Testovacie služby za účelom registrácie chemickej látky - VUP, a.s. (VO3)

  Zadávateľ:
VUP, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
352.553,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.01.2021 12:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
14.12.2020
  Dátum zverejnenia:
21.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
VUP, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36002071
Nábrežná 4, 97104 Prievidza
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Roman Karlubík, MBA
Telefón: +421 911558548
Email: karlubik@chemox.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.vupas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8 ods. 1
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Testovacie služby za účelom registrácie chemickej látky - VUP, a.s. (VO3)
Referenčné číslo: VUP_DMPA_VO3
II.1.2) Hlavný kód CPV
71350000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vypracovanie vybraných testov podľa nariadenia REACH, príloha VIII pre látku Kyselina
dimetylolbutánová [CAS: 10097-02-6, EC: 424-090-1] za účelom registrácie podľa nariadenia EP a Rady (ES) č.
1907/2006 (REACH) v tonáži 10-100 ton/rok.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
352 553,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie vybraných testov podľa nariadenia REACH, príloha VIII pre látku Kyselina
dimetylolbutánová [CAS: 10097-02-6, EC: 424-090-1] za účelom registrácie podľa nariadenia EP a Rady (ES) č.
1907/2006 (REACH) v tonáži 10-100 ton/rok.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
352 553,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313010P458
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Názov projektu: Vývoj moderného technologického postupu prípravy kyseliny dimetylolbutánovej a jeho zavedenie do
praxe
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm.:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

UPOZORNENIE:
Nakoľko Zadávateľ zákazky nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)), každý uchádzač musí predložiť do cenovej ponuky všetky doklady a dokumenty podľa § 32 ods. 2, ak nie sú zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov (§ 152 ZVO), alebo ak tieto dokumenty nenahradia Jednotným európskym dokumentom (§ 39 ZVO)!

Ďalšie doplňujúce informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa!
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa!
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa!
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa!
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva,
bude predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného
Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Schválenie zákazky v rámci následnej ex post kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako
prijímateľom nenávratného finančného príspevku.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.01.2021 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.01.2021 13:00
Miesto: EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931 (areál ARRIVA), 945 01 Komárno, Slovenská republika
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude verejné, t.j. zadávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk oprávneným osobám.
Informácie o oprávnených osobách sú uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejné obstarávanie bude uskutočňované prostredníctvom portálu EVO na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/portalevo.gov.sksystemu-evo-5f5.html. Prístup k súťažným podkladom je bezodplatne
neobmedzený, úplný a priamy. Predloženie ponuky je možné iba elektronicky na portáli EVO. Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať elektronicky v rámci funkcionalít informačného systému EVO, ktorý prevádzkuje ÚVO. Viac informácií o IS EVO možno získať na stránke: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.

2. Komunikácia medzi Zadávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu /
uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.

3. Zadávateľ všetky povinné informácie podľa zákona o verejnom obstarávaní uverejní v profile verejného
obstarávateľa.

4. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

5. Predmet zákazky sa nečlení na časti. Ponuku musí uchádzač podať na celý predmet zákazky. Zadávateľ nepripúšťa predložiť ponuku len na niektorú položku alebo časť predmetu zákazky. Ponuka predložená len na položku alebo časť
predmetu zákazky bude vylúčená zo súťaže. ODÔVODNENIE: Všetky položky predmetu zákazky sú technicky a funkčne spojené a musí byť zabezpečená ich vzájomná kompatibilita, t.j. všetky testy na seba úzko nadväzujú a musia byť vypracované podľa nariadenia REACH, príloha VIII pre látku Kyselina dimetylolbutánová [CAS: 10097-02-6, EC: 424-090-1] za účelom registrácie podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v tonáži 10-100 ton/rok. Z uvedeného dôvodu sa jedná o jednu ucelenú zákazku, ktorú nie je možné rozdeliť na samostatné časti.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
14.12.2020