiu ponuky, obstarávateľ zverejňuje v súboroch v editovateľných formátoch na linku:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426888.
VI.3.9)
Obstarávateľ umožňuje obhliadku predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v bode 12 časti A.1 SP.
VI.3.10)
Dĺžka trvania zákazky je určená ako max. lehota dodania 21 kusov modernizovaných OV bez uplatn.opcie. Uvedenému zodpovedajú údaje v ods. II.2.7) oznámenia. Najneskorší termín dodania modernizovaných OV bez uplatn. opcie: 30.11.2023.
VI.3.11)
Obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči z VO uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom VO s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu verejnú súťaž.
VI.3.12)
Nejedná sa o zelené VO, ani o obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.3.13)
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:
Nerozdelenie zákazky na časti vychádza z jedného typu vozňa určeného na modernizáciu, rovnako z požiadaviek na technické riešenie modernizácie, ktoré sú pre oba varianty vo veľkej miere rovnaké. Rozdiel medzi oboma variantami je iba vo vybavení interiéru osobných vozňov. Potreba 9+21 ks osobných vozňov vychádza z predpokladu prevádzkovania modernizovaných osobných vozov radu Bdtmee v ucelených súpravách.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.12.2020